สรุปผลประเมินจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ39,166.4533,554.0914.3 %5.025,302.90289.5898.9 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น43,083.2813,636.0068.3 %5.06,917.521,520.8878.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 181,448.6199,110.66-21.7 %0.015,360.604,886.2768.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น235,117.98211,631.4710.0 %5.01,498.281,402.516.4 %3.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 1,357,560.80439,211.0067.6 %5.024,447.527,110.2070.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น60,509.35192,585.98-218.3 %0.019,030.742,850.1285.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น37,121.8729,112.0021.6 %5.04,715.95609.0687.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น235,918.14237,395.00-0.6 %0.061,582.6210,126.6683.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน48,597.405,978.0087.7 %5.03,610.08724.8679.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง47,575.044,683.0090.2 %5.03,065.04122.8096.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท47,282.194,634.0090.2 %5.03,114.72130.1595.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ52,883.6014,359.0072.8 %5.05,885.40812.7886.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง55,753.3110,812.0080.6 %5.04,084.68654.0484.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่55,840.2714,778.0073.5 %5.04,462.08633.4985.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง52,393.943,702.0092.9 %5.02,018.77124.0893.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด48,119.114,740.0090.1 %5.02,160.72539.7975.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน55,458.393,433.0093.8 %5.02,011.20115.5094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล55,928.5210,638.0081.0 %5.05,523.84542.3990.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน47,912.434,123.0091.4 %5.04,830.72110.4997.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง52,285.504,707.0091.0 %5.03,968.28480.4887.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี48,392.126,698.0086.2 %5.04,005.00557.6186.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 157,674.1412,883.0077.7 %5.05,157.721,237.7976.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 257,689.5617,418.0069.8 %5.03,773.641,118.8670.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย52,012.105,148.0090.1 %5.04,205.52125.5797.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู51,870.472,773.0094.7 %5.05,055.00113.0397.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ53,232.703,403.0093.6 %5.03,551.76509.4685.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง52,617.416,509.0087.6 %5.04,935.48194.2896.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์52,114.985,708.0089.0 %5.03,287.04448.0386.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น44,437.0845,427.72-2.2 %0.012,850.569,506.1126.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ30,595.887,060.0076.9 %5.05,884.441,668.3771.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง30,144.727,423.1575.4 %5.05,707.441,742.5969.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่30,486.8611,706.0061.6 %5.05,497.261,037.8981.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล29,944.0210,924.0063.5 %5.06,866.041,813.6573.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น37,592.2932,314.0014.0 %5.08,514.844,302.6149.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น54,623.2246,728.0014.5 %5.017,414.4010,165.6641.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 643,677.8612.00100.0 %5.012,556.5611.4099.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น46,000.6920,271.0055.9 %5.015,154.526,994.5453.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 6398,307.34693,809.31-74.2 %0.0153,413.1655,294.3064.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 537,276.054,065.3689.1 %5.017,712.003,026.5882.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 456,570.2448,516.1214.2 %5.029,261.2816,827.4942.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น118,728.1431,944.0073.1 %5.041,488.6722,711.9145.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5242,137.80240,859.190.5 %0.534,332.2416,778.0151.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น307,465.22128,695.8158.1 %5.011,670.484,106.0064.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น22,195.8461,418.96-176.7 %0.06,291.246,030.264.1 %2.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 56,785.3058,313.17-2.7 %0.032,966.394,527.0086.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น79,539.6053,030.3833.3 %5.028,063.337,601.4672.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)52,386.3343,470.1217.0 %5.015,341.683,619.6176.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 439,578.2614,979.0062.2 %5.015,272.6214,609.464.3 %2.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)132,960.13155,028.00-16.6 %0.043,884.6339,478.2010.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)191,527.5996,074.2349.8 %5.029,955.621,738.5094.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น134,170.8126,750.0080.1 %5.012,812.4911.4099.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)49,879.6494,886.97-90.2 %0.019,049.536,755.4564.