สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย30,688.357,520.0075.5 %5.08,411.741,124.5086.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย216,310.08116,021.9946.4 %5.0887.522,188.10-146.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย68,782.81139,147.38-102.3 %0.01,005.6011.4098.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย40,237.2240,336.00-0.2 %0.012,119.882,799.2676.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย35,554.8520,123.0043.4 %5.010,522.92437.9195.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย121,951.13136,209.41-11.7 %0.036,920.5110,742.1170.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล42,132.924,612.0089.1 %5.03,032.52199.8993.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ40,992.905,462.0086.7 %5.06,852.24570.7491.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน44,297.194,462.0089.9 %5.05,031.96737.2285.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง44,154.737,599.0082.8 %5.04,719.001,064.9077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด44,949.356,176.0086.3 %5.03,161.16544.0382.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย40,940.894,572.0088.8 %5.03,135.24672.0678.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน42,242.5010,400.0075.4 %5.04,732.05439.9290.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย48,500.6124,541.5049.4 %5.04,440.24903.1079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน47,524.204,218.0091.1 %5.04,059.36661.0783.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง44,253.332,286.0094.8 %5.05,271.72228.0095.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว41,053.484,940.0088.0 %5.02,125.32764.7564.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย40,130.974,598.0088.5 %5.04,139.76248.1794.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย42,438.8911,987.0071.8 %5.04,646.521,148.7975.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น41,501.844,440.0089.3 %5.05,814.12798.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย43,760.615,544.0087.3 %5.03,204.72359.0888.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า44,265.874,279.0090.3 %5.06,531.00688.3089.5 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ147,053.91262,281.72-78.4 %0.019,087.025,702.3570.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน150,655.00129,943.5813.7 %5.018,551.547,803.4957.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย167,370.00542,612.75-224.2 %0.032,313.545,717.5982.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย99,869.47101,782.38-1.9 %0.025,031.7428,354.15-13.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย30,920.4117,161.4844.5 %5.08,012.402,904.4763.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย54,528.3426,366.4051.6 %5.016,626.649,400.3743.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย49,501.2521,739.0056.1 %5.011,054.882,541.9177.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย36,006.9136,904.00-2.5 %0.010,294.322,428.2876.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย45,863.9618,584.0059.5 %5.015,086.2824,631.76-63.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย33,898.7452,435.67-54.7 %0.08,684.765,499.6536.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย61,455.4118,233.9570.3 %5.021,760.9613,988.7235.7 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย53,484.1536,556.2931.7 %5.017,824.689,080.6149.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 91,454.93217,314.73-137.6 %0.029,709.663,034.6789.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย38,724.6826,114.5032.6 %5.011,853.559,568.0619.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)126,697.10142,106.84-12.2 %0.052,188.6012,203.9876.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย42,481.0678,203.94-84.1 %0.01,085.40620.3442.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)109,694.724,282.0096.1 %5.05,958.60377.2393.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย41,226.977,460.2181.9 %5.013,089.66346.4497.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย33,401.5511,844.0064.5 %5.09,267.452,280.9575.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย44,409.4657,583.00-29.7 %0.013,507.982,984.2677.9 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย78,290.81467,356.56-496.9 %0.028,093.3245,272.59-61.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย66,397.2351,669.0022.2 %5.023,757.608,507.2564.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย39,835.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,119.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย197,408.98103,098.1047.8 %5.036,289.482,218.3393.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย118,536.1928,258.3676.2 %5.08,868.104,698.5247.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย47,914.8430,004.9037.4 %5.013,945.325,242.8062.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย46,527.0725,490.0045.2 %5.014,858.163,094.9479.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย86,460.0041,482.1352.0 %5.026,572.049,296.8565.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย54,876.8649,125.4210.5 %5.011,207.04973.9791.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย141,683.4183,832.0040.8 %5.06,030.282,851.6552.7 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,420,208.501,267,577.0047.6 %5.026,025.949,485.8163.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย37,181.55743.9598.0 %5.07,805.161,510.2980.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย89,813.553,136.6696.5 %5.014,169.665,247.7863.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย38,752.3618,332.5052.7 %5.09,666.774,542.5553.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย83,076.1590,592.54-9.0 %0.018,231.796,972.6061.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย27,323.0727,818.53-1.8 %0.016,835.834,588.5872.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย98,373.1429,303.4070.2 %5.018,808.322,464.7886.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย45,822.2164,088.14-39.9 %0.014,839.123,500.8576.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1557,370.38162,807.5370.8 %5.030,192.389,502.1268.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2324,334.94124,121.2661.7 %5.032,299.608,245.3074.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3191,000.5596,106.0049.7 %5.032,597.356,507.8180.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4356,302.1399,477.3872.1 %5.022,152.9010,229.8753.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)541,041.3869,122.0987.2 %5.039,218.174,672.3988.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย302,314.19168,031.0244.4 %5.09,791.1610,899.75-11.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง247,556.94124,164.0049.8 %5.010,214.168,359.1018.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง1,104,253.108,711.0099.2 %5.010,394.28817.9592.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย251,343.6930,011.0088.1 %5.011,779.562,052.9582.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย361,780.75320,160.0011.5 %5.012,267.249,492.3522.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย175,462.73606,807.00-245.8 %0.09,706.927,323.2424.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย1,291,327.50500,840.0061.2 %5.013,399.007,142.7146.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย152,935.16200,383.23-31.0 %0.028,983.1626,000.8410.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 37,200.6929,076.0021.8 %5.011,359.235,963.9847.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย34,821.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,837.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 545,979.00223,726.0059.0 %5.071,021.3460,197.4915.2 %5.0
รวม 12,784,213 7,524,438 41.14 % 5.0 1,123,135 474,679 57.74 % 5.0