สรุปผลประเมินจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,067.852,018.4766.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด163,368.1743,970.7073.1 %5.01,751.041,741.630.5 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด13,207.2634,788.00-163.4 %0.05,712.183,367.4541.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด34,567.4217,599.0049.1 %5.05,274.80513.9290.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด268,372.7269,597.6174.1 %5.038,674.928,576.8977.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย48,682.805,521.0088.7 %5.03,975.60601.1584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน46,079.793,502.0092.4 %5.02,819.52608.7878.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร42,799.023,458.0091.9 %5.02,441.04210.7791.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี43,000.292,987.0093.1 %5.01,485.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์49,832.705,387.0089.2 %5.04,152.12899.5578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร18,527.722,889.0084.4 %5.04,196.76240.4094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย41,632.222,883.0093.1 %5.02,642.28671.9674.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย22,341.661,362.0093.9 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง44,802.935,904.0086.8 %5.02,824.08341.3187.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี18,116.9512.0099.9 %5.01,536.8412.3099.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด54,815.6920,258.0063.0 %5.03,005.76193.2893.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง42,131.022,120.0095.0 %5.01,932.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ52,039.664,364.0091.6 %5.02,227.92310.9786.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ52,538.965,409.0089.7 %5.02,775.36576.7379.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ44,275.874,284.0090.3 %5.03,490.44435.1187.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก45,353.401,961.0095.7 %5.03,187.44596.2681.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ51,570.884,108.0092.0 %5.02,761.68273.5590.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด48,479.6454,855.16-13.2 %0.012,432.727,291.2541.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด8,628.5919,116.70-121.6 %0.03,005.762,754.058.4 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง33,323.6614,303.0057.1 %5.03,618.962,566.8629.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ30,388.6132,940.80-8.4 %0.06,292.682,301.6763.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ31,211.169,302.0070.2 %5.06,205.922,289.5063.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด25,893.4220,314.0021.5 %5.010,807.335,666.3647.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด39,315.8020,758.0047.2 %5.09,333.253,451.2663.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด51,561.629,768.0081.1 %5.09,599.351,668.3682.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด86,300.3619,086.0077.9 %5.025,106.048,407.1366.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด27,879.5245,682.15-63.9 %0.07,368.208,180.47-11.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด65,403.8451,234.0021.7 %5.012,593.165,050.9559.9 %5.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด49,262.1060,388.00-22.6 %0.012,696.123,575.8071.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)221,970.42202,633.338.7 %4.021,376.205,878.9772.5 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด806,074.25257,224.2768.1 %5.03,438.827,596.81-120.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด44,504.2522,504.2049.4 %5.012,019.094,402.9463.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด20,704.7612,127.0041.4 %5.0763.68433.9043.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)20,343.277,167.0064.8 %5.0520.80331.5536.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด44,544.1210,427.0076.6 %5.012,090.57390.7396.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด34,888.668,698.0075.1 %5.08,461.955,858.6430.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด42,284.1710,212.0075.8 %5.010,150.803,295.0067.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด84,687.301,252,749.00-1,379.3 %0.034,228.8020,457.2440.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด61,883.9535,012.0043.4 %5.014,714.761,100.1092.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด110,736.6415,962.0085.6 %5.037,990.208,392.8277.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด70,096.45143,207.23-104.3 %0.013,538.641,701.9187.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด135,411.4517,996.6086.7 %5.012,660.965,769.0154.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด48,049.4842,644.2911.2 %5.013,155.456,491.1850.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด54,466.5844,611.0018.1 %5.09,817.923,603.8063.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด55,482.7226,777.3851.7 %5.015,246.768,864.7441.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด44,475.2461,693.00-38.7 %0.07,782.36770.4290.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด150,951.70124,233.0017.7 %5.05,879.622,717.2053.8 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 781,730.06508,786.0334.9 %5.014,189.70678.7095.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด32,191.6944,244.00-37.4 %0.04,638.961,427.4569.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,203.277,246.00-0.6 %0.02,867.521,742.0639.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด38,050.7238,612.34-1.5 %0.09,466.325,469.6242.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด46,490.5130,872.0033.6 %5.08,458.473,101.1363.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด56,981.6271,912.04-26.2 %0.014,009.527,318.4647.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด52,434.8237,278.0028.9 %5.014,258.405,951.2058.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด119,485.6695,460.8320.1 %5.011,035.202,357.4678.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1506,247.22149,002.0070.6 %5.014,425.203,998.9072.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2186,162.33176,154.915.4 %2.514,048.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3247,213.4159,481.8875.9 %5.011,292.962,855.3474.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)646,826.3895,637.9285.2 %5.027,271.9251,144.27-87.5 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด74,939.77114,368.54-52.6 %0.03,850.202,827.4026.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด28,503.53104,241.05-265.7 %0.03,500.884,050.62-15.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย271,148.03179,474.9833.8 %5.010,863.604,844.6655.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร225,836.02507.0099.8 %5.09,702.724,943.5549.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง2,229,031.50266,683.8188.0 %5.011,000.045,428.5250.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด857,265.693,987.6699.5 %5.09,122.164,996.6945.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด479,600.1912.00100.0 %5.013,605.6011.4099.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด1,667,221.90926,755.0044.4 %5.018,807.124,512.8876.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด1,618,740.40172,853.0089.3 %5.010,523.283,611.0865.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด107,572.79276,963.00-157.5 %0.024,086.4015,684.7734.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 39,304.6414,939.0062.0 %5.09,009.843,010.3466.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด38,015.1211,442.0069.9 %5.07,868.882,134.5472.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด548,963.0647,045.0091.4 %5.0100,453.0848,860.0051.4 %5.0
รวม 14,654,421 6,329,951 56.81 % 5.0 816,722 354,412 56.61 % 5.0