สรุปผลประเมินจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม31,207.707,440.0076.2 %5.05,625.60397.3292.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม3,699,042.80165,233.7795.5 %5.026,643.362,286.2091.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม35,471.5023,871.0032.7 %5.03,789.081,271.7466.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม41,418.1220,506.0050.5 %5.08,510.821,038.0387.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม132,739.4272,486.8145.4 %5.024,160.927,505.4868.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน79,826.744,288.0094.6 %5.02,632.321,010.7361.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม50,892.064,811.0090.5 %5.03,421.441,172.3465.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก48,324.092,703.0094.4 %5.06,178.44845.3186.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า50,217.112,621.0094.8 %5.03,555.1859.7298.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง49,919.966,731.0086.5 %5.04,789.561,300.0372.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก50,714.393,452.0093.2 %5.03,607.6811.4099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์50,159.064,016.0092.0 %5.03,137.0412.8899.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร51,189.855,194.0089.9 %5.03,036.53871.2171.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม51,346.654,057.0092.1 %5.04,220.88861.9479.6 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม115,462.07297,785.97-157.9 %0.024,165.843,861.6184.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 47,243.9558,048.20-22.9 %0.012,275.957,545.1638.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม30,467.8618,644.0038.8 %5.04,363.201,846.3457.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม30,237.0212.00100.0 %5.04,669.191,976.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม30,349.4412,758.1058.0 %5.06,072.501,800.2570.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม47,568.6414,855.0068.8 %5.012,827.336,346.9650.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม60,367.2112,742.0078.9 %5.07,337.963,088.5057.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม59,737.5511,898.0080.1 %5.04,018.021,412.3064.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม85,779.6711,421.2886.7 %5.024,617.409,235.0162.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม31,724.6634,940.18-10.1 %0.06,693.483,953.2240.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม59,356.9440,772.5431.3 %5.017,638.1512,760.0627.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม68,748.7421,114.0069.3 %5.09,256.671,315.7185.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม62,479.86146,878.19-135.1 %0.011,819.686,456.4045.4 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม765,440.56960,152.75-25.4 %0.02,311.733,472.71-50.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม40,333.8415,006.0062.8 %5.09,461.605,082.0546.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม29,672.669,987.0066.3 %5.0755.64508.2032.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)13,299.361,320.0090.1 %5.0599.16668.82-11.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม36,550.397,371.0079.8 %5.09,384.00355.6696.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม40,601.2413,131.0067.7 %5.07,046.583,612.2448.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม49,312.4026,917.0045.4 %5.09,784.925,709.0541.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม65,765.31424,462.75-545.4 %0.014,652.9418,686.24-27.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม49,674.0451,740.82-4.2 %0.013,892.163,119.6277.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม47,065.4723,852.0049.3 %5.08,209.903,851.8753.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม164,658.17115,269.5030.0 %5.026,422.321,625.0793.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม126,462.0019,777.0084.4 %5.07,388.863,687.4450.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม45,911.9882,671.07-80.1 %0.010,012.834,058.4159.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม55,729.5438,473.0031.0 %5.010,342.328,037.0022.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม56,956.1819,689.0065.4 %5.011,020.932,637.7676.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม62,222.6451,597.4417.1 %5.07,503.00447.4794.0 %5.0
สพ.นครพนม454,675.3893,266.9979.5 %5.08,477.824,044.3552.3 %5.0
รจก.นครพนม 1,020,297.90786,146.3122.9 %5.017,322.0412,617.5327.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม61,193.2523,284.5261.9 %5.015,761.645,300.9266.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม47,979.5362,548.25-30.4 %0.011,058.975,803.8547.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม39,005.2418,076.0053.7 %5.06,856.423,253.5352.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม64,675.7150,832.7221.4 %5.011,911.424,670.0660.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม30,118.2520,725.0031.2 %5.014,572.504,944.7666.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม42,310.6785,034.24-101.0 %0.07,362.243,889.5147.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1403,635.03129,292.3868.0 %5.015,885.358,620.1745.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2140,237.38132,262.385.7 %2.518,000.128,695.3251.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม231,334.09103,698.1355.2 %5.05,435.546,771.14-24.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม337,334.1960,818.5282.0 %5.04,122.842,255.3045.3 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม502,874.69629,093.00-25.1 %0.014,051.564,816.8065.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม654,751.88173,841.3973.4 %5.08,898.723,480.9860.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง316,695.19175,261.4144.7 %5.010,691.643,356.6468.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม151,919.50224,864.00-48.0 %0.021,076.3219,162.869.1 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 40,300.3128,075.0030.3 %5.08,187.243,933.6952.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม45,242.1618,136.5059.9 %5.06,514.121,646.4574.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม393,111.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.032,148.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 11,386,229 5,685,954 50.06 % 5.0 604,040 253,065 58.10 % 5.0