สรุปผลประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน30,680.557,206.2476.5 %5.08,101.091,560.8080.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน147,164.6966,229.9855.0 %5.0858.751,279.34-49.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน143,013.3932,807.0077.1 %5.0981.36956.132.6 %1.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน224,817.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,678.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน31,027.6226,196.0015.6 %5.0634.5611.4098.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน16,167.8314,078.0012.9 %5.03,073.38891.7971.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน39,778.8617,745.6055.4 %5.06,092.71187.4596.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน87,304.1974,926.3514.2 %5.013,071.604,256.6267.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม43,822.183,207.0092.7 %5.04,700.76766.9183.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย43,015.974,176.0090.3 %5.03,605.03276.4592.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย38,621.173,205.0091.7 %5.06,633.12335.3594.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง42,521.946,897.0083.8 %5.08,624.16270.7596.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย42,032.023,243.0092.3 %5.08,449.66441.7194.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง59,507.3232,973.0044.6 %5.013,860.843,078.1977.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน54,858.9743,221.0021.2 %5.07,281.033,916.5746.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน55,029.1352,083.155.4 %2.512,855.107,870.9938.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง30,052.2621,276.4029.2 %5.010,887.721,463.8886.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน31,363.4112,010.0061.7 %5.08,044.061,021.5187.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน45,491.4420,143.0055.7 %5.014,357.293,099.8378.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน36,287.4423,491.0035.3 %5.010,059.72943.8390.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน30,791.447,078.2477.0 %5.08,120.101,222.2784.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน54,000.8627,133.0049.8 %5.017,932.2610,439.7341.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน20,952.4835,816.00-70.9 %0.04,962.37592.6888.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ16,219.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,439.78ประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน39,405.2120,269.8348.6 %5.010,440.03925.8891.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน42,468.2279,235.23-86.6 %0.012,075.411,983.3283.6 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 400,174.6387,593.9778.1 %5.04,990.861,398.3272.0 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 747,945.88402,266.0046.2 %5.05,548.562,310.9558.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน39,392.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,257.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน36,521.7726,021.0028.8 %5.0959.31377.5560.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน37,242.426,900.0081.5 %5.011,124.61456.9595.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน33,076.275,957.7882.0 %5.09,070.892,878.8268.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน46,160.5038,074.0017.5 %5.011,333.512,326.3479.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน54,240.10241,573.98-345.4 %0.016,810.3817,278.03-2.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน57,314.7553,234.617.1 %3.519,187.404,265.5777.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน11,727.5517,072.00-45.6 %0.07,299.002,944.4559.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน48,653.3446,913.773.6 %1.512,151.491,111.4890.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน122,870.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,641.3359,442.18-516.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน40,941.6432,749.0020.0 %5.012,265.565,464.5655.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน39,766.0422,865.0042.5 %5.010,306.931,640.8384.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน71,171.5916,681.0076.6 %5.010,154.822,097.6679.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน30,661.039,516.0069.0 %5.06,544.20321.6895.1 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน144,080.4821,372.7085.2 %5.04,124.833,088.8725.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 243,285.22263,426.06-8.3 %0.010,273.904,631.7654.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน29,069.938,606.0070.4 %5.07,549.562,469.3467.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน36,162.8012,144.0066.4 %5.010,268.901,815.2782.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน30,977.076,345.0079.5 %5.07,664.91946.9687.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน39,905.0839,414.861.2 %0.511,542.962,330.4579.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน35,635.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,458.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน31,669.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,548.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1192,346.39126,943.7734.0 %5.025,224.053,190.7287.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2256,423.77127,714.2950.2 %5.027,066.848,534.6968.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน182,792.0622,284.5187.8 %5.02,758.281,435.0348.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน460,234.84154,141.6966.5 %5.09,975.044,200.7157.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง360,211.6691,268.9774.7 %5.014,274.003,924.1072.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน73,957.65124,094.80-67.8 %0.023,994.6020,053.1816.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 34,417.2216,806.0051.2 %5.09,793.422,614.6873.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน30,802.255,158.0083.3 %5.07,511.502,094.8772.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน480,256.34108,456.9977.4 %5.045,119.7645,983.09-1.9 %0.0
รวม 5,455,879 2,770,243 49.22 % 5.0 560,234 259,422 53.69 % 5.0