สรุปผลประเมินจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก33,002.647,936.0076.0 %5.04,212.361,788.6957.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก141,737.9749,968.6764.7 %5.07,588.081,246.3883.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก41,314.12633.0098.5 %5.06,579.66698.4689.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก157,054.09141,453.009.9 %4.519,992.483,836.7480.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา54,036.678,702.0083.9 %5.02,849.40917.4767.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี50,745.533,845.0092.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,005.761,019.8266.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์53,553.1710,219.0080.9 %5.03,364.14360.8689.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก42,183.9322,126.0447.5 %5.08,157.473,449.1757.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก37,751.6114,026.0062.8 %5.06,523.192,023.8069.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก47,977.4722,742.0052.6 %5.010,896.864,855.6255.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก36,773.2232,333.3312.1 %5.06,161.851,907.0569.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก36,657.8211,964.0067.4 %5.05,762.523,959.7631.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก148,183.5525,746.0082.6 %5.011,467.326,721.3541.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก22,585.5655,153.40-144.2 %0.05,007.72470.8590.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก53,174.5032,389.0839.1 %5.011,828.634,387.6062.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก43,388.2324,100.7844.5 %5.07,683.13546.4292.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก85,371.9977,681.839.0 %4.519,454.04923.4395.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก39,240.9215,271.0061.1 %5.06,960.562,142.9169.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก41,852.9814,006.1466.5 %5.07,359.84457.1693.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก34,505.6110,540.0069.5 %5.05,192.032,868.3544.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก41,878.8625,072.0040.1 %5.08,044.442,399.7770.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก58,955.54175,172.00-197.1 %0.014,319.7019,548.63-36.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก63,637.0860,333.005.2 %2.516,259.404,906.6069.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก41,642.7019,478.0053.2 %5.08,044.443,182.0860.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก107,853.15167,263.69-55.1 %0.022,991.04998.2795.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก38,359.8020,999.0045.3 %5.05,782.172,964.7148.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก41,448.7728,789.0030.5 %5.07,929.842,169.7872.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก42,906.1420,961.0051.1 %5.07,873.261,922.1175.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก82,190.2829,708.0063.9 %5.010,098.124,315.8157.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก47,464.7838,336.0019.2 %5.04,048.92874.4078.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก133,911.0824,852.0081.4 %5.06,637.251,562.0576.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก250,450.97277,902.00-11.0 %0.05,396.9412,308.45-128.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก33,052.0313,935.0057.8 %5.04,260.26988.1176.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก39,373.1318,332.0053.4 %5.06,675.242,573.4061.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก7,538.6217,813.00-136.3 %0.04,621.561,644.7764.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก59,093.0951,126.8613.5 %5.010,382.891,990.7080.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก63,926.5816,042.0074.9 %5.011,029.935,454.3550.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก38,957.5028,178.2027.7 %5.06,542.172,946.3355.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก367,096.94152,438.7358.5 %5.014,361.505,064.0764.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก40,428.8767,825.77-67.8 %0.02,220.863,839.21-72.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก681,109.13170,734.0274.9 %5.05,196.806,388.86-22.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์325,548.50149,136.0054.2 %5.05,669.375,103.5110.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก686,847.50596,378.0013.2 %5.013,075.565,625.8057.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก103,213.65157,715.47-52.8 %0.015,233.4211,183.8426.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 41,456.1025,769.0037.8 %5.07,131.723,267.1854.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก31,529.819,669.0069.3 %5.04,184.211,987.5852.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก438,003.50130,207.3070.3 %5.045,953.7668,262.31-48.5 %0.0
รวม 5,108,966 3,075,002 39.81 % 5.0 434,012 228,055 47.45 % 5.0