สรุปผลประเมินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ44,256.887,800.0082.4 %5.07,114.201,193.6683.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ95,454.6187,790.388.0 %4.0605.74972.85-60.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ38,347.7863,571.60-65.8 %0.09,795.451,214.1087.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ40,669.2522,780.7344.0 %5.08,961.03351.6496.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ147,170.7578,594.4046.6 %5.029,229.726,524.3277.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์48,878.195,110.0089.5 %5.05,543.28783.0785.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ50,737.656,484.0087.2 %5.03,462.241,127.0667.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์49,373.673,195.0093.5 %5.03,127.32456.5285.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร50,042.133,071.0093.9 %5.06,089.16436.5492.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส44,860.085,648.0087.4 %5.04,163.16519.3787.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต43,340.813,488.0092.0 %5.05,330.40671.9087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า44,355.415,535.0087.5 %5.02,656.98516.7980.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น49,646.693,727.0092.5 %5.04,575.48420.5990.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์43,221.974,666.0089.2 %5.03,836.16547.6985.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว50,637.406,563.0087.0 %5.05,258.64488.1090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ51,990.4418,717.5064.0 %5.04,501.56866.3680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง47,857.185,410.0088.7 %5.04,704.001,024.1778.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว53,234.466,561.0087.7 %5.04,150.19626.6784.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ51,984.9259,365.70-14.2 %0.010,537.0810,572.89-0.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส31,590.9310,500.0066.8 %5.05,660.883,530.9737.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว33,456.5217,528.2047.6 %5.08,348.402,308.5072.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ32,161.5412.00100.0 %5.06,832.4434.2099.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิไม่ครบ464,983.31ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,626.81ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ36,160.1417,157.0052.6 %5.06,429.614,005.2037.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ97,450.8060,420.0238.0 %5.034,535.2415,930.6453.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ26,930.2756,395.40-109.4 %0.07,501.927,783.83-3.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ60,552.5645,207.0225.3 %5.016,263.845,946.9063.4 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ46,386.7498,042.70-111.4 %0.013,370.372,283.6582.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ68,814.2627,146.0060.6 %5.011,678.042,723.4976.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ19,174.506,109.0068.1 %5.0909.96679.2325.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ38,930.4017,388.0055.3 %5.012,362.52448.7296.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ36,351.2810,209.0071.9 %5.09,113.033,170.6265.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ134,613.8836,593.0072.8 %5.07,924.202,692.1566.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ112,876.77318,163.97-181.9 %0.023,772.2417,939.7024.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ48,640.75142,008.52-192.0 %0.013,997.991,104.2092.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ43,018.5325,912.2339.8 %5.010,784.335,049.2753.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ45,446.7627,034.1140.5 %5.013,484.553,678.8472.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ51,905.1135,041.8832.5 %5.012,818.644,254.6566.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ42,627.1433,877.9220.5 %5.09,786.10615.4593.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ53,081.4941,747.0021.4 %5.010,974.396,461.6841.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ642,835.94406,077.0036.8 %5.014,643.8110,789.1526.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ29,041.638,077.0072.2 %5.07,665.641,301.4583.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ44,933.5626,852.6640.2 %5.012,704.842,720.8578.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ13,017.74ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,212.49ประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ชัยภูมิ74,656.1262,667.5716.1 %5.017,782.104,041.8877.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ38,049.36119,729.39-214.7 %0.022,789.922,108.7590.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1262,454.66210,062.9820.0 %5.022,285.965,400.7575.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 290,417.6795,950.66-6.1 %0.021,177.386,176.9270.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3380,623.56114,264.4770.0 %5.018,776.235,965.3268.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ29,130.7140,860.77-40.3 %0.02,161.442,923.66-35.3 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ1,014,568.6029,988.8697.0 %5.011,343.605,248.1153.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์425,263.25150,409.7864.6 %5.010,853.654,793.1555.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ511,522.13216,722.0357.6 %5.012,419.0410,100.0018.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ935,782.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.020,653.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 37,606.3921,282.0043.4 %5.010,308.844,079.4660.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ35,890.758,201.4877.1 %5.05,490.221,763.2567.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ548,044.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.063,078.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 5,723,225 2,935,718 48.71 % 5.0 550,593 187,369 65.97 % 5.0