สรุปผลประเมินจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี34,482.4910,708.0068.9 %5.05,428.441,474.6472.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี227,800.30153,289.4432.7 %5.01,000.171,821.15-82.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี37,535.6422,287.0040.6 %5.07,957.501,574.2580.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี31,950.7215,667.0051.0 %5.05,466.41659.2887.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี115,219.4810,958.4590.5 %5.027,784.566,580.3776.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช47,714.336,773.0085.8 %5.03,769.45532.5685.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี61,026.1617,269.0071.7 %5.03,542.53640.3081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ44,977.849,817.0078.2 %5.03,876.72508.3386.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง78,675.5610,070.0087.2 %5.04,292.74852.4980.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก51,411.7712,052.0076.6 %5.03,708.60235.8893.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์49,313.799,815.0080.1 %5.02,773.68545.1980.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง47,588.437,645.0083.9 %5.03,960.60428.0389.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า51,353.1815,810.0069.2 %5.02,516.28836.0066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์45,051.887,363.0083.7 %5.02,405.521,010.4058.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง47,929.5511,695.0075.6 %5.04,611.96742.9083.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี104,136.4152,257.0749.8 %5.014,099.6412,255.1413.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี40,216.7515,308.1261.9 %5.07,482.121,582.9278.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี48,031.5127,324.0043.1 %5.011,589.608,288.4228.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี44,741.7114,267.0068.1 %5.07,558.244,296.8443.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี37,456.0922,427.0040.1 %5.07,082.818,616.15-21.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี51,865.5234,220.0034.0 %5.012,730.5618,066.47-41.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี42,939.4829,543.0031.2 %5.06,058.166,912.26-14.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี64,767.8741,733.0035.6 %5.017,294.408,686.6449.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)61,215.9862,908.06-2.8 %0.011,741.687,381.4037.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี168,323.9770,648.3158.0 %5.019,728.391,942.8790.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง200,270.70160,380.8119.9 %5.044,080.8089,684.80-103.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี41,347.9617,316.0058.1 %5.09,250.6410,248.75-10.8 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี101,377.4589,213.7312.0 %5.027,601.0316,415.0540.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี41,717.8415,482.0062.9 %5.09,651.40438.9995.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี60,676.308,659.0085.7 %5.07,101.814,951.7630.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี50,512.2141,785.3317.3 %5.010,448.648,250.8821.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี65,247.2373,119.04-12.1 %0.012,274.123,198.6173.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี147,663.6676,310.0048.3 %5.014,632.1412,265.0916.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี49,678.4821,089.0057.5 %5.011,209.252,037.9781.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี90,253.61118,244.33-31.0 %0.019,424.141,168.5594.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี168,436.69150,645.9510.6 %5.025,446.913,778.3585.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี105,446.8118,944.0082.0 %5.08,927.374,110.9154.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี56,694.5852,888.486.7 %3.09,992.283,376.9466.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี65,935.2730,528.0053.7 %5.014,023.646,247.7455.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี55,593.8424,020.0056.8 %5.014,422.984,876.7266.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี44,048.3641,450.005.9 %2.58,851.32645.6792.7 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี89,285.6491,729.00-2.7 %0.05,168.203,163.6438.8 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 827,272.88728,327.4412.0 %5.014,182.725,800.9559.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี32,319.739,425.0070.8 %5.05,694.591,118.1580.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี44,262.6929,829.0032.6 %5.09,552.481,997.8079.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี374,377.00209,958.0343.9 %5.023,600.146,680.1771.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี45,264.3812,548.0072.3 %5.07,348.962,744.7862.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี59,310.6550,665.0014.6 %5.011,665.643,759.8567.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี50,002.9024,657.1350.7 %5.07,624.762,034.9073.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี42,694.3745,518.98-6.6 %0.011,133.245,303.2052.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี54,689.0742,981.4421.4 %5.06,442.085,382.3316.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2204,287.14133,830.4234.5 %5.013,297.053,284.5475.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3315,397.28114,500.1163.7 %5.016,825.686,447.7061.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 11,740,622.50171,942.5290.1 %5.011,848.535,703.0051.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)95,227.6753,740.2343.6 %5.025,581.843,223.2387.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี89,027.0456,123.0037.0 %5.05,148.561,347.9673.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง476,332.8192,268.0080.6 %5.09,193.921,159.9587.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง897,081.88105,099.5688.3 %5.08,275.561,539.0081.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี349,861.59284,165.0018.8 %5.011,358.846,977.5038.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี967,669.31882,404.008.8 %4.016,097.646,150.4461.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส292,990.63233,766.9820.2 %5.08,965.322,297.6174.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี1,400,477.80390,972.9172.1 %5.09,870.484,818.1351.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี258,200.73293,402.00-13.6 %0.022,630.205,547.0575.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 53,357.5750,807.904.8 %2.09,244.945,487.3740.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม59,845.38120,048.03-100.6 %0.023,047.971,175.4594.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี39,780.1513,291.0066.6 %5.07,482.123,646.0151.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี451,962.84116,290.0074.3 %5.042,645.7258,790.82-37.9 %0.0
รวม 12,292,229 5,990,221 51.27 % 5.0 789,726 423,749 46.34 % 5.0