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)144,256.1129,235.8579.7 %5.055,738.44331.1399.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4171,053.3012.00100.0 %5.049,053.8412.30100.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น95,448.33108,918.60-14.1 %0.037,676.8250,943.63-35.2 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.247,226.00169,040.0231.6 %5.03,876.961,487.7961.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)18,502.559,395.0049.2 %5.0852.00535.9837.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น43,889.6619,987.0054.5 %5.014,029.56732.8094.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น35,469.4714,846.0058.1 %5.09,769.963,647.1362.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น48,515.3160,184.07-24.1 %0.014,219.644,127.6671.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น85,007.66498,956.88-487.0 %0.021,521.8825,136.22-16.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น69,109.4454,975.4520.5 %5.022,206.365,061.9677.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น225,790.42224,254.020.7 %0.551,453.711,269.2397.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น66,494.9412.00100.0 %5.022,206.3611.4099.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น35,158.5812.00100.0 %5.09,655.8011.4099.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น42,397.367,479.2282.4 %5.012,622.329,859.4021.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น52,254.467,114.9286.4 %5.015,284.542,945.6280.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น62,994.2158,726.726.8 %3.017,095.435,901.5465.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น48,394.1965,480.00-35.3 %0.0147,024.02536.8999.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น179,658.27139,404.8022.4 %5.09,348.135,274.3043.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น204,344.80145,898.0028.6 %5.06,759.683,111.8254.0 %5.0
ทสบ.ขอนแก่น 546,883.3885,317.8384.4 %5.012,033.031,329.0289.0 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4172,084.33157,260.008.6 %4.038,569.1415,774.5159.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น32,054.7714,971.0053.3 %5.07,849.342,253.9471.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น324,724.00235,487.1627.5 %5.019,402.132,845.3985.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น40,329.3027,591.0031.6 %5.011,177.113,291.7970.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 90,282.9851,996.0042.4 %5.018,075.301,709.3690.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น49,979.3124,829.0050.3 %5.012,394.161,542.4487.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น52,853.2844,061.0016.6 %5.020,902.084,323.6579.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น370,728.9445,576.1087.7 %5.01,256,993.603,024.6599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น47,594.7670,490.88-48.1 %0.014,238.668,143.4142.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1329,747.22176,742.9846.4 %5.012,130.095,932.5051.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2314,541.75127,975.7459.3 %5.08,635.205,679.6334.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3197,745.73117,664.1440.5 %5.016,294.443,576.2878.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4449,618.81123,523.8572.5 %5.020,211.456,426.7568.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5991,013.50198,080.0380.0 %5.019,533.127,694.4760.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)379,306.78241,480.1736.3 %5.038,730.9912,263.1968.3 %5.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น470,758.9412.00100.0 %5.04,385.066,010.33-37.1 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น73,513.57174,500.00-137.4 %0.04,857.715,083.50-4.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน571,402.94243,396.9857.4 %5.011,962.8311.4099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น906,872.94417,880.0053.9 %5.014,109.9626,647.20-88.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่575,961.44186,073.0067.7 %5.011,306.404,589.9159.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น276,293.72428,817.41-55.2 %0.013,098.6037,000.75-182.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น1,022,608.3012.00100.0 %5.023,354.881,710.5292.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น99,787.79241,651.00-142.2 %0.030,847.208,685.7971.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น248,797.02156,727.3437.0 %5.041,655.8027,128.4034.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น485,327.09460,640.005.1 %2.523,136.714,682.2679.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 735,797.519,292.0074.0 %5.012,611.451,718.7486.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น2,207,714.801,267,595.1042.6 %5.025,835.949,030.2765.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 42,110.0642,353.00-0.6 %0.011,937.727,387.9638.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)64,232.69120,346.00-87.4 %0.026,487.891,221.4595.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)29,917.0411,085.0062.9 %5.016,354.56194.8898.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น36,202.9619,356.0046.5 %5.09,655.803,810.6860.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 18,815,324 10,473,786 44.33 % 5.0 3,148,688 630,112 79.99 % 5.0