สรุปผลประเมินจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน31,338.5612.00100.0 %5.05,390.761,190.0177.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน674,762.31450,510.0033.2 %5.01,243.201,354.67-9.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน40,983.3647,366.25-15.6 %0.07,425.08980.9386.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน32,510.0017,066.0047.5 %5.07,843.82152.0498.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน131,190.9295,656.8327.1 %5.027,867.673,961.9585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง51,005.711,646.0096.8 %5.04,734.12445.9190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ42,402.535,544.0086.9 %5.02,245.56418.5881.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง44,022.647,402.0083.2 %5.03,323.88488.1585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง50,149.137,119.0085.8 %5.02,378.58330.3286.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน58,178.1620,381.0065.0 %5.04,001.39400.3990.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา42,503.285,710.0086.6 %5.02,794.5649.3098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้53,614.315,100.0090.5 %5.06,127.92148.9697.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง60,300.514,563.0092.4 %5.02,190.54465.7878.7 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 259,162.8550,958.4113.9 %5.05,465.64591.7689.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน55,539.5049,997.8410.0 %5.012,616.807,132.2243.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน46,231.7025,081.3145.7 %5.012,198.135,685.8053.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน36,998.0615,340.0058.5 %5.07,957.542,258.3271.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน34,586.476,989.0079.8 %5.04,231.091,941.5954.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน51,586.2629,828.8142.2 %5.08,585.406,285.3926.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน27,191.7131,728.00-16.7 %0.06,027.204,654.0222.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน52,238.1923,735.7754.6 %5.014,289.846,820.8852.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน50,506.7420,984.0058.5 %5.011,323.802,225.5880.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน181,052.56166,466.028.1 %4.019,766.882,006.3589.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน41,753.0922,206.0046.8 %5.010,163.746,173.4539.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน22,299.2946,689.00-109.4 %0.0607.92286.4152.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน39,491.6310,279.0074.0 %5.09,079.84550.0593.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน33,926.9411,619.0065.8 %5.06,854.983,017.7556.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน54,978.8741,284.0024.9 %5.010,182.723,900.4961.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน63,531.83177,083.09-178.7 %0.015,887.5214,472.058.9 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน48,982.0621,160.0056.8 %5.013,225.325,453.4958.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน53,204.6344,773.0015.8 %5.09,536.222,010.6578.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน63,128.46125,756.90-99.2 %0.016,115.76742.4795.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน50,185.7616,865.0066.4 %5.08,547.382,385.2372.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน62,546.0345,678.1127.0 %5.010,772.283,838.4164.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน43,887.9016,496.0062.4 %5.010,886.373,028.4872.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน43,589.8221,707.1750.2 %5.011,114.553,018.7272.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน47,652.6135,693.5025.1 %5.07,824.74578.2092.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน126,328.2325,351.0079.9 %5.05,348.361,704.3068.1 %5.0
รจจ.ลำพูน 719,672.88715,469.190.6 %0.514,705.056,484.6055.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน32,871.253,872.2788.2 %5.05,923.191,523.7474.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน59,962.6748,187.0019.6 %5.09,136.842,297.0974.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน38,968.9924,095.0038.2 %5.07,254.312,524.1965.2 %5.0
สปส.จ.ลำพูน88,387.1981,113.008.2 %4.017,732.132,813.8184.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน41,652.6722,599.1245.7 %5.09,041.88881.3990.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน40,697.8028,625.0029.7 %5.08,927.702,475.4272.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1247,160.14130,121.2347.4 %5.012,762.244,419.8565.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2537,046.19137,183.2574.5 %5.017,346.645,756.8566.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน61,064.4147,774.0021.8 %5.05,504.213,490.2036.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 349,616.19110,663.0268.3 %5.07,220.466,218.2813.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง234,350.14164,831.7029.7 %5.06,937.721,417.4079.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน716,632.13210,973.0670.6 %5.08,405.367,885.666.2 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน767,360.75560,290.5027.0 %5.015,829.804,813.7969.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน122,909.39185,127.02-50.6 %0.018,846.963,682.9380.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 52,978.2537,830.9828.6 %5.09,041.804,054.9055.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน30,745.467,792.0074.7 %5.05,542.841,640.1270.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน442,629.50141,108.0268.1 %5.044,879.6540,262.6810.3 %5.0
รวม 7,288,249 4,409,482 39.50 % 5.0 551,216 203,792 63.03 % 5.0