สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ35,835.1915,439.4156.9 %5.03,372.00963.9271.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ61,265.2551,877.0015.3 %5.08,753.491,014.4888.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ38,061.3518,506.0051.4 %5.05,121.46689.2286.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3276,729.09255,042.457.8 %3.541,023.676,743.3783.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 1394,672.69406,793.63-3.1 %0.042,145.644,903.4288.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 2327,805.84260,857.4820.4 %5.045,953.404,344.0990.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ49,926.3114,899.0070.2 %5.04,008.84627.0084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี57,620.5939,926.7030.7 %5.04,665.09723.9084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง69,934.1921,373.0069.4 %5.03,828.361,121.0070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 159,784.3026,640.0055.4 %5.05,107.08838.6683.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 255,023.1312.00100.0 %5.03,657.22300.1991.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์61,667.0029,473.0052.2 %5.04,923.96855.0382.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 163,135.5745,353.0028.2 %5.05,387.66382.0392.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 253,289.9432,765.0038.5 %5.03,961.501,087.7572.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 180,286.9296,915.00-20.7 %0.013,640.644,809.5964.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 261,497.5389,587.00-45.7 %0.010,051.567,915.0221.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ56,297.6441,422.0026.4 %5.010,997.325,961.2545.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ33,415.3720,163.0039.7 %5.03,771.341,624.8356.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ38,512.7025,578.0033.6 %5.04,969.322,607.9747.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ65,909.9046,072.7230.1 %5.07,617.1214,150.06-85.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ22,394.4933,250.00-48.5 %0.04,380.5615.0099.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ58,219.2352,201.0010.3 %5.012,956.045,826.6755.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ200,751.66212,529.00-5.9 %0.015,694.324,966.0468.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ43,018.4332,015.0025.6 %5.07,270.281,754.5975.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ53,654.6119,097.0064.4 %5.010,788.21138.8598.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ43,617.2015,417.0064.7 %5.04,969.272,958.9840.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ46,010.7759,655.00-29.7 %0.08,962.682,862.6168.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ76,801.9657,064.0025.7 %5.015,846.485,107.3267.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ110,307.6140,160.0063.6 %5.012,043.321,175.1590.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ86,684.24176,589.00-103.7 %0.017,748.12863.9095.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ133,391.2028,891.0078.3 %5.05,653.922,199.6461.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ43,326.4834,563.0020.2 %5.07,479.482,169.1271.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ53,723.8222,675.0057.8 %5.05,923.081,872.6068.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ165,123.4578,787.0052.3 %5.016,378.925,536.4966.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ66,393.1995,419.00-43.7 %0.015,732.36929.4294.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา335,042.44255,578.0023.7 %5.012,103.515,527.0254.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ564,579.50185,060.0067.2 %5.09,513.753,287.6765.4 %5.0
รจก.สมุทรปราการ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.034,854.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ33,015.7416,607.0049.7 %5.03,866.452,087.3746.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ79,473.1895,387.00-20.0 %0.017,329.763,514.0779.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ396,557.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.027,872.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ84,102.60111,165.00-32.2 %0.013,108.175,458.9758.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ814,672.31517,569.0036.5 %5.067,265.6414,757.8178.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ62,093.3527,442.0055.8 %5.09,190.914,061.0955.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ83,117.1960,173.8227.6 %5.07,707.602,333.1469.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 245,251.0393,529.00-106.7 %0.010,356.36101,071.55-875.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1264,298.97206,031.0022.0 %5.010,070.045,133.4749.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ127,011.04102,644.0019.2 %5.03,584.281,258.5564.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ416,140.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,778.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ1,145,142.40898,947.0021.5 %5.017,681.206,406.2263.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ1,083,727.10433,572.0060.0 %5.05,420.763,965.0026.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ467,191.78225,890.0051.6 %5.0157,141.4114,538.3590.7 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย3,913,242.803,833,000.002.1 %1.071,835.4411,822.8583.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 48,794.6656,000.00-14.8 %0.010,046.618,664.2413.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ42,156.8519,117.0554.7 %5.03,562.201,998.7443.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 12,337,002 9,634,719 21.90 % 5.0 824,568 295,925 64.11 % 5.0