สรุปผลประเมินจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่32,289.746,929.0078.5 %5.05,657.84861.8284.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่1,871,514.4039,258.8297.9 %5.0971.52425.6356.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)107,091.6295,751.9010.6 %5.01,121.4011.4099.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่34,609.2734,345.000.8 %0.56,095.28781.2187.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่36,508.1813,374.0063.4 %5.08,618.85435.2095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่185,621.88124,066.9933.2 %5.023,342.674,452.8280.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย44,046.747,794.0082.3 %5.02,610.99280.4789.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่10,053.0613,073.00-30.0 %0.03,045.60467.3284.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง43,094.334,964.0088.5 %5.03,080.42221.3592.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง43,951.854,213.0090.4 %5.04,064.97235.6294.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น45,219.165,037.0088.9 %5.03,880.56296.4092.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง52,703.189,618.0081.8 %5.04,552.59351.6792.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น43,693.547,064.0083.8 %5.02,488.32219.4591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่42,031.943,593.0091.5 %5.02,019.96172.9091.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่138,672.1466,092.4252.3 %5.012,884.0323,770.75-84.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่48,483.1526,956.0044.4 %5.013,073.885,952.8054.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่36,119.2410,113.0072.0 %5.09,444.223,190.1766.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่29,409.219,524.8867.6 %5.05,695.664,184.7526.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่95,349.0034,538.0163.8 %5.015,812.1614,763.566.6 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่24,967.1632,486.20-30.1 %0.06,164.763,946.1536.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่1,333,687.6025,846.5098.1 %5.055,348.168,100.1285.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่163,324.84181,901.16-11.4 %0.016,725.003,540.0378.8 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่533,625.69286,752.0046.3 %5.05,816.604,309.2025.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)122,060.42207,614.27-70.1 %0.048,740.1664,963.85-33.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่46,198.9619,842.0457.1 %5.011,933.043,570.1170.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)140,373.1970,552.9249.7 %5.050,041.208,428.6083.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่37,018.602,198.0094.1 %5.0851.88235.7872.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่36,713.165,711.0084.4 %5.09,898.51411.9095.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่32,617.563,965.6687.8 %5.07,121.992,423.9666.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่45,080.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,008.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดแพร่148,901.27242,380.75-62.8 %0.015,584.178,665.8144.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่54,246.1536,905.0032.0 %5.014,690.361,682.2188.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่94,159.8116,816.0082.1 %5.09,936.381,569.4784.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่58,606.5384,366.05-44.0 %0.015,314.761,066.9693.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่132,846.5513,246.0090.0 %5.010,126.587,247.2228.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่48,668.5130,757.2136.8 %5.010,887.025,860.7346.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่53,121.1213,572.0074.5 %5.09,712.203,453.6264.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่48,739.4053,760.00-10.3 %0.012,845.882,675.8579.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่35,437.4260,720.00-71.3 %0.05,169.87737.9385.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่128,124.6130,682.0076.1 %5.09,879.481,484.6085.0 %5.0
รจจ.แพร่ 383,852.81286,001.1625.5 %5.010,379.812,724.6573.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่31,982.685,750.0082.0 %5.06,304.311,615.8774.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่38,672.4311,432.0070.4 %5.07,802.361,385.4282.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่39,778.3611,241.0071.7 %5.07,274.141,510.7079.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่58,328.7968,434.09-17.3 %0.014,253.002,396.9583.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่48,303.0442,218.3112.6 %5.013,062.362,717.2079.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2279,928.4471,607.0674.4 %5.018,905.435,024.6373.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 219,478.31143,171.1334.8 %5.017,576.625,379.0969.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่136,921.86104,831.6123.4 %5.033,090.205,856.8382.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่50,844.3749,948.981.8 %0.53,739.142,229.8740.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง311,164.19168,457.0245.9 %5.08,500.284,307.1949.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง387,896.75116,608.1969.9 %5.08,908.563,708.2558.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่1,740,637.10240,486.3086.2 %5.09,198.767,771.7115.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่1,166,504.30700,736.0039.9 %5.018,240.363,751.2079.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่340,892.31127,741.0062.5 %5.09,357.445,261.5343.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่1,084,091.30335,648.0069.0 %5.010,128.124,060.8259.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 39,020.3331,895.3118.3 %5.09,689.283,897.2559.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่41,347.128,921.0078.4 %5.06,684.702,397.9964.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่656,006.31131,036.0180.0 %5.083,218.4440,657.0651.1 %5.0
รวม 13,269,551 4,592,545 65.39 % 5.0 751,562 302,104 59.80 % 5.0