สรุปผลประเมินจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก44,226.939,187.0079.2 %5.01,815.00810.3155.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4101,162.0957,634.6243.0 %5.038,968.323,084.6492.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก291,957.13253,187.9813.3 %5.0792.601,070.74-35.1 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก2,689,529.30181,024.2093.3 %5.03,547.862,988.4515.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก64,706.8669,095.72-6.8 %0.012,035.431,381.6288.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖35,110.8526,683.2024.0 %5.08,631.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก43,316.8623,830.0045.0 %5.06,617.881,233.9981.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 7194,210.88211,148.81-8.7 %0.040,778.843,258.2792.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก462,733.25299,870.0035.2 %5.038,391.6010,082.0473.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 657,509.55119,552.72-107.9 %0.025,740.7214,013.6145.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก87,247.86108,287.64-24.1 %0.020,459.4818,755.508.3 %4.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก37,280.2519,815.5146.8 %5.08,270.281,904.4377.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก52,330.9321,672.0058.6 %5.015,153.866,756.9855.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก37,866.9622,772.0039.9 %5.06,186.003,061.0150.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 3219,634.28944,666.38-330.1 %0.083,512.5641,937.8549.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 658,367.4814,464.0075.2 %5.022,979.163,110.4886.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก35,633.4813,562.0061.9 %5.08,973.663,840.6957.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์ 660,206.8970,423.53-17.0 %0.027,286.2211,353.4258.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก61,380.1143,282.0029.5 %5.019,394.6323,254.49-19.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 856,639.5145,840.0019.1 %5.017,340.901,518.4391.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 396,026.94282,488.5928.7 %5.025,385.916,344.1575.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก28,786.5260,925.60-111.6 %0.07,264.207,069.172.7 %1.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก61,159.5258,360.004.6 %2.018,766.999,220.3050.9 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก48,324.1030,600.1136.7 %5.013,290.4810,887.9818.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 253,743.2336,185.0032.7 %5.021,382.9418,694.9312.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก252,824.73253,681.64-0.3 %0.024,955.821,485.1694.0 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก1,691,925.501,744,749.90-3.1 %0.012,103.388,634.9428.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 145,326.56129,602.0010.8 %5.051,531.7245,953.7510.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก50,941.0045,444.4610.8 %5.011,921.406,788.1743.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)98,661.5278,514.0220.4 %5.013,469.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)215,535.41218,505.00-1.4 %0.065,685.4814,365.5678.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9103,187.6289,423.2013.3 %5.041,307.907,152.0882.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก40,456.273,330.0091.8 %5.0954.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก8,533,955.0040,503.0099.5 %5.02,990.4034.2098.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก41,716.5713,582.0067.4 %5.011,293.80241.7297.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก34,302.753,746.0089.1 %5.08,460.471,898.0177.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก51,474.5252,553.00-2.1 %0.010,948.833,418.4768.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก95,737.59441,633.97-361.3 %0.024,700.0818,332.1425.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก50,751.9255,613.00-9.6 %0.09,413.175,821.3338.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก55,730.0213,992.0074.9 %5.06,260.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก73,085.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.019,908.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก159,607.11133,176.7216.6 %5.027,410.6010,184.8062.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก42,715.5224,815.0041.9 %5.06,389.425,429.9215.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก61,486.1552,599.8214.5 %5.018,957.076,586.7365.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก42,568.3531,434.0026.2 %5.011,693.092,334.9980.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก54,894.9130,806.4043.9 %5.013,214.424,933.1662.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก57,711.8358,480.00-1.3 %0.012,339.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.พิษณุโลก301,363.3886,826.0071.2 %5.06,565.542,267.6565.5 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 818,629.63781,551.194.5 %2.016,890.4710,204.5939.6 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก275,182.41277,369.53-0.8 %0.010,419.355,989.8442.5 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 1,281,244.901,623,852.00-26.7 %0.022,186.9812,694.4942.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6180,984.77175,725.022.9 %1.038,166.1217,278.5654.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก33,588.415,640.0083.2 %5.08,023.001,666.9779.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก56,970.2827,160.0052.3 %5.012,244.413,730.2569.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก247,144.81199,136.9819.4 %5.024,530.757,609.3469.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก36,791.5316,175.8256.0 %5.08,593.331,696.3380.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก78,422.9919,830.0074.7 %5.018,880.973,673.1880.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก43,733.3820,138.0054.0 %5.012,255.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก47,257.8940,457.6414.4 %5.010,780.202,263.2979.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1578,668.06150,972.3073.9 %5.013,950.193,093.0177.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2304,368.44162,672.2746.6 %5.031,176.006,921.3777.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3475,507.00146,483.9869.2 %5.024,247.204,336.0282.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์190,604.30134,471.7029.4 %5.051,270.225,989.6088.3 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล550,929.06243,830.6755.7 %5.010,024.1513,763.58-37.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7921,178.2581,357.8091.2 %5.05,527.3810,466.01-89.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย401,151.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,066.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก895,583.44769,529.0014.1 %5.021,320.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว212,236.63195,418.007.9 %3.59,717.803,910.2559.8 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก5,098,973.50354,717.0093.0 %5.070,483.936,018.6891.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก375,913.5044,819.3888.1 %5.012,110.489,649.0220.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก1,432,976.10714,929.9450.1 %5.012,468.842,158.1782.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก203,332.59422,453.97-107.8 %0.028,771.5822,301.0622.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก168,811.36136,621.9819.1 %5.042,955.442,149.1995.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก292,067.3488,435.1269.7 %5.029,361.955,145.5782.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)38,172.3212.00100.0 %5.016,343.232,887.4182.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก352,331.59302,858.0914.0 %5.024,191.464,215.3882.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 39,927.6630,312.6424.1 %5.010,323.965,296.6548.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)ไม่ครบ107,997.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,355.79ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)28,114.407,376.0073.8 %5.015,039.96133.5699.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก34,025.8213,827.0059.4 %5.05,327.482,365.6055.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 6647,538.63529,281.5618.3 %5.0143,430.30111,720.3322.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก690,566.50182,401.9873.6 %5.0156,489.00108,274.4230.8 %5.0
รวม 34,093,744 14,527,388 57.39 % 5.0 1,727,804 749,098 56.64 % 5.0