สรุปผลประเมินจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,932.211,299.2055.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์405,831.47153,925.4462.1 %5.01,403.883,042.46-116.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์102,253.2872,344.1229.3 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์42,418.1248,073.08-13.3 %0.011,154.821,930.2282.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์33,406.8212,157.0063.6 %5.08,734.5672.1199.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์236,072.2277,119.6667.3 %5.026,310.129,644.7763.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง46,350.365,393.0088.4 %5.03,624.36189.7694.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ46,358.194,204.0090.9 %5.02,342.16153.8393.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี46,136.395,267.0088.6 %5.04,374.60166.2996.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม49,525.176,992.0085.9 %5.03,735.84667.0782.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท64,976.039,823.0084.9 %5.05,747.32256.0895.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์68,156.8113,459.0080.3 %5.03,560.68461.4687.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี49,390.718,171.0083.5 %5.04,165.101,022.0475.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน47,875.034,976.0089.6 %5.02,065.44184.2391.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ49,825.865,438.0089.1 %5.03,044.40134.9295.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม48,013.401,154.0097.6 %5.02,676.36183.1593.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ49,471.297,468.0084.9 %5.03,728.88506.5586.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ48,466.063,092.0093.6 %5.02,956.56141.8795.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม76,465.9291,120.01-19.2 %0.010,836.241,979.2881.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์44,599.6357,739.85-29.5 %0.011,016.488,422.9923.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม37,062.548,683.0076.6 %5.07,235.284,303.5040.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท35,356.229,883.0072.0 %5.06,560.282,875.9856.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,785.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์51,676.3346,910.889.2 %4.59,567.2712,092.58-26.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์38,117.2413,414.4064.8 %5.09,419.044,332.5254.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์37,232.336,744.8281.9 %5.07,821.727,293.996.7 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์112,168.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.036,760.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์34,687.1936,072.24-4.0 %0.08,568.366,745.9021.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์63,077.7139,915.6636.7 %5.020,011.0412,779.7636.1 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์54,905.2036,417.0733.7 %5.016,264.80775.0895.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์52,167.3165,040.44-24.7 %0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์42,518.6322,191.2147.8 %5.010,560.001,578.5585.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0809.40679.8016.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0731.10624.4914.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0862.68370.9557.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์49,906.2011,795.0076.4 %5.011,404.57871.1592.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์33,151.934,578.0086.2 %5.05,221.993,156.9839.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์42,749.3433,460.8721.7 %5.010,788.244,259.3260.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์92,572.63136,243.84-47.2 %0.092,237.5228,935.3268.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์45,006.7136,021.6020.0 %5.06,845.762,089.3369.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์141,161.19125,692.2511.0 %5.044,332.442,253.5494.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์128,613.1757.00100.0 %5.018,930.6077.9099.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์60,823.9514,149.1776.7 %5.011,472.844,439.6361.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์47,854.4742,262.0011.7 %5.010,142.527,089.4730.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์59,230.6567,330.00-13.7 %0.016,283.825,660.9765.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์53,158.7738,250.0028.0 %5.07,499.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์130,569.4335,421.4672.9 %5.09,875.524,108.7158.4 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์613,597.50262,957.5057.1 %5.011,712.487,726.0534.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์7,423.6810,529.00-41.8 %0.02,654.312,817.46-6.1 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์42,801.7226,554.6638.0 %5.010,788.203,969.6863.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์40,811.5710,825.0073.5 %5.03,501.122,125.1139.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์62,535.3858,647.116.2 %3.09,192.363,391.8363.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์54,870.2146,476.3115.3 %5.011,865.9638,436.50-223.9 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์116,925.7428,948.0075.2 %5.016,482.004,421.3373.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์75,315.8236,522.3751.5 %5.012,214.445,915.0751.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1407,851.75156,658.9861.6 %5.016,029.363,370.7479.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3109,539.1843,120.9860.6 %5.019,203.886,013.3768.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2267,799.28107,385.5459.9 %5.015,006.483,472.3076.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์239,778.66123,879.1248.3 %5.013,049.606,867.0747.4 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์140,825.1162.87100.0 %5.04,855.092,864.5741.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์76,728.4639,522.7248.5 %5.04,549.085,982.59-31.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม972,349.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,322.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท778,813.75243,320.0068.8 %5.09,860.764,428.2355.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ684,785.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,716.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์1,239,019.50693,509.0044.0 %5.021,119.525,259.9675.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์624,749.13224,324.0064.1 %5.08,389.446,720.4919.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์1,221,340.90234,093.9780.8 %5.011,536.127,630.3033.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์154,063.06304,242.19-97.5 %0.030,703.7625,402.5217.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 40,898.4539,720.792.9 %1.09,343.043,831.2859.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์95,912.5813,821.5085.6 %5.031,896.251,875.5194.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์391,551.7873,841.0381.1 %5.0109,444.9263,820.3241.7 %5.0
รวม 9,690,345 4,197,413 56.68 % 5.0 833,755 364,196 56.32 % 5.0