สรุปผลประเมินจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี34,189.833,361.0090.2 %5.05,210.53745.7585.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี162,640.4476,432.2353.0 %5.0802.03671.5316.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี53,307.0369,711.42-30.8 %0.08,766.361,627.2981.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี36,142.1515,155.0058.1 %5.08,120.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี273,926.13230,726.1615.8 %5.030,224.135,814.0080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง50,234.965,392.0089.3 %5.03,183.60503.7484.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก49,127.668,532.0082.6 %5.03,829.68374.5190.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ55,665.477,023.0087.4 %5.02,681.16523.4580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง45,403.6520,902.0054.0 %5.03,260.941,025.0568.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ47,800.807,043.0085.3 %5.03,611.42559.3484.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม51,331.5012,181.0076.3 %5.03,843.12474.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี55,659.1524,691.0055.6 %5.03,997.74802.7579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง48,610.154,023.0091.7 %5.01,442.40476.9066.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง47,211.855,241.0088.9 %5.05,890.29804.0686.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี93,715.7173,745.4621.3 %5.016,524.888,751.3847.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี57,244.7322,018.0061.5 %5.012,284.472,787.6677.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี38,045.3113,389.0064.8 %5.08,062.703,479.1856.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี40,031.8418,596.3053.5 %5.04,868.263,043.8037.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี83,153.5249,672.7740.3 %5.025,386.3210,607.4758.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1090,065.2389,519.000.6 %0.529,265.245,140.4782.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี40,161.3743,395.00-8.1 %0.06,391.083,636.4343.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี52,674.1546,488.4411.7 %5.020,667.301,252.1093.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี50,104.1621,371.5657.3 %5.013,235.286,144.0953.6 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี31,530.4224,819.0021.3 %5.010,135.682,096.3779.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 117,775.04161,426.91-37.1 %0.018,354.962,363.7387.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี51,284.5131,498.7338.6 %5.013,501.483,426.5374.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8166,952.8460,004.1064.1 %5.013,179.363,094.0076.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)177,465.95146,008.9217.7 %5.059,649.4014,113.3576.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7168,082.53119,792.4228.7 %5.045,732.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี41,573.344,568.0089.0 %5.09,622.08742.3892.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี43,451.7819,097.6056.0 %5.08,652.405,188.2640.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี76,763.5052,245.8331.9 %5.011,294.21900.3292.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี61,692.24368,898.31-498.0 %0.017,209.6815,658.139.0 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี43,773.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,021.576,394.1736.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี45,025.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,105.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี106,838.77157,992.31-47.9 %0.019,400.231,049.2694.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี132,679.9123,183.0082.5 %5.07,625.402,157.5471.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี43,466.5020,385.0053.1 %5.010,344.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี44,851.3015,450.0065.6 %5.010,820.282,034.6781.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี69,292.0039,751.0042.6 %5.016,296.844,374.1073.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี53,476.5442,302.4320.9 %5.010,002.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี316,341.0959,841.0081.1 %5.011,484.964,634.7659.6 %5.0
สพ.ราชบุรี557,859.88307,205.5044.9 %5.011,430.161,674.5685.3 %5.0
รจก.เขาบิน 1,292,272.002,284,458.00-76.8 %0.017,862.6910,822.4039.4 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 13,695,992.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0128,026.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี32,405.1710,620.0067.2 %5.05,343.481,169.5978.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี58,547.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,417.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี217,645.56587,590.94-170.0 %0.014,381.062,681.7581.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี124,828.2932,934.2073.6 %5.08,804.552,284.0174.1 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี76,963.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014,128.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี50,122.3328,355.0043.4 %5.013,330.324,110.4769.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี39,836.0433,353.0016.3 %5.012,392.769,099.8926.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง51,340.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015,978.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1816,376.81152,457.7081.3 %5.019,217.174,281.6577.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2270,714.56113,819.7758.0 %5.011,964.125,394.2254.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)148,619.8489,353.0039.9 %5.050,644.534,879.7590.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี62,807.1654,744.0012.8 %5.03,798.123,329.7512.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง318,092.44103,416.0067.5 %5.01,329.484,271.66-221.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ222,378.1622,117.9890.1 %5.06,789.847,653.60-12.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี410,293.19326,796.0020.4 %5.010,332.483,565.2565.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม521,072.16232,902.0255.3 %5.012,648.965,249.7158.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี189,859.92968,645.00-410.2 %0.07,896.6017.4099.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2271,905.56139,655.0048.6 %5.09,046.082,442.0973.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี168,245.94177,243.89-5.3 %0.07,287.00270.7596.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี135,502.30205,488.63-51.6 %0.024,221.6411,862.2351.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี134,318.91119,063.9011.4 %5.032,697.71550.2898.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 538,043.0118,096.0052.4 %5.014,964.934,643.0469.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี1,873,560.401,103,723.1041.1 %5.017,125.481,747.1589.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 48,447.5736,573.0024.5 %5.013,241.734,322.5267.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี35,852.398,409.0076.5 %5.06,161.343,492.9843.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี288,729.00106,285.4563.2 %5.053,799.1255,877.72-3.9 %0.0
รวม 11,529,754 9,479,180 17.79 % 5.0 837,389 283,167 66.18 % 5.0