สรุปผลประเมินจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู28,224.1812.00100.0 %5.04,629.12921.5080.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู159,044.56153,101.633.7 %1.52,250.681,372.7539.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู29,775.3323,422.5621.3 %5.05,979.231,448.3375.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู34,044.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,139.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�147,596.02124,041.0016.0 %5.022,846.454,177.8081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง42,145.773,764.0091.1 %5.03,221.88898.7772.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�40,141.471,810.0095.5 %5.02,789.85234.8591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง40,753.993,554.0091.3 %5.03,365.76858.7174.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู44,979.52307.0099.3 %5.03,067.57241.1992.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�42,233.444,167.0090.1 %5.03,325.92950.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา40,846.724,044.0090.1 %5.04,135.201,526.3163.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู44,645.0559,046.21-32.3 %0.011,474.887,641.2333.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู41,203.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,333.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู33,459.8913,025.0061.1 %5.06,758.881,918.8071.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู33,956.789,568.0471.8 %5.06,454.683,367.5147.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู44,259.2222,406.0049.4 %5.011,893.208,201.2631.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู37,730.4337,339.001.0 %0.59,303.256,268.5632.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู50,239.5227,669.0044.9 %5.014,213.164,670.2067.1 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู45,649.2020,593.0554.9 %5.012,235.542,328.8481.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู131,707.52101,633.7122.8 %5.025,851.004,584.6482.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู39,100.0015,770.0059.7 %5.09,421.083,316.2864.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู18,244.423,830.5379.0 %5.0570.48282.1550.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู39,010.427,884.0079.8 %5.08,470.32395.6795.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู31,135.757,773.0075.0 %5.06,036.273,002.0050.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู53,294.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015,354.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู40,825.4022,034.0046.0 %5.08,964.721,940.5178.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู63,466.1290,001.33-41.8 %0.014,226.09748.4394.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู37,336.3930,401.0018.6 %5.08,432.283,100.5863.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู42,815.2339,251.108.3 %4.010,790.283,659.4566.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู50,048.4423,460.0053.1 %5.08,185.092,334.6571.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู35,121.6630,620.0012.8 %5.05,770.08600.1089.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู349,950.0020,940.0094.0 %5.07,446.273,219.0956.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�576,224.19411,941.9428.5 %5.010,044.928,134.3819.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู29,061.4511,890.0059.1 %5.04,667.14670.8185.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู38,016.2421,139.0044.4 %5.07,511.772,095.6372.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู30,652.979,896.0067.7 %5.06,245.451,648.3473.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู49,353.3630,056.0039.1 %5.010,067.662,756.9972.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู37,619.4436,516.602.9 %1.08,508.3611,208.73-31.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 812,865.81151,304.0081.4 %5.012,419.642,901.0276.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2308,873.88100,578.9967.4 %5.013,043.734,587.8164.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู157,063.9128,027.8382.2 %5.02,864.461,923.3232.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง597,241.88154,447.0074.1 %5.07,676.043,853.2949.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู503,609.69274,554.1345.5 %5.011,981.164,199.0065.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู81,227.82157,237.00-93.6 %0.016,540.442,078.6087.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 34,370.7520,363.2440.8 %5.07,272.303,519.8751.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู29,434.623,940.0086.6 %5.05,085.481,987.4060.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู164,352.9586,500.1247.4 %5.047,928.3556,144.57-17.1 %0.0
รวม 5,234,412 2,399,860 54.15 % 5.0 413,966 181,920 56.05 % 5.0