สรุปผลประเมินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา31,564.026,502.0079.4 %5.04,456.981,188.9573.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา52,231.8066,855.39-28.0 %0.010,086.222,565.2174.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 136,774.2634,275.306.8 %3.010,234.45444.2995.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา35,084.7023,953.0031.7 %5.06,460.86800.0687.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา1275,063.22190,410.0030.8 %5.032,907.007,921.1775.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา2276,794.94195,816.2829.3 %5.026,110.496,801.2374.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ48,140.347,336.0084.8 %5.03,852.82687.1382.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง56,539.047,344.0087.0 %5.02,572.26797.6269.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย43,946.845,990.0086.4 %5.02,320.56750.7667.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร48,283.667,968.0083.5 %5.03,882.97503.5587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล45,426.628,495.0081.3 %5.01,556.52798.1548.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน47,348.108,182.0082.7 %5.02,075.82541.5573.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน55,703.6217,567.0068.5 %5.03,874.20823.6778.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก22,117.093,767.0083.0 %5.02,335.3247.0098.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่44,620.914,640.0089.6 %5.02,239.80474.3078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา53,949.5720,204.0062.6 %5.02,738.11492.7982.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี46,237.215,827.0087.4 %5.02,707.08495.9881.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช45,305.064,468.0090.1 %5.01,791.7073.0095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง47,551.306,591.0086.1 %5.03,679.73703.2880.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย60,133.5520,471.0066.0 %5.02,678.36741.2972.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา47,296.1210,703.0077.4 %5.04,218.72388.1190.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย66,882.4041,600.0037.8 %5.03,083.03659.3978.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 154,713.6095,047.58-73.7 %0.012,060.064,647.1861.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 248,783.0441,450.0015.0 %5.010,546.468,778.5416.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา34,279.6430,938.009.7 %4.55,616.962,205.8460.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา51,778.1125,182.0051.4 %5.011,416.888,265.2127.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา37,985.2020,769.0045.3 %5.07,023.721,734.8475.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 147,849.7123,909.8450.0 %5.011,410.202,831.0675.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา39,114.9713,305.0066.0 %5.06,301.522,398.5361.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา59,462.8934,893.5241.3 %5.015,931.684,954.5368.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา29,218.8427,303.136.6 %3.06,219.605,135.2617.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา53,422.2332,333.4939.5 %5.015,019.624,623.4169.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา45,193.8926,825.0040.6 %5.09,895.58774.2992.2 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒49,830.58254.3199.5 %5.011,625.841,224.5589.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา98,358.95258,692.00-163.0 %0.017,102.462,455.0285.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา47,284.6932,019.0032.3 %5.010,503.934,038.2261.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา45,202.6914,536.0067.8 %5.010,015.45489.0795.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา35,454.3123,963.5032.4 %5.06,725.504,987.1825.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา46,887.4641,363.0011.8 %5.010,485.122,771.7173.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา61,336.4327,648.0054.9 %5.015,961.681,963.3787.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา55,154.62112,711.00-104.4 %0.013,356.495,668.2157.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา192,914.1331,860.1083.5 %5.067,931.911,770.4497.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา90,760.22136,582.08-50.5 %0.020,812.68942.6395.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา135,204.4835,845.0073.5 %5.07,537.383,454.1354.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา48,700.7654,062.00-11.0 %0.09,572.165,396.7643.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา80,966.9451,463.0036.4 %5.013,337.331,868.5386.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา59,513.6934,685.3841.7 %5.013,470.125,393.5460.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา61,694.3466,570.00-7.9 %0.09,895.38578.4094.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา206,167.0288,151.0057.2 %5.010,244.331,763.1282.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา139,022.34107,406.0022.7 %5.05,626.202,124.9062.2 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 513,391.63439,228.2514.4 %5.06,962.853,045.5956.3 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 1,751,121.80319,580.5081.7 %5.094,498.0826,684.7771.8 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 473,582.38539,138.38-13.8 %0.07,151.285,087.1028.9 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 769,707.751,165,046.00-51.4 %0.012,516.468,881.7329.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา36,709.7112,792.0065.2 %5.03,476.321,372.8960.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา49,667.8848,537.002.3 %1.010,068.49220.2197.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา47,480.8034,426.0027.5 %5.08,563.953,752.0156.2 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา74,324.3098,594.00-32.7 %0.019,270.325,150.9273.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา44,375.6024,680.0044.4 %5.09,496.064,262.9555.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา314,897.2872,100.7477.1 %5.016,399.448,338.3949.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา737,670.2540,187.6294.6 %5.08,978.231,380.9484.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา40,566.6325,899.0036.2 %5.07,746.531,002.9087.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑392,737.69146,615.5962.7 %5.011,724.135,463.0253.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2382,841.94144,480.0662.3 %5.025,689.383,793.9285.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา75,310.5569,977.537.1 %3.55,371.512,781.9548.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 252,074.67125,662.0950.1 %5.05,558.1614,390.61-158.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 803,539.38230,363.3171.3 %5.06,360.008,151.10-28.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 198,189.38233,089.75-17.6 %0.07,410.488,944.24-20.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา845,791.56515,463.6939.1 %5.017,013.604,886.7971.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์296,455.22271,988.918.3 %4.07,399.323,709.2049.9 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา488,984.81190,750.8961.0 %5.010,282.60691.8593.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา1,737,664.10235,711.4286.4 %5.06,286.202,371.8762.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา105,390.29258,376.03-145.2 %0.020,002.4516,851.4615.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 43,363.8019,375.0055.3 %5.09,115.566,019.2034.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา39,305.8822,646.0042.4 %5.05,369.791,847.4865.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา204,047.80302,232.22-48.1 %0.040,938.4376,524.30-86.9 %0.0
รวม 14,162,443 7,775,675 45.10 % 5.0 885,159 347,544 60.74 % 5.0