สรุปผลประเมินจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา31,457.0918,806.0040.2 %5.09,420.711,863.2980.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา405,934.94282,897.0030.3 %5.02,123.762,384.80-12.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา117,084.947,022.7394.0 %5.01,313.88793.6939.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา53,822.7070,915.00-31.8 %0.018,878.772,871.1584.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 337,299.5118,630.7550.1 %5.018,676.92278.3998.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา49,445.9918,309.0063.0 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 9173,573.4264,951.9362.6 %5.040,241.281,318.3196.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1264,113.41482,484.00-82.7 %0.057,120.858,809.2984.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2142,417.42196,838.80-38.2 %0.034,615.4412,484.2163.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง42,812.872,276.0094.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ45,421.724,375.0090.4 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง42,445.755,609.0086.8 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง44,184.905,589.0087.4 %5.04,133.2896.5497.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี43,674.187,410.0083.0 %5.04,872.12616.5087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช45,802.776,108.0086.7 %5.02,997.36999.4666.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ45,245.281,322.0097.1 %5.02,631.00262.7790.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง44,760.585,116.0088.6 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย55,929.778,624.0084.6 %5.03,151.32759.5375.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด45,217.706,668.0085.3 %5.06,231.12613.4490.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย48,180.616,349.0086.8 %5.02,901.721,047.2363.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง46,220.634,522.0090.2 %5.03,113.16876.6571.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่47,872.5111,665.0075.6 %5.05,553.161,082.1580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม44,579.931,621.0096.4 %5.03,768.84234.0493.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย46,710.6410,288.0078.0 %5.04,838.401,047.7178.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย46,876.7110,095.0078.5 %5.04,292.76687.9384.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง54,872.8612,958.0076.4 %5.06,730.44243.3096.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ45,271.972,749.0093.9 %5.02,981.40177.3594.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย48,886.877,832.0084.0 %5.04,659.481,320.1771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 174,381.6350,815.5731.7 %5.05,733.16772.8386.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,143.60433.2089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว42,915.073,425.0092.0 %5.03,337.80644.5880.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว45,035.677,288.0083.8 %5.04,392.42389.1591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน44,977.048,164.0081.8 %5.03,793.08818.9078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง45,799.194,879.0089.3 %5.05,043.60410.5191.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก44,237.367,382.0083.3 %5.03,372.361,028.8969.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง46,228.076,309.0086.4 %5.03,344.64740.2777.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 398,641.6598,811.98-0.2 %0.031,161.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา91,801.8249,354.8146.2 %5.032,772.366,090.6981.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่31,759.5115,970.0049.7 %5.011,905.473,395.3771.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย30,376.696,249.3079.4 %5.06,093.603,681.7339.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย31,568.7210,924.0065.4 %5.07,394.523,718.3049.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง31,890.4412,858.0059.7 %5.04,663.393,733.5019.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา40,772.6223,356.8142.7 %5.012,919.683,182.9775.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว32,803.9126,675.8018.7 %5.07,851.923,404.6356.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา41,523.8438,393.007.5 %3.512,558.343,462.2772.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา59,059.9050,322.0014.8 %5.019,771.8310,323.6847.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 439,257.2216,418.6958.2 %5.018,386.082,824.7084.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา55,379.847,247.0086.9 %5.012,330.115,014.5559.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 8764,334.19653,961.0014.4 %5.0309,259.1981,262.3473.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 343,906.1721,847.0050.2 %5.010,987.082,384.2178.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา33,895.8110,098.0070.2 %5.010,143.324,538.9655.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา165,040.2757,735.0065.0 %5.057,188.8829,588.5648.3 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 361,069.7737,794.0038.1 %5.015,610.3212,574.2019.4 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์1,124,780.901,333,854.30-18.6 %0.045,775.9285,431.10-86.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3154,916.48130,261.9815.9 %5.020,372.4019,700.963.3 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา30,104.0567,464.50-124.1 %0.08,772.8411,971.17-36.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา86,152.4445,518.7247.2 %5.030,946.809,193.8770.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)72,629.8892,542.60-27.4 %0.024,785.617,176.5071.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 543,742.7424,340.0444.4 %5.016,253.5611,944.7326.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา231,842.81295,578.56-27.5 %0.038,933.5211.40100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 618,840.1912.00100.0 %5.05,088.8411.4099.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)140,689.38407,129.16-189.4 %0.051,396.3663,853.30-24.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)88,387.4894,100.00-6.5 %0.031,977.667,824.2075.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา50,769.0630,992.0039.0 %5.010,977.882,354.3978.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)47,642.2864,172.00-34.7 %0.015,657.964,618.7070.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)118,244.56118,768.55-0.4 %0.040,417.3919,357.5452.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5157,946.34131,880.0016.5 %5.049,916.9018,213.7563.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา103,505.7912.00100.0 %5.042,361.2011.40100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา38,505.767,152.0081.4 %5.01,267.20344.1272.