สรุปผลประเมินจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี38,556.7011,469.0070.3 %5.03,537.14446.1887.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี42,259.0923,958.0043.3 %5.06,921.961,067.8184.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี38,597.3421,218.0045.0 %5.05,324.64240.2395.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 4235,731.73244,853.41-3.9 %0.054,131.066,012.5188.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1353,692.66335,943.005.0 %2.536,226.745,481.5084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2170,298.39292,884.00-72.0 %0.033,606.344,706.0486.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย48,530.6211,255.0076.8 %5.03,117.121,045.0066.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย44,349.708,665.0080.5 %5.02,263.381,073.5052.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง74,497.0835,825.0051.9 %5.03,798.62836.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่64,230.1926,786.0058.3 %5.03,104.40655.5078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 170,959.7139,160.0044.8 %5.04,148.011,258.8369.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 2101,658.0741,071.0059.6 %5.03,731.58859.7577.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 173,280.6727,495.0062.5 %5.03,962.35631.5184.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 283,993.7028,124.0066.5 %5.04,468.85684.0084.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 176,494.92150,000.00-96.1 %0.017,190.6012,979.9624.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี34,279.9640,543.00-18.3 %0.013,021.467,125.6845.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี50,136.4617,035.0066.0 %5.010,459.263,113.7270.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี35,650.0315,004.0057.9 %5.04,544.94928.7179.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี33,288.6413,984.0058.0 %5.04,002.541,852.1553.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี48,444.7321,450.0055.7 %5.08,337.365,561.5933.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี50,054.8129,000.0042.1 %5.09,514.761,738.3981.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี52,912.1419,467.0063.2 %5.011,485.804,819.7058.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี255,009.11257,401.00-0.9 %0.020,157.48994.3395.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี42,273.4220,606.0051.3 %5.06,151.201,383.9977.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี46,750.2989,105.00-90.6 %0.010,817.353,188.5070.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี51,703.6413,693.0073.5 %5.010,842.7948.4199.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี34,182.707,949.0076.7 %5.04,183.621,286.6669.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี46,202.1954,129.00-17.2 %0.07,359.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี174,416.73281,736.00-61.5 %0.032,023.4419,144.8340.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี61,827.2850,313.0018.6 %5.09,527.464,682.1850.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี49,970.9228,861.0042.2 %5.06,789.191,584.0876.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี78,132.24173,945.00-122.6 %0.016,049.641,333.2591.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี137,620.0321,840.5084.1 %5.05,920.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี41,294.9226,743.0035.2 %5.05,732.272,554.5455.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีไม่ครบ30,825.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ882.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี73,186.5638,509.0047.4 %5.013,519.423,746.4672.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี79,078.01176,288.00-122.9 %0.017,190.60961.3494.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี125,162.9095,000.0024.1 %5.011,383.702,326.4479.6 %5.0
รจก.บางขวาง 2,179,724.302,718,664.00-24.7 %0.023,879.253,961.6283.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี624,199.94609,855.002.3 %1.09,387.115,253.0944.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี32,033.7412,500.2061.0 %5.03,232.82536.2283.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี54,381.2324,783.0054.4 %5.011,067.453,167.8971.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี43,799.7420,912.0052.3 %5.06,465.602,850.6155.9 %5.0
สปส.จ.นนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี54,298.4826,417.0051.3 %5.06,180.844,467.3127.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี54,658.2354,308.000.6 %0.56,300.723,297.3747.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1332,150.41148,459.0055.3 %5.04,304.662,815.1334.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2223,529.13220,124.411.5 %0.57,390.742,713.7863.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี209,338.94163,230.0022.0 %5.07,871.572,756.2865.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี81,950.84161,155.00-96.6 %0.03,857.302,374.5338.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี52,755.3755,381.21-5.0 %0.04,296.602,865.8133.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี723,634.50421,736.2841.7 %5.05,443.566,990.09-28.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี170,243.80255,818.00-50.3 %0.028,171.9212,050.5157.2 %5.0
สถาบันทันตกรรม1,269,255.10834,065.0034.3 %5.02,439.732,408.461.3 %0.5
สถาบันโรคทรวงอก8,833,477.006,937,120.0021.5 %5.0141,191.169,033.0793.6 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ2,967,817.301,673,000.0043.6 %5.04,270.524,959.16-16.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 43,337.5532,799.0024.3 %5.07,881.242,860.2563.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี31,824.308,223.6674.2 %5.03,137.771,170.2462.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี1,064,015.60288,382.1972.9 %5.0476,853.31108,830.3077.2 %5.0
รวม 22,165,134 17,458,240 21.24 % 5.0 1,174,891 291,715 75.17 % 5.0