สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์30,416.2410,942.0064.0 %5.06,862.201,120.1583.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์231,947.30156,661.1432.5 %5.0897.72905.10-0.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์41,141.5339,134.514.9 %2.011,216.902,435.1478.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์36,371.3318,160.8650.1 %5.09,528.74596.0993.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์146,424.1199,191.0032.3 %5.035,522.768,995.8074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ61,942.734,249.1093.1 %5.04,128.601,473.5864.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน48,274.548,687.0082.0 %5.04,143.96399.5290.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว41,319.392,711.0093.4 %5.05,940.480.12100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน44,471.1311,578.0074.0 %5.03,921.841,027.1873.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,297.361,060.5980.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง42,917.093,823.0491.1 %5.03,880.2077.2498.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี45,664.185,343.0188.3 %5.04,786.98739.5384.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ43,875.175,673.0087.1 %5.06,280.44610.3790.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่46,304.146,760.0085.4 %5.04,420.08742.8683.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า60,159.547,804.0087.0 %5.03,431.04813.4876.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก46,938.718,446.0082.0 %5.05,079.27795.4284.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์66,023.4442,485.0435.7 %5.017,339.9810,799.0737.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์36,074.0014,595.5259.5 %5.09,714.661,794.8481.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์42,764.5210,461.0075.5 %5.08,231.401,953.2076.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์108,005.2030,421.0071.8 %5.025,486.568,447.4866.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์21,439.0231,836.82-48.5 %0.06,207.114,011.2035.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์54,317.4635,331.1235.0 %5.016,731.5111,464.3731.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์71,271.14152,536.00-114.0 %0.019,298.73900.4195.3 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์848,504.44355,959.6958.0 %5.08,100.085,045.8037.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 155,307.30159,203.00-2.5 %0.056,079.6051,143.008.8 %4.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์40,222.6726,515.7034.1 %5.011,273.982,782.9575.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์29,552.1612,175.0058.8 %5.0989.62835.1215.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์42,833.1012,566.0070.7 %5.012,471.99425.1596.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์35,684.819,689.1072.8 %5.09,049.052,771.9169.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์57,372.5645,638.6620.5 %5.012,338.766,070.0850.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์102,076.2350,961.5750.1 %5.018,081.6511,004.5539.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์55,261.1460,728.40-9.9 %0.017,587.323,882.1777.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์68,414.0030,996.0554.7 %5.012,624.082,222.4682.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์135,768.30133,384.801.8 %0.514,850.192,125.2385.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์129,706.9429,482.0077.3 %5.09,334.323,123.7666.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์61,559.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,338.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์78,746.4348,120.0038.9 %5.022,835.6411,255.1450.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์76,036.3315,183.1080.0 %5.011,626.493,843.4766.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์81,581.5146,011.7243.6 %5.07,170.12685.1290.4 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์92,678.0428,837.0068.9 %5.022,199.364,245.5380.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์559,928.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013,924.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์47,045.0314,740.0068.7 %5.07,280.642,683.1963.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์55,310.6731,429.8643.2 %5.011,011.844,195.9161.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์38,669.1619,816.0048.8 %5.09,699.983,488.8064.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ47,824.0148,874.32-2.2 %0.011,811.834,436.4862.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์48,839.0327,780.1443.1 %5.014,753.887,956.9446.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์62,492.68100,467.31-60.8 %0.013,137.553,476.3673.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1289,218.97176,228.6739.1 %5.019,155.964,304.3477.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2276,845.88135,656.0051.0 %5.021,291.884,480.4879.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3225,873.59167,919.8325.7 %5.022,072.275,730.6874.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)292,576.13110,777.4462.1 %5.032,814.966,536.6980.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์51,190.0155,620.60-8.7 %0.03,745.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์262,916.16132,658.0249.5 %5.03,921.376,360.55-62.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดนไม่ครบ231,883.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,682.55ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี288,500.84202,811.5929.7 %5.013,206.008,479.6935.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์2,506,147.00910,865.0063.7 %5.023,237.167,344.2368.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์393,044.06178,096.8854.7 %5.09,863.065,171.4547.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์151,868.19275,459.66-81.4 %0.031,428.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 49,410.1433,277.6932.7 %5.010,840.858,693.1819.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์32,867.679,638.6870.7 %5.08,155.316,049.1025.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์307,511.0070,054.0077.2 %5.072,145.68111,721.43-54.9 %0.0
รวม 8,825,958 4,474,454 49.30 % 5.0 769,361 373,734 51.42 % 5.0