สรุปผลประเมินจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา30,183.304,858.0083.9 %5.05,465.341,472.9073.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา94,975.0964,449.0032.1 %5.0570.841,771.64-210.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา32,499.7020,732.0036.2 %5.04,500.222,045.5054.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา35,024.3013,245.1062.2 %5.08,463.72275.3296.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา133,271.05109,732.9617.7 %5.022,345.393,888.5782.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน41,538.764,420.0089.4 %5.03,542.64452.7787.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ44,051.6210,430.0076.3 %5.05,471.40748.3686.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน41,673.952,942.0092.9 %5.05,836.32630.1789.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้43,534.086,832.0084.3 %5.02,647.56210.3392.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง41,307.434,196.0089.8 %5.05,382.36414.4492.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง41,164.814,074.0090.1 %5.05,748.60656.9988.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา46,697.3414,080.0069.8 %5.03,792.12774.1979.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ42,704.014,684.0089.0 %5.02,719.44503.7781.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�80,636.1132,370.3259.9 %5.014,929.2016,116.60-8.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา48,454.7812,317.0074.6 %5.014,092.466,810.1351.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา33,960.4712,894.0062.0 %5.08,311.561,322.1484.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา30,708.2413,281.0056.8 %5.06,282.492,574.3359.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา40,799.1020,500.0049.8 %5.010,821.7210,856.21-0.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา28,663.3341,380.51-44.4 %0.07,507.565,317.8029.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา102,832.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.017,439.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา41,063.0424,534.0040.3 %5.011,354.241,707.9485.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา154,516.2587,629.9643.3 %5.017,211.633,448.4180.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา45,985.6426,685.2742.0 %5.012,849.472,603.9079.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา17,969.5312,307.0031.5 %5.05,166.58218.4995.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา37,381.419,907.0073.5 %5.010,042.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา32,179.109,870.0069.3 %5.07,627.082,053.2673.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา39,417.2317,990.9054.4 %5.010,137.152,391.9176.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา53,543.34186,605.55-248.5 %0.016,108.1861,184.22-279.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา46,813.9544,550.004.8 %2.012,875.403,087.2276.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา38,035.537,467.0080.4 %5.09,224.362,437.4073.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา65,459.8759,477.039.1 %4.515,005.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา35,450.6911,840.4866.6 %5.05,378.393,366.5437.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา42,056.0530,153.6928.3 %5.012,666.255,601.2855.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา42,898.2220,938.0051.2 %5.010,080.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา42,709.0240,029.406.3 %3.010,650.523,839.4964.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา34,197.9134,640.00-1.3 %0.07,311.72915.9887.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา130,417.2720,568.0084.2 %5.010,254.412,903.6671.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา313,955.56257,249.7718.1 %5.010,083.979,789.592.9 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา30,157.518,396.0072.2 %5.05,566.891,766.4668.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา35,375.7529,272.5617.3 %5.08,178.453,110.2062.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา31,417.577,104.0077.4 %5.06,885.421,579.8577.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา61,697.5543,208.1130.0 %5.014,244.606,811.2152.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา37,341.7517,857.0052.2 %5.010,061.071,127.4288.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา38,075.0233,388.0012.3 %5.09,433.542,223.7176.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1286,701.8897,823.3265.9 %5.014,326.954,280.6270.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2296,451.59111,060.7162.5 %5.025,157.947,589.1969.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา41,177.5051,186.00-24.3 %0.03,516.292,422.8631.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ242,324.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,055.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้270,297.44321,534.53-19.0 %0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา48,087.78163,994.91-241.0 %0.021,462.6411,074.6848.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 34,190.5418,116.0147.0 %5.08,368.633,748.3455.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา30,172.189,545.0068.4 %5.06,486.122,323.7964.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา171,921.4491,180.9047.0 %5.047,600.7143,029.859.6 %4.5
รวม 3,558,963 2,303,528 35.28 % 5.0 478,620 253,480 47.04 % 5.0