สรุปผลประเมินจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง30,426.548,211.0073.0 %5.07,517.641,772.4176.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง223,537.83119,253.0046.7 %5.0818.161,373.85-67.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง57,617.9945,547.0920.9 %5.0981.12240.1175.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง40,342.8124,112.0640.2 %5.011,206.682,057.7081.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง36,806.6318,685.0049.2 %5.010,141.80415.8895.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง211,578.52167,639.3820.8 %5.039,464.458,881.3877.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา46,321.355,713.0087.7 %5.03,276.72337.9089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว43,322.427,330.0083.1 %5.05,514.24269.7695.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม42,797.743,584.0091.6 %5.02,888.76437.9484.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน42,620.964,841.0088.6 %5.05,813.40562.3290.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง56,795.0332,452.0042.9 %5.04,727.21769.0583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ42,838.413,680.0091.4 %5.03,125.52467.0985.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก41,664.142,962.0092.9 %5.05,399.8842.0499.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ55,659.179,862.0082.3 %5.04,001.02368.2590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ43,502.014,999.0088.5 %5.05,516.76339.9893.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ41,714.632,895.0093.1 %5.02,874.6040.5098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร43,829.904,851.0088.9 %5.02,677.68613.0277.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง85,255.1479,680.386.5 %3.019,288.4721,256.24-10.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง77,187.2328,500.0063.1 %5.019,061.886,766.6064.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง37,265.739,481.0474.6 %5.010,160.824,864.1252.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 2158,026.88205,908.77-30.3 %0.061,062.1231,852.8547.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง31,580.306,862.0278.3 %5.07,726.753,453.2255.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง67,034.2932,804.0051.1 %5.018,014.1610,223.9043.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง27,535.8231,204.00-13.3 %0.06,471.495,593.3113.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง64,434.6116,869.0073.8 %5.021,779.595,719.3673.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง43,324.6524,467.7643.5 %5.012,366.693,749.7769.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง105,422.98126,393.98-19.9 %0.029,424.003,983.9586.5 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง665,232.88883,167.13-32.8 %0.03,873.121,615.4558.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง53,701.8425,817.0051.9 %5.016,987.566,997.4558.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง47,583.18174,071.30-265.8 %0.021,361.28795.2096.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง166,665.16144,202.0013.5 %5.071,015.7635,858.3549.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง52,008.6640,041.4223.0 %5.025,824.56202.5699.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง35,537.4924,046.0032.3 %5.01,016.5934.2096.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง49,659.339,500.0080.9 %5.010,964.322,891.8073.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง34,120.1413,133.0061.5 %5.08,868.894,658.5147.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง40,394.2841,323.00-2.3 %0.06,166.083,247.1047.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง68,790.96489,388.22-611.4 %0.019,269.4620,935.78-8.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง73,353.4849,606.0032.4 %5.025,419.965,316.8779.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง41,288.5927,394.0033.7 %5.010,940.523,304.9269.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง69,031.57116,277.32-68.4 %0.016,670.131,979.9788.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง237,623.88241,488.09-1.6 %0.022,057.301,151.0094.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง45,607.5822,877.0049.8 %5.013,678.804,073.8570.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง43,974.8725,794.0041.3 %5.012,994.174,023.8169.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง44,459.5533,915.0023.7 %5.013,051.264,771.7163.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง60,502.7822,525.5562.8 %5.014,363.345,450.3762.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง53,162.8843,176.6018.8 %5.011,834.22586.2395.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง280,232.2871,676.0174.4 %5.07,197.681,988.3272.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 344,010.03344,966.56-0.3 %0.011,905.774,257.0364.2 %5.0
รจก.ลำปาง 604,310.50516,831.7214.5 %5.014,548.127,515.2548.3 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง92,003.2678,500.0014.7 %5.06,022.055,311.3011.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง37,510.0411,746.0068.7 %5.010,393.801,837.9882.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง42,027.118,658.0079.4 %5.011,948.322,727.6177.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง320,210.91144,980.0254.7 %5.021,938.455,432.1075.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง43,446.7316,947.0061.0 %5.09,742.231,974.9779.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง75,423.8779,832.00-5.8 %0.019,193.284,388.3377.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง53,453.8333,759.0036.8 %5.015,447.284,575.6370.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง259,001.3859,232.9877.1 %5.018,376.742,099.4188.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ45,870.5179,287.00-72.8 %0.08,838.731,158.7086.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง44,879.0049,552.00-10.4 %0.012,842.075,143.4859.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1380,049.03145,099.9861.8 %5.020,445.607,615.7462.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2592,490.7585,790.4885.5 %5.07,964.007,333.647.9 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3198,344.69153,452.8822.6 %5.021,435.124,429.9979.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง5,396.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,872.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน227,486.20239,376.27-5.2 %0.012,686.204,729.9562.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง592,514.69189,096.0068.1 %5.010,895.405,409.8350.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง1,008,572.401,032,177.90-2.3 %0.023,257.8011,762.3049.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง230,405.38146,214.0036.5 %5.010,786.405,030.5653.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง612,309.06629,023.06-2.7 %0.012,606.303,228.4174.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง76,014.74173,197.00-127.8 %0.026,401.4415,883.0339.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 46,164.6837,907.0017.9 %5.013,450.566,385.2352.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง33,343.1324,069.0027.8 %5.08,487.412,502.9170.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง302,799.06126,102.3658.4 %5.085,476.2471,117.4016.8 %5.0
รวม 10,224,016 7,934,005 22.40 % 5.0 1,069,946 418,187 60.92 % 5.0