สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร29,355.298,075.0072.5 %5.05,725.741,106.6480.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร100,530.7456,377.1043.9 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร43,178.8121,820.0049.5 %5.08,844.51775.9191.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร140,950.3880,185.1343.1 %5.024,837.005,617.1077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี51,665.337,953.0084.6 %5.05,610.12378.4493.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง45,038.987,080.0084.3 %5.04,101.96751.0481.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน43,265.078,545.3780.2 %5.04,363.66514.3588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม44,933.778,005.0082.2 %5.03,227.40121.9596.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี44,103.796,674.0084.9 %5.04,376.64555.3687.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย44,337.795,030.0088.7 %5.03,039.72436.6585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร57,243.5216,354.0071.4 %5.04,691.64175.9796.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ44,287.9711,260.0074.6 %5.03,636.60639.4182.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร53,248.8888,364.84-65.9 %0.015,157.6611,256.5525.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร46,688.7524,999.0046.5 %5.013,199.127,579.5942.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร38,379.0319,955.0048.0 %5.09,510.032,303.3875.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 4377,893.50418,850.06-10.8 %0.071,144.1668,966.203.1 %1.5
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ45,554.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,907.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,921.29ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร45,698.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013,088.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร24,772.805,089.0079.5 %5.0827.04378.0454.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร34,741.0510,832.0068.8 %5.08,216.973,275.4860.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ40,632.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,268.74ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร62,090.7493,065.74-49.9 %0.015,366.949,719.0436.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ49,868.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,098.54ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร191,137.14479,893.72-151.1 %0.025,065.123,277.0286.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชรไม่ครบ179,296.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ27,571.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,836.47ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร40,953.7940,410.761.3 %0.510,004.644,453.1155.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร51,992.6826,978.0048.1 %5.012,419.512,809.9277.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร46,702.5527,777.6040.5 %5.011,392.503,964.6765.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร49,055.5837,129.5024.3 %5.08,939.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร428,453.4729,503.0093.1 %5.011,183.122,969.2973.4 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร32,115.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,904.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร39,625.7617,075.0056.9 %5.09,966.432,971.1870.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.กำแพงเพชร59,150.1360,658.12-2.5 %0.013,750.493,955.8571.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร50,433.7226,388.0047.7 %5.014,117.622,813.5880.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร48,464.5359,233.12-22.2 %0.011,299.724,094.1563.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2150,972.44132,350.9812.3 %5.021,303.8311,571.2045.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)277,737.81144,039.2048.1 %5.033,783.007,057.9179.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรไม่ครบ55.39ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร391,804.31368,780.065.9 %2.510,019.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร220,933.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.022,516.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2196,199.9458,844.1270.0 %5.025,628.3213,787.6546.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร32,912.3410,057.0069.4 %5.07,266.122,015.8872.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร186,920.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.037,817.9222,305.9041.0 %5.0
รวม 3,382,303 2,417,633 0.00 % 0.0 450,875 202,598 0.00 % 0.0