สรุปผลประเมินจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก30,472.137,140.0076.6 %5.08,076.602,118.1373.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก241,090.88125,672.5047.9 %5.02,635.68718.0672.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก244,907.05116,955.8052.2 %5.0818.64781.924.5 %2.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก40,663.9548,880.06-20.2 %0.012,051.093,097.6274.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก38,562.3418,783.0051.3 %5.011,043.241,118.9889.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก200,459.16113,296.0043.5 %5.034,775.1612,517.4964.0 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด725,365.00324,707.5655.2 %5.035,442.4513,891.7360.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก67,775.5471,686.49-5.8 %0.014,237.8817,559.14-23.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก51,341.3531,039.2939.5 %5.015,558.897,279.4453.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก37,504.4516,932.0054.9 %5.010,795.99988.1590.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก37,375.5412,820.0065.7 %5.010,586.884,387.7958.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก43,323.8132,742.0024.4 %5.014,466.0012,436.4514.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก26,237.4231,954.00-21.8 %0.07,300.862,319.7068.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก58,474.3854,478.776.8 %3.018,801.7211,133.3140.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)136,736.5928,647.7279.0 %5.012,735.732,664.1379.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก154,074.1786,624.1343.8 %5.015,607.202,005.1087.2 %5.0
ท่าอากาศยานตาก303,493.5954,892.5481.9 %5.06,539.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานแม่สอด753,604.44944,707.38-25.4 %0.014,567.672,807.8880.7 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก49,872.7213,974.0072.0 %5.013,781.403,003.3678.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)178,169.63125,277.9629.7 %5.063,771.486,941.1289.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก37,270.156,894.0081.5 %5.01,166.76745.1736.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)14,768.162,653.0482.0 %5.0994.9590.2790.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)14,768.163,388.0077.1 %5.0410.19286.9030.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก35,397.5917,261.0151.2 %5.011,594.821,878.8283.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก34,101.805,529.0083.8 %5.09,597.982,367.9875.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก45,458.0741,797.018.1 %4.013,553.405,151.8562.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก137,750.06369,664.09-168.4 %0.019,714.6223,220.94-17.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก172,866.1382,374.2252.3 %5.027,168.822,573.2890.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก17,996.0524,921.00-38.5 %0.012,184.083,078.4674.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก1,212,128.3094,454.7892.2 %5.055,676.451,095.4598.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก104,112.4829,799.0071.4 %5.011,505.502,185.0381.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก60,571.0534,675.5442.8 %5.07,535.364,563.4339.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก48,428.4922,265.0054.0 %5.06,764.743,025.6455.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก36,968.1027,053.3026.8 %5.08,226.862,432.0570.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก34,155.7925,259.0026.0 %5.09,122.60443.5795.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก112,505.6953,987.3052.0 %5.05,561.942,720.3351.1 %5.0
เรือนจำกลางตาก 364,601.94446,701.22-22.5 %0.012,711.364,945.1161.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก33,017.099,842.0070.2 %5.08,399.911,527.2081.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก66,246.7849,765.2924.9 %5.021,843.953,218.0185.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก36,449.9911,038.0069.7 %5.06,643.994,951.4725.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก68,480.1751,289.1825.1 %5.013,553.314,021.7470.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก66,973.1544,823.7133.1 %5.016,433.404,291.3773.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก22,753.2954,651.66-140.2 %0.09,774.93915.0790.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1182,506.61122,626.0732.8 %5.068,167.852,799.7195.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 303,691.38100,989.7266.7 %5.033,176.535,807.1282.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก77,605.0153,636.2730.9 %5.05,014.757,144.48-42.5 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก377,923.25410,933.94-8.7 %0.03,469.925,208.61-50.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก240,185.30348,793.69-45.2 %0.013,137.3611,636.2211.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก576,726.44332,225.0042.4 %5.016,418.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด713,168.5068,151.0090.4 %5.014,968.327,332.0051.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก277.88209,896.48-75,434.9 %0.05,081.7329,554.60-481.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 40,506.4931,603.6022.0 %5.013,610.295,184.1561.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก32,753.128,410.0074.3 %5.08,304.961,489.6082.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก512,743.09171,584.0066.5 %5.079,499.5249,548.0137.7 %5.0
รวม 9,255,360 5,630,148 39.17 % 5.0 851,626 313,203 63.22 % 5.0