สรุปผลประเมินจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน5,612.467,547.00-34.5 %0.07,052.881,133.0983.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน234,427.23191,168.9218.5 %5.0907.901,554.50-71.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านไม่ครบ20,363.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,904.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน35,589.0318,375.0048.4 %5.09,334.75151.9198.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน187,187.1770,549.7662.3 %5.019,795.525,160.5773.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง42,153.054,542.0089.2 %5.03,965.64521.4286.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา43,301.348,776.0079.7 %5.03,915.86549.9186.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง63,418.335,357.0091.6 %5.05,418.121,288.1576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย73,176.342,806.0096.2 %5.04,421.611,295.8570.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น77,071.213,204.0095.8 %5.04,555.201,297.6971.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ36,178.342,051.0094.3 %5.05,072.521,301.4074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง46,816.494,082.0091.3 %5.02,349.601,047.3355.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว43,651.153,116.0092.9 %5.04,729.80726.9484.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน50,265.0910,451.0079.2 %5.03,846.78944.3175.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม39,205.734,898.0087.5 %5.03,460.44949.5172.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา186,117.208,618.0095.4 %5.04,179.80893.6878.6 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้างไม่ครบ45,123.03ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,100.17ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน56,410.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018,424.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน61,317.3528,870.0652.9 %5.013,936.428,842.3736.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,596.69ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน31,885.6311,245.0064.7 %5.08,008.982,937.3663.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน69,594.9824,103.0065.4 %5.017,515.5715,359.7312.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน388,098.9145,618.6388.2 %5.087,765.176,004.5893.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่าน37,026.9443,315.37-17.0 %0.018,505.939,834.1246.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานน่านนคร975,552.50831,809.8114.7 %5.011,370.725,525.3851.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน54,745.5921,017.5361.6 %5.014,088.762,486.8682.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน18,476.8514,882.0019.5 %5.0870.481,114.06-28.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน32,686.227,660.0076.6 %5.08,536.104,294.7149.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่าน65,219.5265,819.54-0.9 %0.019,032.6623,060.77-21.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน40,577.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,388.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน49,712.8927,356.3045.0 %5.012,685.505,699.4555.1 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน65,125.6528,192.0056.7 %5.011,616.365,545.7852.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน31,421.2517,897.0043.0 %5.07,623.51428.9594.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน126,927.1117,717.0086.0 %5.012,896.763,796.8970.6 %5.0
รจจ.น่าน 331,127.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,680.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน31,884.628,871.0072.2 %5.07,433.121,560.0379.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน38,218.0020,340.8346.8 %5.07,665.5421,309.12-178.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.น่านไม่ครบ62,808.65ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,070.82ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน50,321.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,844.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1376,220.59207,916.2244.7 %5.031,997.917,758.7375.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 24,320,207.00125,219.6197.1 %5.025,948.327,658.6270.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน320,662.722,384.8099.3 %5.011,958.96259,854.45-2,072.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน32,699.9221,482.0034.3 %5.08,193.722,190.3173.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 240,628.28121,466.2449.5 %5.054,585.7221,614.7860.4 %5.0
รวม 8,532,483 2,038,726 0.00 % 0.0 475,243 435,693 0.00 % 0.0