สรุปผลประเมินจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์29,992.668,963.0070.1 %5.06,580.701,130.6582.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,901.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์53,704.4349,622.007.6 %3.510,872.862,286.4579.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์38,633.96662.9098.3 %5.08,517.51538.1293.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์144,240.03143,864.640.3 %0.529,302.839,301.7468.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย46,767.178,397.0082.0 %5.02,409.30651.7073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์50,152.586,452.0087.1 %5.04,648.56870.3981.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง48,723.534,634.0090.5 %5.05,037.43212.5295.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง47,909.591,544.0096.8 %5.04,977.24880.8382.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์56,659.9711,811.0079.2 %5.03,545.09364.5189.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด49,826.0811,881.0076.2 %5.02,704.28862.6268.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ42,135.907,590.0082.0 %5.03,879.48852.0678.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์42,368.605,211.0087.7 %5.01,769.04220.4087.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี48,170.796,341.0086.8 %5.04,786.12804.5683.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง44,179.195,229.0088.2 %5.03,524.16935.3673.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก48,100.525,808.0087.9 %5.03,818.88811.9578.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์76,778.3454,652.1128.8 %5.016,618.3212,877.9722.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์51,611.4628,685.0044.4 %5.013,138.076,656.9049.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์40,662.8321,985.9045.9 %5.010,001.645,057.6249.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์37,003.589,866.0073.3 %5.07,566.365,277.7530.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์60,771.3724,912.3959.0 %5.015,478.2018,583.06-20.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์60,563.2444,535.5826.5 %5.017,987.165,805.2367.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์50,663.7337,052.0026.9 %5.013,898.025,715.3958.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์59,951.61120,136.09-100.4 %0.015,592.301,578.1889.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์42,221.3221,212.4249.8 %5.010,437.803,041.2170.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์18,576.713,626.0080.5 %5.0736.32200.9272.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์33,909.2114,165.0058.2 %5.07,433.612,160.5570.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์42,117.3234,048.5019.2 %5.010,666.272,382.0277.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ1,434,343.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ15,874.86ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์54,740.3053,627.002.0 %1.015,020.882,589.8882.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์43,013.4470,787.00-64.6 %0.010,685.046,766.3836.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์72,421.82198,155.70-173.6 %0.016,847.401,197.7192.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์41,256.6838,024.307.8 %3.510,229.524,116.6459.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์42,551.8835,196.3517.3 %5.010,514.195,682.9945.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์61,271.2622,827.0062.7 %5.012,676.334,335.1265.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์38,405.7442,859.00-11.6 %0.05,020.20107.8397.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์382,479.7840,411.0089.4 %5.010,133.403,752.4163.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 1,167,101.00656,099.3843.8 %5.015,131.3711,108.7626.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์34,822.2914,083.0059.6 %5.05,892.96873.6485.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์66,829.7027,181.6559.3 %5.09,412.123,231.4465.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์34,004.189,822.6071.1 %5.07,604.732,223.4970.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์70,756.9360,715.5014.2 %5.016,259.925,807.7664.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์51,272.6730,652.0040.2 %5.014,735.765,982.3859.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1488,452.88181,361.5362.9 %5.024,935.605,674.2177.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 31,011,283.60112,690.6288.9 %5.015,756.814,014.4274.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์798,785.00156,089.9480.5 %5.024,703.6812,044.5251.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์144,777.6396,668.6833.2 %5.05,147.273,173.9538.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง301,139.53156,557.4448.0 %5.010,564.805,843.8944.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี561,831.81178,183.0068.3 %5.09,947.968,403.7015.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์370,672.75286,122.1922.8 %5.010,787.525,500.0149.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์201,362.09277,478.88-37.8 %0.023,931.1221,684.639.4 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 40,638.3730,264.0025.5 %5.09,316.084,556.2151.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์32,857.3422,311.0032.1 %5.06,805.804,289.3837.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์560,458.06147,652.6373.7 %5.080,383.5659,233.8126.3 %5.0
รวม 8,039,583 3,638,709 54.74 % 5.0 618,372 282,256 54.35 % 5.0