สรุปผลประเมินจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี29,024.3413,400.0053.8 %5.06,883.081,830.9473.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี91,972.3881,239.0011.7 %5.0673.922,721.06-303.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี81,779.2614,043.0082.8 %5.0783.72763.802.5 %1.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี1,315,324.9060,852.1295.4 %5.055,288.743,320.3994.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 4903,176.5033,721.2696.3 %5.054,807.26262.9899.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี36,065.4817,361.0051.9 %5.09,697.50818.5391.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 10279,938.09124,226.2455.6 %5.064,327.841,718.5197.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี258,547.94253,092.172.1 %1.059,595.485,876.4290.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ43,669.745,055.0088.4 %5.03,012.001,109.9863.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี9,069.1311,137.00-22.8 %0.03,849.52616.5584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน43,083.182,248.4594.8 %5.03,192.36895.8671.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน64,711.313,929.0093.9 %5.010,549.80120.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม38,531.611,372.0096.4 %5.05,724.84537.8790.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด42,298.733,356.0092.1 %5.03,306.72911.7272.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง43,946.105,919.1186.5 %5.05,071.501,254.0075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ47,064.594,656.0090.1 %5.04,107.31912.0077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ44,765.253,993.3991.1 %5.03,694.56248.9093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี65,816.5949,146.8625.3 %5.06,863.12373.8194.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ43,871.615,463.0087.5 %5.05,304.121,577.3770.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ45,627.774,555.0090.0 %5.03,404.52649.7280.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม48,228.443,705.0092.3 %5.03,509.0454.8998.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ56,557.073,727.0093.4 %5.03,395.88912.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง45,537.634,086.0091.0 %5.03,232.80931.0071.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน49,197.818,026.0083.7 %5.03,667.80912.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 461,872.8195,598.26-54.5 %0.027,999.1511,774.2257.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี53,413.2260,468.79-13.2 %0.011,408.874,926.3656.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี29,045.349,891.5865.9 %5.05,275.042,424.0054.0 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ27,137.519,800.0063.9 %5.05,483.482,169.2760.4 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ29,494.2111,315.5261.6 %5.05,364.962,193.6659.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี24,130.0215,931.2034.0 %5.04,842.351,678.5465.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี60,551.7719,371.0068.0 %5.09,016.442,238.2975.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี221,415.4728,271.0087.2 %5.014,888.786,309.5357.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี39,617.3217,908.3154.8 %5.010,990.525,392.1950.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 5175,849.73406,909.00-131.4 %0.088,643.8851,026.4542.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี43,364.8211,998.0072.3 %5.08,708.644,361.8449.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี112,744.1348,608.0356.9 %5.041,130.9226,824.8534.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี26,843.8628,273.55-5.3 %0.07,017.245,276.4624.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี85,453.2054,669.8536.0 %5.020,403.508,658.8657.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 349,142.6121,186.9456.9 %5.021,255.5515,313.5628.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี245,275.72237,616.983.1 %1.531,737.033,414.6389.2 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี2,666,625.803,828,361.80-43.6 %0.016,190.408,600.3546.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี44,987.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,085.662,368.7578.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)70,039.6545,385.7235.2 %5.014,008.517,016.1349.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)122,665.27123,108.69-0.4 %0.048,333.8416,068.4266.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3115,897.9688,477.9723.7 %5.043,509.1638,373.7011.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี36,895.3722,548.0038.9 %5.01,034.88505.6451.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี44,322.1832,219.0027.3 %5.013,329.52787.4694.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี38,857.3111,403.0070.7 %5.010,553.214,374.5158.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี55,826.9053,305.484.5 %2.011,784.945,579.0152.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี83,425.71554,281.00-564.4 %0.022,171.9227,702.39-24.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี108,682.09147,911.97-36.1 %0.025,043.392,038.4591.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี130,495.6926,303.0079.8 %5.09,621.365,027.2747.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี48,236.0950,816.81-5.4 %0.014,014.045,969.9457.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี70,755.0087,961.00-24.3 %0.020,156.205,779.8271.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี54,810.4635,487.3035.3 %5.015,018.284,949.9367.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี79,140.6670,651.0010.7 %5.013,652.761,132.3091.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี164,744.69114,217.0030.7 %5.06,742.104,430.7134.3 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 1,118,019.10632,979.6343.4 %5.021,339.175,485.2374.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี34,641.5014,020.1659.5 %5.07,909.901,668.3078.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี53,302.4220,807.4961.0 %5.014,964.931,575.4889.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี185,064.48136,070.9826.5 %5.019,594.433,512.7382.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี40,259.0135,355.5212.2 %5.05,329.512,513.4852.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี122,117.38148,630.00-21.7 %0.032,044.324,814.7785.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี97,310.1052,797.0045.7 %5.030,539.0023,716.4922.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1302,494.44135,381.0355.2 %5.016,728.567,473.8555.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2424,598.47153,370.1463.9 %5.017,793.127,108.0560.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3374,203.59136,318.0963.6 %5.016,451.163,163.5380.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4655,357.81117,056.5182.1 %5.018,337.063,523.8880.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี72,042.1988,949.65-23.5 %0.031,761.999,414.5770.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี74,885.4158,757.6121.5 %5.03,939.121,770.2755.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี496,765.78292,561.6341.1 %5.012,171.883,448.5771.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ873,932.38153,434.1782.4 %5.012,213.602,234.9181.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน1,159,587.30331,944.0071.4 %5.012,525.484,151.8466.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี772,909.00327,569.2257.6 %5.011,902.4410,395.0112.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี1,006,689.20926,234.388.0 %4.021,854.162,027.7990.7 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี381,027.19251,893.0233.9 %5.012,024.362,623.3778.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี1,986,847.5072,722.1996.3 %5.014,729.167,638.0448.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี284,377.56156,849.1944.8 %5.033,484.2039,624.89-18.3 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี97,502.5381,917.5116.0 %5.029,414.301,018.0196.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี860,042.13753,934.0012.3 %5.017,268.384,189.7575.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 832,910.8014,715.6155.3 %5.015,424.323,253.4778.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 54,851.5028,354.0048.3 %5.012,887.824,043.3068.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)57,428.3672,425.00-26.1 %0.021,276.656,295.2070.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี37,510.2926,331.0029.8 %5.015,652.054,397.0071.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4117,651.7262,341.3847.0 %5.030,873.6113,772.5755.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี11,646.991,210.0089.6 %5.04,816.623,053.2036.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 20,690,554 12,373,496 40.20 % 5.0 1,449,611 511,925 64.69 % 5.0