สรุปผลประเมินจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี31,560.489,581.5969.6 %5.08,599.681,067.2487.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 800,380.56177,990.2077.8 %5.03,147.481,524.9451.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี93,507.91162,295.02-73.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี154,953.55251,519.41-62.3 %0.0824.13917.38-11.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี47,189.6816,389.9465.3 %5.014,342.522,620.1481.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี41,043.0522,656.0844.8 %5.012,212.68356.9597.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี179,665.95119,264.7633.6 %5.036,305.8211,500.2168.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย45,524.456,276.0086.2 %5.03,214.08783.1075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ47,978.454,695.0090.2 %5.08,056.561,090.5586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง51,323.5616,090.0068.6 %5.04,234.51595.7485.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา51,305.0214,192.0072.3 %5.03,774.42664.9382.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค44,793.037,426.0083.4 %5.04,986.841,087.8078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย44,923.386,624.0085.3 %5.03,422.041,091.4268.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน46,925.166,776.0085.6 %5.03,001.56583.8280.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,883.78883.9477.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ46,191.575,940.0087.1 %5.04,970.28542.5989.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์45,188.342,258.0095.0 %5.06,595.321,146.7182.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี44,772.044,681.0089.5 %5.010,750.20765.5992.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ45,538.754,905.0089.2 %5.04,502.34876.1080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา46,774.497,518.0083.9 %5.03,967.32653.6183.5 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี41,543.53252,686.06-508.2 %0.015,008.833,776.7574.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี77,686.3479,115.97-1.8 %0.016,283.0216,880.86-3.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี55,336.7322,692.0059.0 %5.012,325.26295.9497.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี56,987.4221,101.0163.0 %5.019,785.255,693.0671.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี37,961.4616,029.0057.8 %5.08,878.51987.7888.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 132,916,079.502,830,058.502.9 %1.01,158,766.40236,858.4179.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี38,983.3711,961.2069.3 %5.011,374.204,896.5957.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี62,781.8844,555.0029.0 %5.021,306.9315,885.2025.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี21,474.2440,495.41-88.6 %0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี57,508.2653,536.046.9 %3.014,536.804,843.4266.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี51,881.6663,930.00-23.2 %0.09,966.608,525.0514.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี72,434.70150,656.98-108.0 %0.019,362.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี37,769.0827,254.0027.8 %5.011,033.7110,093.048.5 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี43,709.7224,606.3643.7 %5.013,657.92748.8094.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี37,489.1013,335.0064.4 %5.010,715.604,635.7456.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี46,961.5657,847.99-23.2 %0.014,475.593,052.0378.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี59,200.1939,809.7332.8 %5.019,589.1617,009.5113.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี62,994.6059,171.006.1 %3.016,255.504,862.6470.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี41,325.6733,979.0017.8 %5.013,448.752,236.5583.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี63,955.55124,741.98-95.0 %0.019,425.361,154.3394.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี137,598.7031,502.0077.1 %5.012,952.557,601.6741.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี46,518.1544,376.264.6 %2.014,513.635,079.5365.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี50,564.1325,249.0050.1 %5.016,280.336,049.6462.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี55,857.3940,827.8926.9 %5.017,442.124,823.4472.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี74,584.6556,680.6724.0 %5.011,422.76823.5892.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี131,709.91105,412.9620.0 %5.07,083.344,776.6832.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี830,447.19709,914.0014.5 %5.018,969.225,689.3070.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี32,036.6714,769.6053.9 %5.04,284.631,162.9672.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี54,015.7942,858.5520.7 %5.017,126.044,481.8573.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี38,167.6025,226.2133.9 %5.011,057.282,904.1673.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี89,700.7975,966.2115.3 %5.09,998.253,804.4361.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี53,562.0644,300.0017.3 %5.017,326.267,642.1655.9 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"150,238.2833,637.3977.6 %5.0843.363,385.95-301.5 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี331,499.7573,211.2477.9 %5.011,461.212,919.5374.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)213,246.7256,843.7473.3 %5.077,461.202,458.2896.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1256,973.03579,191.88-125.4 %0.023,195.284,370.0981.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2244,892.00166,888.0031.9 %5.0128,878.795,149.2596.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3114,289.6787,205.2923.7 %5.030,507.927,622.3075.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4132,333.22108,502.5018.0 %5.024,610.534,042.4183.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี27,430.1843,208.11-57.5 %0.03,903.19234.1794.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี163,794.7064,002.6060.9 %5.04,607.313,383.4126.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี601,376.50131,909.5978.1 %5.013,306.483,649.8572.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน151,455.56120,346.6020.5 %5.011,529.603,192.2372.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี486,541.72444,506.978.6 %4.016,398.7219,825.74-20.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี642,234.25538,211.0016.2 %5.017,678.8846,104.77-160.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี356,400.81294,227.6317.4 %5.014,508.963,791.0273.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี823,228.88391,969.9752.4 %5.013,480.706,491.9651.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี592,740.44287,595.0051.5 %5.032,180.6419,488.0439.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 43,839.4835,887.0018.1 %5.013,543.805,925.1556.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1180,672.2797,465.7346.1 %5.044,708.4922,526.9649.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี38,478.3622,021.4742.8 %5.010,463.164,462.0357.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 12,940,033 9,608,555 25.75 % 5.0 2,199,350 595,051 72.94 % 5.0