สรุปผลประเมินจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว30,677.306,943.0077.4 %5.05,546.882,391.0256.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว121,088.5361,951.0048.8 %5.0840.7211.4098.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว ไม่ครบ3,998.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว38,416.6016,833.0056.2 %5.08,931.842,231.8275.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว36,765.5231,665.0013.9 %5.08,019.00633.1792.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว142,738.6145,448.7468.2 %5.021,482.286,114.9271.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์33,651.642,767.0091.8 %5.02,869.32589.0279.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด45,674.414,840.0089.4 %5.03,663.22598.5983.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา44,317.635,796.0086.9 %5.05,244.06583.7888.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว52,205.5810,067.0080.7 %5.03,534.12288.3391.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น48,792.958,070.0083.5 %5.03,316.68746.6877.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร45,550.907,429.0083.7 %5.03,980.10701.5782.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ50,218.908,550.0083.0 %5.04,928.19948.3880.8 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ293,844.81327,637.28-11.5 %0.019,923.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว59,839.4627,583.0053.9 %5.014,104.0822,656.07-60.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ78,114.1222,641.6071.0 %5.07,256.881,087.4985.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว32,105.7412,006.0062.6 %5.05,737.081,372.8376.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว47,064.7517,576.0062.7 %5.012,278.567,761.7436.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว36,582.7412,296.0066.4 %5.08,209.202,478.8469.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว33,437.6516,961.1149.3 %5.04,920.178,355.89-69.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว50,760.3218,846.0062.9 %5.013,267.4419,798.39-49.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว23,829.464,037.0083.1 %5.06,099.086,466.75-6.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว48,172.1413,463.0072.1 %5.011,441.883,596.7268.6 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว53,747.0653,587.920.3 %0.514,770.16795.2594.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว106,880.34123,151.60-15.2 %0.016,519.121,974.4688.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว54,681.1011,648.0078.7 %5.08,361.315,762.9331.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว47,902.2110,571.0077.9 %5.09,502.24680.0292.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว37,148.246,785.0081.7 %5.07,030.143,658.2448.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว45,539.0334,767.7323.7 %5.010,985.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว72,322.82549,881.88-660.3 %0.017,013.5418,920.72-11.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว68,060.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,616.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว49,938.4286,415.25-73.0 %0.013,039.20965.5292.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว126,213.6910,331.0091.8 %5.05,067.184,271.9715.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว43,156.8735,409.5018.0 %5.09,388.085,568.0340.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว19,533.6019,719.00-0.9 %0.010,985.525,402.0150.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว54,083.7019,518.4863.9 %5.011,479.895,479.5452.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว42,663.3220,579.0051.8 %5.07,277.37292.7296.0 %5.0
สพ. สระแก้ว131,136.5529,494.0077.5 %5.08,836.664,935.4644.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 485,159.94415,698.0014.3 %5.09,884.248,628.5012.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว31,987.8511,469.0064.1 %5.06,295.60973.8684.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว46,579.4020,514.0056.0 %5.010,529.167,330.1730.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว36,608.8212,391.0066.2 %5.06,668.822,570.7761.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว46,710.9590,285.73-93.3 %0.011,917.254,546.2761.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว42,171.9818,630.0055.8 %5.08,361.277,252.8813.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว146,845.1959,030.3359.8 %5.010,337.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว206,293.1661,146.4070.4 %5.011,861.64699.1194.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว131,164.30191,379.48-45.9 %0.042,247.805,805.2786.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1206,965.44190,004.488.2 %4.018,119.147,633.5757.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2305,429.38240,338.6421.3 %5.018,959.1011,211.9640.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว374,347.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,887.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว266,314.81267,506.00-0.4 %0.010,492.4414,280.00-36.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น1,136,392.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,440.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว733,168.13628,568.0014.3 %5.015,355.1610,991.0028.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว94,446.18188,399.14-99.5 %0.022,449.4817,251.6123.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 43,895.2426,870.0038.8 %5.010,300.924,924.3952.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว924,432.88117,254.3187.3 %5.0427,306.3889,784.5579.0 %5.0
รวม 6,026,971 4,234,751 29.74 % 5.0 925,690 342,004 63.05 % 5.0