สรุปผลประเมินจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร31,452.6820,577.0034.6 %5.05,344.89904.1483.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร333,482.88118,146.1264.6 %5.0997.591,373.54-37.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร13,012.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0412.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร34,734.8720,131.0042.0 %5.06,409.80851.6786.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร41,599.9822,588.0045.7 %5.08,368.431,102.7086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร223,223.55182,091.0818.4 %5.036,188.763,814.2589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี48,724.353,503.0092.8 %5.04,005.12464.8688.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล45,985.183,983.0091.3 %5.02,793.96556.4180.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย46,889.654,837.0089.7 %5.02,714.40376.9786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,195.76729.8886.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง44,141.842,402.0094.6 %5.03,198.00420.4786.9 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร250,501.53497,526.19-98.6 %0.044,010.244,034.8590.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร49,212.1836,975.0024.9 %5.011,334.3511,035.752.6 %1.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร30,487.4117,485.3142.6 %5.05,496.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร45,252.2621,833.1851.8 %5.011,410.926,732.3641.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร34,575.3219,304.1244.2 %5.07,322.522,205.9669.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร31,490.9510,051.5268.1 %5.06,181.574,872.2921.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร38,762.5527,591.7128.8 %5.08,919.605,319.8940.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร22,281.5930,917.00-38.8 %0.05,553.941,662.5070.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร55,914.0338,577.4631.0 %5.016,002.752,732.6882.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 48,866.8130,491.0037.6 %5.011,087.702,021.5381.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร50,451.0646,797.717.2 %3.511,770.472,512.0778.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร33,894.9111,753.6165.3 %5.07,094.043,273.7053.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร24,778.3114,349.0042.1 %5.0570.5376.0086.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร37,130.096,734.0081.9 %5.08,082.83511.5393.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร33,204.045,069.2784.7 %5.06,504.80936.9585.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร43,060.2239,203.009.0 %4.510,193.884,907.8751.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร156,887.06453,115.00-188.8 %0.016,336.1021,718.55-32.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร58,039.9136,471.0037.2 %5.014,624.405,760.0860.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร37,053.8332,490.0012.3 %5.08,463.242,308.6972.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร93,229.92103,260.20-10.8 %0.024,094.71782.8396.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร34,927.5317,626.0049.5 %5.010,760.204,350.8159.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร43,534.9830,799.0029.3 %5.010,802.134,330.1259.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร39,364.2729,668.0024.6 %5.09,148.081,598.2882.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร45,138.4514,507.0067.9 %5.011,600.824,573.5560.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร53,674.8334,260.6936.2 %5.06,409.44586.7590.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร364,331.0028,364.0092.2 %5.07,680.723,090.8359.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร492,397.53268,459.3845.5 %5.09,614.386,504.9032.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร31,355.8716,072.1348.7 %5.05,649.121,839.8567.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร51,249.4836,939.0027.9 %5.012,570.605,585.2055.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร31,783.5610,991.0065.4 %5.06,143.582,048.1266.7 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร41,518.2128,298.9631.8 %5.010,060.924,083.8859.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร44,277.9114,134.7468.1 %5.011,144.771,664.8085.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร127,565.8599,457.5522.0 %5.016,165.681,845.8988.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร115,986.68115,561.330.4 %0.539,839.626,449.6683.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร737,114.38143,832.0280.5 %5.018,103.215,461.0069.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร107,534.7140,507.4462.3 %5.03,488.301,328.8061.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร60,168.83137,759.33-129.0 %0.05,340.16690.2087.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร1,048,497.10360,788.0065.6 %5.09,123.723,586.5460.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย256,004.61140,376.5645.2 %5.07,267.325,824.4819.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร69,161.84126,093.63-82.3 %0.019,821.2418,842.564.9 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 39,613.5125,157.0036.5 %5.07,987.753,836.9752.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร41,853.409,991.0076.1 %5.05,249.842,147.5559.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร273,252.0689,570.4767.2 %5.060,750.2551,865.6214.6 %5.0
รวม 6,175,616 3,677,468 40.45 % 5.0 609,497 236,137 61.26 % 5.0