สรุปผลประเมินจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี34,857.088,088.0076.8 %5.03,726.96931.4875.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี59,480.8674,805.89-25.8 %0.011,064.602,467.6077.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี36,064.7516,286.0054.8 %5.06,044.40556.5690.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1172,347.27123,040.5228.6 %5.028,540.015,369.1481.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2287,173.09322,619.84-12.3 %0.050,721.068,344.8583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 174,977.3376,333.95-1.8 %0.05,586.26883.5084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 253,310.0523,883.0055.2 %5.03,334.08608.0081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี52,606.9028,733.2045.4 %5.05,985.71836.0086.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี68,668.1926,287.0061.7 %5.05,949.30665.8788.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว64,679.2922,405.0065.4 %5.03,687.36768.9979.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา72,102.9817,847.0075.2 %5.06,076.321,291.0078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก54,956.0317,266.0068.6 %5.03,769.74747.1080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ56,612.488,362.0085.2 %5.02,833.921,082.5361.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 163,002.8583,156.81-32.0 %0.014,126.514,865.4765.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 260,593.6395,458.14-57.5 %0.015,160.844,912.2267.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี60,366.6232,183.0046.7 %5.011,749.207,056.6939.9 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 149,026.9433,150.5532.4 %5.07,707.856,397.2417.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี44,645.1115,812.0064.6 %5.06,045.721,432.3276.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ13,009.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,933.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี48,688.3845,273.727.0 %3.510,151.886,778.7633.2 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์156,016.89117,253.0024.8 %5.04,390.929,629.17-119.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 163,020.48104,362.01-65.6 %0.074,119.9220,401.6872.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี22,628.9429,856.00-31.9 %0.04,564.801,857.7759.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี62,049.1559,330.244.4 %2.011,704.923,630.1969.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี43,913.6931,418.0028.5 %5.08,518.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)84,184.1680,304.004.6 %2.026,758.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี46,110.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,106.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี51,145.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,536.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี46,681.3818,974.4859.4 %5.06,076.203,500.0542.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี68,980.83322,269.72-367.2 %0.013,510.68861.9793.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี45,259.7442,067.607.1 %3.58,896.803,549.7660.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี50,056.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,923.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี60,539.6927,044.6955.3 %5.09,029.282,403.0973.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี55,714.9655,063.001.2 %0.58,098.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี149,154.98116,980.0021.6 %5.06,359.663,560.6044.0 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจจ.ปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 2,219,997.301,367,602.0038.4 %5.017,223.724,760.1072.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี371,913.88230,141.2338.1 %5.04,328.391,870.3056.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1ไม่ครบ256,343.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ19,495.64ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี80,280.8277,015.914.1 %2.015,856.683,572.8277.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี223,435.03202,236.009.5 %4.531,064.626,916.0077.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี76,581.9735,356.6753.8 %5.010,532.236,254.0740.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตไม่ครบ728,454.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,003.24ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1410,227.03133,200.0067.5 %5.014,232.582,634.3181.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)119,135.42158,532.77-33.1 %0.021,219.566,346.4170.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี222,114.94813,221.94-266.1 %0.05,146.327,221.66-40.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ไม่ครบ668,281.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,954.07ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี46,598.96246,540.00-429.1 %0.015,049.548,498.6543.5 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี6,412,499.502,223,550.0065.3 %5.0108,692.5010,871.9490.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,469.882,007.7969.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 47,269.0140,830.4013.6 %5.08,877.786,241.6329.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ10,089.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,865.39ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี256,558.77120,554.4053.0 %5.039,846.7259,991.53-50.6 %0.0
รวม 12,758,917 7,724,696 0.00 % 0.0 639,455 232,577 0.00 % 0.0