สรุปผลประเมินจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์34,428.613,684.0089.3 %5.03,167.881,239.2960.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์134,509.94142,601.28-6.0 %0.0769.68612.1920.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์118,061.9240,955.4965.3 %5.0865.741,034.64-19.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์61,638.90149,639.02-142.8 %0.016,556.443,252.9580.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์41,639.7421,962.0047.3 %5.010,444.3790.1299.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์658,036.38368,559.1344.0 %5.049,978.6822,102.5255.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์39,886.4627,490.9331.1 %5.08,518.328,323.422.3 %1.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี31,535.768,192.0074.0 %5.03,956.162,911.7526.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก31,559.565,851.0081.5 %5.03,122.649,315.91-198.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์36,334.1226,940.9825.9 %5.03,708.361,215.3167.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว35,560.889,633.0072.9 %5.04,556.282,166.0252.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์55,701.0629,868.0046.4 %5.014,000.6112,763.028.8 %4.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์37,719.3115,905.0057.8 %5.09,435.362,139.1077.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์39,947.2212,128.0069.6 %5.09,892.923,782.8761.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์72,517.8745,293.4137.5 %5.022,313.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 965,561.3643,545.9633.6 %5.024,696.7224,990.26-1.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์35,408.1049,524.16-39.9 %0.08,012.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์58,854.1325,700.7856.3 %5.017,106.528,363.9251.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์64,302.1449,511.1823.0 %5.013,677.183,047.2877.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์118,060.54223,094.00-89.0 %0.021,302.5211.4099.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)86,008.8698,370.12-14.4 %0.024,293.286,982.5071.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�46,465.2327,285.9841.3 %5.011,281.063,038.8473.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)1,037,134.2091,202.0091.2 %5.055,426.326,833.6987.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)128,510.64106,647.1917.0 %5.045,892.4418,201.1760.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์52,020.7612,874.0075.3 %5.014,570.88429.8897.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์37,872.5512,259.0067.6 %5.09,498.602,410.2374.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์44,612.3947,595.49-6.7 %0.011,718.483,827.7467.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์88,621.41943,347.63-964.5 %0.020,161.5656,037.72-177.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์142,181.67121,819.0014.3 %5.050,495.402,861.3794.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์98,249.6390,988.007.4 %3.530,563.3412,341.5559.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์90,242.44154,108.45-70.8 %0.015,627.841,859.2488.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์47,583.0319,935.0058.1 %5.012,459.895,046.1759.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์47,384.1924,549.3848.2 %5.012,155.705,270.0156.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์42,399.1234,873.0017.8 %5.0157,333.923,325.9597.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์54,164.7747,964.0011.4 %5.014,799.116,354.9057.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์70,407.1146,270.0034.3 %5.012,574.751,809.2485.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์3,880,172.50298,370.6992.3 %5.010,036.144,091.3559.2 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์331,647.78135,253.7259.2 %5.06,429.604,238.2534.1 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 127,005.52220,712.02-73.8 %0.06,787.107,477.16-10.2 %0.0
รจก.นครสวรรค์ 803,155.69857,043.00-6.7 %0.016,074.808,115.7049.5 %5.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์24,554.7253,360.30-117.3 %0.04,132.6834.2099.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์35,018.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,077.811,190.5770.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์44,308.7930,703.0030.7 %5.010,805.643,979.7663.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์322,534.28229,620.0028.8 %5.021,172.793,278.5584.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์38,815.7024,033.0038.1 %5.012,450.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์64,848.7391,275.24-40.8 %0.016,320.3511,709.2428.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์57,331.5545,503.6520.6 %5.016,529.376,608.2460.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์350,706.9472,986.2179.2 %5.014,487.022,529.2082.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์44,786.6248,929.26-9.2 %0.09,892.803,299.6666.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3296,756.03208,245.9229.8 %5.020,358.8411,877.5441.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1218,202.06228,609.55-4.8 %0.016,270.083,056.5381.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2282,533.28141,054.5850.1 %5.015,592.984,100.0273.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์414,851.72181,258.5856.3 %5.069,020.944,425.8193.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์83,641.1457,805.5630.9 %5.03,408.362,836.8416.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์614,271.56422,670.2831.2 %5.010,385.405,932.6642.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย432,482.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,807.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์271,737.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,363.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์1,246,376.10926,529.0025.7 %5.022,494.848,451.6262.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์274,186.06163,164.0240.5 %5.012,608.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์1,038,134.20665,727.0035.9 %5.012,411.176,129.6650.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์156,833.81280,825.44-79.1 %0.028,039.3926,250.236.4 %3.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์197,639.73172,904.8912.5 %5.049,887.604,714.3890.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 664,319.25339,709.0048.9 %5.014,726.367,963.0745.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 39,103.7018,496.0052.7 %5.014,196.311,547.8589.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์847,712.19718,260.0015.3 %5.023,482.6910,802.1454.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 49,413.7842,734.0013.5 %5.011,832.546,453.3545.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์34,026.1620,380.0040.1 %5.07,553.954,308.4043.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์419,696.28517,219.03-23.2 %0.055,296.1337,857.3331.5 %5.0
รวม 16,852,688 10,393,550 38.33 % 5.0 1,226,313 447,251 63.53 % 5.0