สรุปผลประเมินจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย29,515.158,167.0072.3 %5.07,300.503,161.8056.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย114,060.7276,964.0832.5 %5.0871.211,964.95-125.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย250,733.94274,123.03-9.3 %0.0845.641,465.32-73.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย55,010.3849,351.5110.3 %5.01,248.00523.9458.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย33,155.0523,165.0030.1 %5.08,898.002,054.3776.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย34,800.1318,390.0047.2 %5.04,527.99791.7582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย228,718.45130,052.0043.1 %5.034,892.976,454.1181.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน48,361.434,798.0090.1 %5.03,840.48347.7090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย42,407.623,703.0091.3 %5.05,406.121,067.8180.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่48,354.655,965.0087.7 %5.03,600.12798.0077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว18,102.54180.0099.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม41,622.744,684.0088.7 %5.05,001.61734.3785.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว16,231.461,275.3092.1 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง42,067.715,443.0087.1 %5.04,468.68535.6688.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ42,327.516,795.0083.9 %5.03,854.64798.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง51,101.2211,324.0077.8 %5.04,760.28809.9783.0 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ43,984.485,266.0088.0 %5.03,498.35628.9082.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน66,145.4239,954.6039.6 %5.09,792.002,839.5471.0 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่124,209.8169,166.0444.3 %5.018,891.066,051.2768.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย65,365.9764,011.192.1 %1.017,512.3513,780.0021.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย29,411.2010,113.0065.6 %5.07,319.8022,603.41-208.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย42,991.7911,795.0072.6 %5.013,138.678,137.9638.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย35,558.519,197.0074.1 %5.09,430.463,358.0164.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย30,263.823,391.7088.8 %5.019,036.562,796.1885.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย48,398.5325,981.0046.3 %5.011,465.317,001.9538.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย23,585.859,327.4160.5 %5.06,773.784,104.6839.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย59,436.2829,770.2649.9 %5.019,946.346,891.2665.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย46,510.9531,168.0033.0 %5.014,222.521,672.1888.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย90,051.06109,479.81-21.6 %0.015,040.122,506.8983.3 %5.0
ท่าอากาศยานเลย488,760.66412,246.8115.7 %5.06,951.685,072.2527.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย43,041.5721,993.0648.9 %5.011,959.601,597.6286.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย29,285.159,022.0069.2 %5.0975.241,224.43-25.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)29,208.196,186.1478.8 %5.0975.2412,244.74-1,155.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย35,742.3913,770.0061.5 %5.010,147.47585.6394.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย32,593.737,931.0075.7 %5.08,726.873,728.6457.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย39,094.9929,282.7625.1 %5.011,332.044,063.0464.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย64,167.2526,810.0058.2 %5.020,763.9641,613.46-100.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย43,502.8228,635.9334.2 %5.013,233.489,507.5328.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย41,837.5816,542.0060.5 %5.012,149.763,552.8370.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย151,974.81105,041.6430.9 %5.018,025.801,317.7292.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย125,815.6924,886.0080.2 %5.011,027.923,691.2366.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย43,357.3722,982.3347.0 %5.012,834.312,182.7583.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย57,569.3936,844.0036.0 %5.014,583.823,591.8375.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย55,799.7224,816.0955.5 %5.015,287.762,386.2684.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย33,207.8840,016.77-20.5 %0.09,240.42280.4897.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย124,826.4529,899.0076.0 %5.010,438.334,783.9354.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย379,321.13335,337.5611.6 %5.011,339.654,685.5258.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย25,845.126,149.6076.2 %5.07,148.541,596.8577.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย37,370.7612,702.0066.0 %5.010,171.933,790.3762.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย8,963.536,592.0026.5 %5.08,403.601,934.6977.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)49,062.3555,234.02-12.6 %0.011,199.044,837.6556.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย53,297.6131,982.0040.0 %5.016,200.243,980.1175.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย82,653.6927,783.2866.4 %5.023,502.364,712.7379.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1744,357.56168,422.0977.4 %5.031,642.223,746.7788.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 299,874.25194,824.91-95.1 %0.018,224.797,072.0361.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3187,818.9277,604.1458.7 %5.019,476.008,453.9056.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)98,518.8165,467.5033.5 %5.018,959.0431,710.72-67.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย341,830.3128,451.5791.7 %5.03,951.362,146.9545.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายไม่ครบ113,324.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,793.44ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบ92,893.03ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,910.98ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย873,077.31563,011.0035.5 %5.019,887.483,396.2782.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย1,000,647.10387,066.2861.3 %5.011,606.174,824.1058.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย177,168.53170,402.003.8 %1.528,433.4722,087.6522.3 %5.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบ4,981,596.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ196,252.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 41,172.5238,714.246.0 %3.012,225.844,557.8762.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย31,421.5116,758.4646.7 %5.07,852.022,678.2565.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 267,994.0362,557.7076.7 %5.050,281.5641,893.5516.7 %5.0
รวม 7,742,665 4,148,967 46.41 % 5.0 754,743 363,410 51.85 % 5.0