สรุปผลประเมินจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม30,861.488,486.0072.5 %5.05,508.951,670.0269.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม298,249.03154,599.8948.2 %5.01,983.271,032.2948.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม44,532.3836,391.4318.3 %5.09,621.942,585.8573.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม37,015.0414,814.0060.0 %5.08,056.98959.4088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม211,035.13154,024.0027.0 %5.038,691.536,752.8382.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย45,930.342,138.0095.3 %5.02,750.16743.1473.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง43,124.604,105.0090.5 %5.02,264.16146.5793.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ43,482.484,373.0089.9 %5.01,905.84161.3591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย48,708.467,130.0085.4 %5.03,853.80413.0689.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน44,440.039,085.0079.6 %5.03,796.56829.3278.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก44,356.846,394.0085.6 %5.03,593.57157.1095.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน42,299.984,051.0090.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ44,365.724,952.0088.8 %5.03,341.05310.8690.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย52,210.625,873.0088.8 %5.06,004.721,237.9279.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม54,620.8412,679.0076.8 %5.03,927.12286.5892.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช43,008.053,102.0092.8 %5.03,472.66159.1195.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม54,653.886,328.0088.4 %5.03,333.84948.6171.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม41,053.5455,063.11-34.1 %0.09,806.467,112.5627.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือไม่ครบ17,681.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม47,132.6115,716.0066.7 %5.011,289.772,537.3977.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม36,952.5023,681.0035.9 %5.08,189.852,039.3275.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม35,149.1614,168.0059.7 %5.07,524.543,637.9651.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม94,240.8824,983.8373.5 %5.032,264.3310,929.7966.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม26,811.8840,005.37-49.2 %0.05,890.207,826.53-32.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม60,510.9021,780.3164.0 %5.017,603.0311,733.6733.3 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม45,482.8721,443.0052.9 %5.011,137.79939.4591.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม84,315.30170,814.98-102.6 %0.016,989.414,778.0271.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม40,698.7527,853.3731.6 %5.09,787.464,939.5049.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม20,512.114,486.0078.1 %5.0698.04346.8950.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม37,059.0510,348.0072.1 %5.06,651.45340.1994.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม54,591.007,076.0087.0 %5.014,731.562,857.7880.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม43,809.4435,067.2920.0 %5.010,472.022,660.3974.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม72,956.77314,570.97-331.2 %0.021,403.0254,492.64-154.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม97,932.5979,134.0019.2 %5.024,118.563,424.9585.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม44,464.2021,707.0051.2 %5.08,353.561,813.2078.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม94,974.3497,384.73-2.5 %0.025,319.521,470.1094.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม129,350.0513,724.0089.4 %5.05,523.243,575.1935.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม47,024.8437,171.0021.0 %5.09,997.783,855.2661.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ72,808.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,713.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม66,399.0130,784.0053.6 %5.014,084.802,798.2480.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม71,635.7941,003.9142.8 %5.010,398.75615.6894.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม129,422.4720,053.0084.5 %5.08,366.133,575.4257.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 503,202.88650,756.38-29.3 %0.010,815.4213,494.72-24.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม42,679.3126,067.0038.9 %5.07,315.412,089.8371.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม47,329.6338,960.0017.7 %5.06,693.533,434.6848.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม34,945.1219,249.0044.9 %5.07,220.382,472.1965.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม76,353.0073,393.003.9 %1.512,962.904,859.0762.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม54,599.6331,411.0142.5 %5.013,989.977,238.5148.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม43,616.8390,536.57-107.6 %0.010,395.722,438.6176.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1324,490.59136,224.5858.0 %5.015,928.563,606.4877.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2194,746.80163,035.5916.3 %5.0224,495.454,676.5097.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3286,926.09110,891.9461.4 %5.012,771.755,992.5053.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม201,588.44132,493.5934.3 %5.021,682.982,489.1288.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม126,163.02229,691.98-82.1 %0.04,417.832,344.4246.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย698,133.88174,441.2075.0 %5.09,682.801,845.2380.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามไม่ครบ388,500.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ156,546.31ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม313,406.47312,348.720.3 %0.59,749.246,401.8334.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบ1,860.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,021.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม191,802.91244,827.98-27.6 %0.021,819.0017,239.1121.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 38,924.3124,138.0038.0 %5.09,007.893,382.2962.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม34,745.0012,165.0065.0 %5.07,011.122,947.4658.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม481,849.72151,641.6768.5 %5.072,596.0438,618.1746.8 %5.0
รวม 6,300,879 4,188,818 33.52 % 5.0 871,263 282,265 67.60 % 5.0