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)20,467.145,395.0073.6 %5.0613.44621.33-1.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)18,851.377,231.0061.6 %5.0366.72456.61-24.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา44,165.482,024.0095.4 %5.014,517.00134.8399.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา35,876.9011,594.0067.7 %5.011,171.284,308.3561.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา50,528.2639,450.0021.9 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา74,414.73120,607.00-62.1 %0.022,960.0830,398.83-32.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา70,749.6912.00100.0 %5.024,823.6112.40100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา58,130.3818,657.0067.9 %5.014,973.362,807.9381.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา120,190.95152,281.53-26.7 %0.035,035.242,023.1694.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา81,953.6362,036.0024.3 %5.035,179.207,228.5579.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา148,956.2824,369.0083.6 %5.020,735.205,050.5175.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา46,203.4938,813.0016.0 %5.015,106.505,305.2564.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา60,210.4814,510.0075.9 %5.020,868.342,506.0988.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา61,500.7911,893.1080.7 %5.016,179.016,812.1657.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา68,894.1581,237.00-17.9 %0.012,735.5665,512.22-414.4 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา1,064,657.50282,228.0073.5 %5.010,892.954,218.3661.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา519,935.03158,091.0269.6 %5.011,264.845,307.9952.9 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา686,176.50947,588.00-38.1 %0.021,008.3210,353.3050.7 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 656,192.381,368,679.00-108.6 %0.019,657.8011,773.4940.1 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 1,048,065.90128,798.4787.7 %5.024,877.3217.1099.9 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 686,178.75666,326.002.9 %1.019,635.986,881.5565.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3123,749.84218,217.00-76.3 %0.033,540.3611,694.1465.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา32,637.5412.00100.0 %5.09,496.8011.3599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา75,498.8468,707.009.0 %4.519,011.585,868.6969.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา4,770,990.50266,998.3194.4 %5.0238,244.5363,206.6373.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา44,671.9612.00100.0 %5.013,528.1211.4599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา83,684.82110,860.58-32.5 %0.029,178.493,947.3586.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา48,851.5524,274.9450.3 %5.016,095.303,099.3380.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา77,518.1258,711.0024.3 %5.029,826.1215,643.1947.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา250,366.6474,280.0070.3 %5.027,482.963,035.1389.0 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร53,083.6025,676.8551.6 %5.010,368.301,243.5388.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา158,683.7021,480.8486.5 %5.017,255.2813.1199.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3137,274.0090,207.6234.3 %5.023,862.034,123.6782.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1545,301.56177,533.0367.4 %5.011,983.206,687.1044.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2290,299.88145,812.6349.8 %5.07,682.644,924.0735.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4328,871.41135,580.0058.8 %5.020,113.663,750.5781.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5629,787.56133,689.2078.8 %5.019,146.944,377.2577.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6615,643.69131,690.2078.6 %5.015,592.543,968.0174.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7172,704.95113,672.4134.2 %5.018,934.264,906.2274.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา235,315.20137,763.5541.5 %5.012,577.685,439.0256.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา102,231.1012.00100.0 %5.06,911.6411.3599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง780,077.13119,849.4584.6 %5.015,133.085,825.5661.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง1,087,115.00209,524.0080.7 %5.015,424.561,879.8787.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา745,894.06618,596.3817.1 %5.015,289.3212,715.2516.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา1,302,771.50210,254.0083.9 %5.027,916.802,356.0091.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่985,950.81251,252.0074.5 %5.016,270.206,686.3458.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย325,254.5912.00100.0 %5.014,347.5611.4099.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย496,035.03254,622.0048.7 %5.017,454.003,725.0578.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี548,743.19189,777.4865.4 %5.017,077.087,233.1357.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ425,614.7812.00100.0 %5.017,779.9211.4099.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา555,404.81116,123.0079.1 %5.012,243.001,465.3188.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา525,215.81431,568.0017.8 %5.016,761.122,186.2787.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา1,947,688.0012.00100.0 %5.017,286.9611.4099.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25,965.2313,725.5047.1 %5.022,085.841,021.3095.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา408,579.97489,453.00-19.8 %0.036,854.4044,268.42-20.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา182,255.45144,945.2720.5 %5.065,769.9432,480.9050.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา527,404.31355,355.0332.6 %5.014,702.377,949.6245.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.015,535.331,622.0889.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา534,833.00384,686.2828.1 %5.045,373.8314,117.2168.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 46,628.4824,295.0047.9 %5.015,429.726,106.8860.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน79,903.8356,019.3529.9 %5.025,797.469,339.2263.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 234,675.4312,003.0065.4 %5.017,536.20137.1699.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา42,479.6024,147.0043.2 %5.014,277.803,534.8775.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 3582,105.00287,570.0050.6 %5.0203,988.1787,293.4557.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา160,310.50124,375.0022.4 %5.063,828.7211.40100.0 %5.0
รวม 34,015,844 15,747,277 53.71 % 5.0 2,940,744 1,056,986 64.06 % 5.0