สรุปผลประเมินจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร50,806.4110,523.0079.3 %5.06,114.961,923.1368.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร186,255.27175,530.195.8 %2.52,333.131,147.1650.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร40,000.4221,968.3645.1 %5.07,484.162,352.3168.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร35,591.4515,617.0056.1 %5.07,103.72330.6095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร175,198.41118,876.0032.1 %5.021,783.884,143.8481.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม49,998.357,457.0085.1 %5.02,957.28393.6886.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง58,044.233,620.8993.8 %5.03,416.76121.8296.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว53,170.283,995.0092.5 %5.02,638.02651.8275.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว53,616.063,841.0092.8 %5.02,623.08420.0284.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย61,481.755,189.0091.6 %5.03,432.48558.5583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร55,004.6116,871.0069.3 %5.04,504.30473.7389.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา52,820.206,161.0088.3 %5.03,735.73192.9694.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร38,341.3157,290.59-49.4 %0.08,168.403,890.0852.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร28,940.3912.00100.0 %5.02,878.56723.9074.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ30,476.8710,974.0064.0 %5.05,531.762,054.8562.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย32,663.879,067.0072.2 %5.04,796.762,110.3656.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร49,295.5616,407.0066.7 %5.012,466.084,564.3563.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร36,625.3217,551.0052.1 %5.06,631.284,259.4235.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร50,816.6811,432.0077.5 %5.07,712.043,075.4260.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร44,676.2527,771.0037.8 %5.09,765.877,547.7222.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร26,803.4442,676.89-59.2 %0.06,061.637,405.80-22.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร58,392.6428,904.7550.5 %5.016,136.106,094.1062.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร57,380.3447,002.5218.1 %5.010,374.243,086.5970.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร76,866.21174,051.13-126.4 %0.017,619.643,365.5180.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร63,908.2821,405.6066.5 %5.08,834.212,680.4069.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร45,640.2712,063.9973.6 %5.08,948.21752.6391.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร50,644.818,045.0084.1 %5.06,113.025,568.898.9 %4.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร41,914.0329,228.0030.3 %5.07,559.752,651.7764.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.015,698.7612,579.0719.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร28,027.6511,424.0059.2 %5.013,454.874,714.1665.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร36,294.9025,813.0028.9 %5.09,141.243,823.5458.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร56,861.60102,091.00-79.5 %0.012,606.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร51,865.0526,076.0049.7 %5.07,921.392,864.7863.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร43,510.1330,363.0030.2 %5.010,336.242,428.6076.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร53,605.9549,957.006.8 %3.07,952.881,953.3175.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร57,507.9328,874.9949.8 %5.010,374.504,662.0055.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร33,351.7025,523.0023.5 %5.06,267.07431.0593.1 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร129,202.4923,606.6981.7 %5.07,712.042,859.0162.9 %5.0
รจ.จ.ยโสธร393,696.50301,124.7523.5 %5.08,897.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร31,456.1413,420.0057.3 %5.04,897.921,182.0875.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร41,167.5215,840.8161.5 %5.07,617.164,890.1335.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร31,897.8711,097.0065.2 %5.05,696.502,089.3263.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร46,278.1649,774.61-7.6 %0.09,803.872,427.4975.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร47,748.3616,821.0064.8 %5.011,819.54898.0492.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร141,984.6654,830.0861.4 %5.046,028.833,461.9092.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1376,848.84145,715.5361.3 %5.019,513.014,181.0878.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2133,177.951,116.9099.2 %5.015,656.533,105.1080.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร76,922.9053,609.4030.3 %5.04,022.513,704.567.9 %3.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร1,068,862.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.020,554.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา532,573.69226,200.0057.5 %5.09,400.286,626.4829.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร90,637.55221,240.00-144.1 %0.019,341.7212,680.2034.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 36,844.1320,072.9945.5 %5.07,674.026,269.9918.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร33,075.086,684.0079.8 %5.05,658.342,782.2350.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร413,144.38198,430.9852.0 %5.027,124.2071,834.93-164.8 %0.0
รวม 4,523,055 2,563,239 43.33 % 5.0 490,838 234,991 52.12 % 5.0