สรุปผลประเมินจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ33,083.913,494.0089.4 %5.04,740.671,217.4874.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ278,705.63171,399.6638.5 %5.01,241.25586.4152.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ34,891.6313,995.0059.9 %5.06,394.921,046.8383.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ37,128.5819,287.0048.1 %5.07,536.03668.9391.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ167,020.31117,141.2829.9 %5.023,129.165,456.9076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา47,242.756,826.0085.6 %5.02,773.20488.2482.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ61,956.3112.00100.0 %5.02,553.601,075.2257.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ46,576.285,538.0088.1 %5.02,629.92588.3977.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม46,710.393,929.0091.6 %5.04,501.92669.6585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน47,212.145,545.0088.3 %5.03,106.68799.6174.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ68,580.6927,298.1360.2 %5.011,472.348,559.1925.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ38,522.9815,025.0061.0 %5.08,049.475,031.3537.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ35,880.0714,891.0058.5 %5.06,661.482,343.9364.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ39,821.918,133.6479.6 %5.07,425.813,009.1359.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ55,099.5431,146.3443.5 %5.014,610.0012,031.4617.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ84,978.5643,142.9649.2 %5.018,153.966,085.3466.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ42,722.7012,230.9071.4 %5.09,133.406,326.3430.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ51,055.5730,082.2341.1 %5.010,958.881,597.8185.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ150,295.5086,083.8442.7 %5.011,871.722,190.8281.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ40,343.2720,852.8748.3 %5.08,030.431,541.9580.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ39,664.9014,363.0063.8 %5.08,068.45799.1490.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ35,148.479,262.0073.6 %5.06,261.972,739.6556.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ39,471.1124,103.0038.9 %5.08,315.701,137.7686.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ59,482.471,859.2896.9 %5.016,435.5610,488.1036.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ87,362.3627,411.9768.6 %5.013,488.085,020.3062.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ40,428.0216,583.6859.0 %5.08,657.992,309.0573.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ189,063.0250,231.8373.4 %5.022,140.341,868.6191.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ42,413.0121,530.0049.2 %5.06,166.924,242.6831.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ42,497.0722,223.0047.7 %5.09,494.705,368.7243.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ38,596.6928,234.0026.8 %5.07,760.603,093.3460.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ41,889.1021,520.4448.6 %5.09,722.852,794.1771.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ45,803.8332,075.5530.0 %5.08,676.96908.0489.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ132,262.6318,963.0085.7 %5.08,073.352,201.9672.7 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 413,572.84540,439.88-30.7 %0.08,420.429,903.05-17.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ30,556.447,945.0074.0 %5.04,569.48817.5482.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ35,256.2417,606.9050.1 %5.06,357.033,088.9251.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ32,640.968,387.0074.3 %5.05,444.281,679.9769.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ69,713.0648,362.7030.6 %5.011,012.333,927.9064.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ36,565.3510,708.0070.7 %5.06,908.501,192.9182.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ39,867.1233,571.0015.8 %5.08,677.002,363.0672.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ813,825.50155,680.0080.9 %5.017,331.455,660.7967.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ95,241.0328,370.4470.2 %5.03,935.301,474.0062.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน569,356.63156,904.0072.4 %5.07,079.284,009.7043.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ1,421,582.10480,019.2566.2 %5.09,119.6434.2099.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ140,112.39176,278.30-25.8 %0.017,791.9217,034.634.3 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 37,329.8621,857.0041.4 %5.06,813.364,648.6931.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ32,636.339,335.2471.4 %5.05,007.193,071.3338.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ199,450.22117,573.4141.1 %5.054,254.0431,436.3842.1 %5.0
รวม 6,209,618 2,737,453 55.92 % 5.0 470,960 194,630 58.67 % 5.0