สรุปผลประเมินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร30,201.496,150.0079.6 %5.06,798.96638.1590.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร195,255.0660,769.0068.9 %5.02,298.841,155.0649.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร36,069.5118,016.0150.1 %5.09,575.282,057.6978.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร37,082.825,881.0084.1 %5.06,143.70367.9894.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร172,268.22132,788.0022.9 %5.029,808.295,805.9180.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์41,353.473,977.0090.4 %5.02,294.64752.6267.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า48,826.494,354.0091.1 %5.04,831.98192.1996.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ56,629.764,108.0092.7 %5.01,837.80266.7085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์33,470.072,705.0091.9 %5.04,444.20197.9595.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย42,103.662,635.0093.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง42,151.603,556.0091.6 %5.05,040.721,089.7878.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม47,617.425,339.0088.8 %5.03,368.04975.7671.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน43,573.964,508.0089.7 %5.03,805.44525.4986.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้วไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0636.48214.5266.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน41,944.664,886.6388.3 %5.03,016.68997.7166.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร55,697.7011,740.0078.9 %5.03,614.64539.4985.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส45,173.006,718.0085.1 %5.04,975.20949.6080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ45,370.923,851.0091.5 %5.03,361.80879.4173.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน44,525.5911,093.0075.1 %5.05,659.631,687.0470.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว41,205.602,712.0093.4 %5.05,007.24745.8085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย46,720.535,911.0087.3 %5.03,831.24867.9077.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร111,524.9335,838.9567.9 %5.047,816.2310,125.5678.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร47,770.4923,727.0050.3 %5.014,671.527,092.8051.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร38,381.9818,407.0052.0 %5.09,784.453,695.7162.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร34,390.416,100.5282.3 %5.05,777.686,890.30-19.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร38,729.7726,274.0032.2 %5.011,248.4821,853.25-94.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร36,751.7922,744.0038.1 %5.06,674.044,474.5033.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร58,866.6045,876.0022.1 %5.019,216.6814,474.2724.7 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร50,021.9233,915.2432.2 %5.015,508.321,056.2293.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร78,842.91122,788.64-55.7 %0.012,622.492,888.9577.1 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร589,968.13576,412.312.3 %1.06,785.043,527.6048.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)122,901.72236,193.31-92.2 %0.048,358.3863,902.10-32.1 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร88,848.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,944.543,582.1667.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร47,763.5684,059.50-76.0 %0.0961.87556.8842.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)14,868.406,280.0057.8 %5.0783.7210.8098.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร41,770.148,547.0079.5 %5.09,075.69445.4595.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร37,082.8212,308.0066.8 %5.06,143.702,429.1560.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร38,119.7627,525.0027.8 %5.010,488.002,689.5774.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร75,286.4158,707.0022.0 %5.019,171.0812,103.5036.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร62,128.88147,509.00-137.4 %0.016,606.3210,704.7135.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร43,852.9310,219.0076.7 %5.08,415.923,508.1258.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร56,617.44107,630.00-90.1 %0.012,322.321,382.8388.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร173,908.52200,648.03-15.4 %0.033,921.6133,012.002.7 %1.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร125,242.3125,370.3179.7 %5.09,708.164,564.7353.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร42,788.0338,053.2911.1 %5.012,279.696,449.0247.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร47,620.5043,255.009.2 %4.514,460.923,424.7476.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร63,828.1834,694.3045.6 %5.015,736.204,398.8772.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร50,938.5240,451.5220.6 %5.06,681.60359.1094.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร135,762.7555,147.7559.4 %5.011,990.295,179.6556.8 %5.0
รจจ.สกลนคร 934,813.501,328,620.00-42.1 %0.015,455.046,626.0557.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร37,785.248,709.3777.0 %5.08,548.441,591.5581.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร58,771.7423,460.0460.1 %5.011,324.565,759.5649.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร121,800.2615,933.0086.9 %5.08,453.322,379.1971.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร72,608.8441,441.7942.9 %5.012,952.014,539.6265.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร59,432.2032,592.9945.2 %5.015,098.195,134.8966.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร55,816.8862,244.27-11.5 %0.013,149.162,559.9580.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1399,154.09156,216.0060.9 %5.017,511.956,583.0862.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2412,347.78178,166.8056.8 %5.031,484.286,887.1978.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 31,174,325.50106,248.4491.0 %5.031,416.484,303.9186.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23569,009.3837,779.1593.4 %5.023,260.0111,785.0449.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร51,684.2545,948.0411.1 %5.04,138.473,215.8822.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม175,490.22170,896.002.6 %1.010,129.1228,945.45-185.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร1,199,017.60914,201.0023.8 %5.024,453.3611,098.4554.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน1,962,950.50566,913.6371.1 %5.013,980.129,028.2835.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร462,798.69183,077.4160.4 %5.09,636.3614,780.43-53.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร113,544.52230,713.73-103.2 %0.026,084.3215,150.6341.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 38,391.8526,912.0029.9 %5.010,545.105,583.6747.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร36,227.909,952.3772.5 %5.08,434.323,452.8759.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร515,002.06121,420.0976.4 %5.069,884.5152,151.9225.4 %5.0
รวม 11,863,944 6,611,826 44.27 % 5.0 874,445 457,247 47.71 % 5.0