สรุปผลประเมินจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย51,924.354,271.4391.8 %5.06,108.00663.3489.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย273,615.25296,284.06-8.3 %0.0920.761,150.27-24.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย38,188.6640,044.96-4.9 %0.07,612.981,562.8379.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย36,813.7416,026.0056.5 %5.07,289.73367.7195.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย218,523.2397,356.8055.4 %5.031,209.134,773.8684.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ57,780.984,957.0091.4 %5.03,677.28877.9576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่50,873.264,932.0090.3 %5.04,260.96871.6679.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย56,183.146,246.0088.9 %5.03,643.44868.7976.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี50,226.012,224.0095.6 %5.05,306.40552.4589.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่52,858.156,704.0087.3 %5.04,121.40959.3476.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม50,530.003,767.0092.5 %5.05,168.16884.6582.9 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2ไม่ครบ65,817.17ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรหนองคาย657,231.56616,527.386.2 %3.030,636.365,111.5583.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย43,264.3225,084.7942.0 %5.05,225.881,815.8165.3 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย24,318.7437,573.80-54.5 %0.09,630.589,515.301.2 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย36,694.3212,618.0065.6 %5.09,143.916,416.5529.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย62,139.578,648.0086.1 %5.05,514.042,359.2357.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย60,680.7732,203.1646.9 %5.09,531.0024,254.53-154.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย50,184.8612,922.0074.3 %5.012,099.455,277.2556.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย46,052.1335,232.9523.5 %5.010,730.88947.6391.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย54,025.4946,430.9814.1 %5.09,554.281,611.1783.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย52,806.66110,864.75-109.9 %0.012,953.762,861.1477.9 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย38,284.3810,755.0071.9 %5.07,477.083,104.8258.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย281,829.167,823.0097.2 %5.02,712.84650.3776.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย40,246.0515,646.0061.1 %5.08,275.37551.6593.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย39,908.799,876.0075.3 %5.06,126.983,055.7150.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย52,809.0543,658.8017.3 %5.012,953.762,409.4581.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย61,168.61560,815.63-816.8 %0.09,036.4514,121.83-56.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย67,827.8567,622.030.3 %0.514,094.725,262.4262.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย64,634.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015,920.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย60,897.4770,699.95-16.1 %0.012,953.76947.8292.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย46,161.3234,307.0025.7 %5.05,423.404,049.4425.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย43,189.2328,954.7233.0 %5.09,530.886,643.4430.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย56,138.2229,306.8647.8 %5.010,253.451,589.3584.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย70,718.3325,537.1663.9 %5.09,740.044,619.9252.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย52,848.4249,401.466.5 %3.012,953.76655.0294.9 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย129,555.2426,205.0079.8 %5.07,536.912,870.1261.9 %5.0
รจจ.หนองคาย 702,684.44376,529.9746.4 %5.08,496.903,041.0464.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย31,012.3112,528.0059.6 %5.04,852.771,631.9066.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย56,726.2939,813.0829.8 %5.015,852.026,614.7858.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย64,782.8853,330.9017.7 %5.011,967.666,229.4347.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1657,715.75142,257.3878.4 %5.017,265.546,499.5862.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2662,172.44161,900.0075.6 %5.017,965.985,404.6969.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย(จังหวัดหนองคาย)79,615.9590,133.85-13.2 %0.016,565.615,384.5467.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย52,379.7941,771.0420.3 %5.03,101.872,638.5114.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย955,204.44632,866.0033.7 %5.015,161.167,283.8752.0 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย783,304.561,201,322.50-53.4 %0.07,278.843,882.1746.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย136,359.77201,034.22-47.4 %0.019,998.0216,292.5618.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 37,022.1919,808.0046.5 %5.07,248.963,476.4452.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย34,761.7416,920.0051.3 %5.05,290.291,957.1063.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย418,229.19145,139.4765.3 %5.045,626.5824,749.5645.8 %5.0
รวม 7,738,469 5,536,882 28.45 % 5.0 520,080 219,321 57.83 % 5.0