สรุปผลประเมินจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ44,133.5811,239.4774.5 %5.06,252.091,486.6576.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ339,093.6648,241.5785.8 %5.02,950.441,848.9237.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ41,629.2555,530.96-33.4 %0.010,616.712,088.7380.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ38,565.5923,307.3939.6 %5.09,608.88645.6593.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ150,955.6169,577.6553.9 %5.037,904.647,229.0280.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์48,752.328,618.0082.3 %5.04,766.28442.0190.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์49,487.094,614.0090.7 %5.02,963.40212.1892.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์48,966.435,567.0088.6 %5.03,882.60433.9888.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ49,985.186,402.0087.2 %5.04,282.80350.7791.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง46,605.582,262.0095.1 %5.02,581.689.7299.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ46,633.852,263.0095.1 %5.03,174.248.9999.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์45,798.322,586.0094.4 %5.02,113.809.7299.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่47,449.953,026.0093.6 %5.03,338.64272.3391.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์45,887.864,144.0091.0 %5.01,829.529.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง46,387.942,335.0095.0 %5.02,788.449.7299.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์46,377.254,224.0090.9 %5.03,034.68479.4284.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ51,738.1522,715.0056.1 %5.03,225.36557.7882.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย46,373.383,303.0092.9 %5.02,138.649.7299.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล47,764.736,847.0085.7 %5.03,168.00169.9794.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน45,963.693,323.0092.8 %5.02,275.929.7299.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ46,154.962,197.0095.2 %5.02,335.209.7299.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน46,847.183,253.0093.1 %5.02,265.36115.2994.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย47,785.639,625.0079.9 %5.03,082.92545.6282.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ44,772.1138,576.4013.8 %5.012,452.475,383.4256.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์30,297.979,283.0069.4 %5.05,944.392,635.3055.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ31,649.3712,808.9659.5 %5.04,327.681,222.6571.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์31,003.129,368.0069.8 %5.06,299.522,318.0063.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย30,633.3612,358.0059.7 %5.04,069.801,701.4558.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ69,443.3045,688.7834.2 %5.016,302.4610,324.3936.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ55,844.1912,445.0077.7 %5.06,078.784,053.7033.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ38,042.1011,680.5069.3 %5.08,696.043,067.2164.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ109,021.6950,903.2053.3 %5.038,132.8811,767.1069.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ30,258.8577,944.70-157.6 %0.07,437.896,370.7414.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ67,328.6264,704.603.9 %1.518,717.7811,829.5436.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ87,259.3343,557.3250.1 %5.015,865.122,886.6581.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ170,616.33115,957.6532.0 %5.019,268.984,876.2874.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ41,910.6224,187.0042.3 %5.011,073.076,347.8642.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ20,184.375,119.0074.6 %5.0783.24889.97-13.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ45,830.4111,048.0075.9 %5.012,803.52284.9597.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ37,243.8916,621.2155.4 %5.08,848.192,647.2670.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ57,216.7742,924.0925.0 %5.011,890.804,420.8162.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ60,862.2941,387.4532.0 %5.016,958.136,737.0960.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ29,652.9545,733.00-54.2 %0.015,903.44307.2398.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ38,541.0423,543.0038.9 %5.011,700.563,952.0366.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ341,161.22165,989.1451.3 %5.0128,839.132,024.8598.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ48,330.6519,780.0059.1 %5.08,410.867,563.5510.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ72,420.3439,858.9245.0 %5.09,989.164,168.3958.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ52,689.7063,499.02-20.5 %0.014,762.126,358.6556.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ90,589.9334,204.7462.2 %5.05,052.714,395.5313.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ39,540.5243,249.97-9.4 %0.09,837.24571.2594.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ133,084.4828,803.7678.4 %5.010,464.542,711.1574.1 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 516,812.50304,033.5941.2 %5.012,173.105,595.9454.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ31,741.5411,303.0064.4 %5.06,984.582,096.5670.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ40,183.9132,463.5419.2 %5.010,013.043,062.7769.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ34,345.5012,086.0064.8 %5.07,650.163,175.4358.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ57,644.3152,728.818.5 %4.015,712.713,786.3975.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ60,450.2447,110.0022.1 %5.018,660.736,624.3064.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ27,439.4174,574.08-171.8 %0.014,629.085,113.6465.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1237,974.58191,421.2019.6 %5.027,567.001,444.5094.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2662,247.31146,332.4177.9 %5.013,108.865,657.7456.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 31,284,531.6027,539.3697.9 %5.030,273.514,925.0983.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4318,354.19123,289.7061.3 %5.017,728.214,044.4377.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร574,666.00129,383.7077.5 %5.033,599.183,286.8590.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ35,447.1147,542.83-34.1 %0.02,222.044,560.00-105.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ583,637.381,723,985.00-195.4 %0.010,665.965,235.3250.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ837,458.25373,569.3155.4 %5.010,270.443,922.7461.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ527,252.44914,097.69-73.4 %0.014,919.2417,727.85-18.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์1,353,644.801,558.7199.9 %5.012,328.56132,623.03-975.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ2,200,262.001,037,547.0052.8 %5.023,880.365,111.0578.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ331,903.50198,245.9840.3 %5.011,200.683,974.1464.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ235,366.23378,073.00-60.6 %0.027,222.5123,132.4615.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 38,401.6029,134.0024.1 %5.09,152.404,295.7353.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ36,369.8114,537.0060.0 %5.08,372.823,947.4352.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ401,011.50134,256.0066.5 %5.0121,611.7241,290.3466.0 %5.0
รวม 13,801,912 7,421,238 46.23 % 5.0 1,021,438 433,406 57.57 % 5.0