สรุปผลประเมินจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม42,568.7911,420.0073.2 %5.04,116.721,329.4667.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม40,352.9836,041.2010.7 %5.07,334.741,057.4185.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม38,311.5923,986.1037.4 %5.07,163.581,020.5885.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 6340,918.1349,624.7685.4 %5.066,825.162,888.2195.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2326,669.25215,497.5534.0 %5.028,356.334,985.7882.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม1282,231.00163,592.5242.0 %5.030,743.313,991.9087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน60,996.6114,111.0076.9 %5.03,372.60760.9677.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม47,447.568,129.0082.9 %5.04,358.76570.0086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี203,665.8812,616.0093.8 %5.03,307.50430.3587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน52,301.778,858.0083.1 %5.04,473.36523.9488.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล97,465.9717,482.6082.1 %5.020,043.341,181.0994.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม215,821.8424,608.0088.6 %5.05,497.02523.5490.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 155,137.7819,033.0065.5 %5.02,500.28640.3374.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน267,273.2442,196.0037.3 %5.04,763.121,172.8375.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7166,012.4579,785.3851.9 %5.028,603.4813,840.8251.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 144,353.7755,215.00-24.5 %0.010,022.523,206.3368.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 245,083.9669,064.24-53.2 %0.09,944.604,916.5350.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม59,588.8233,511.0043.8 %5.011,023.875,151.1853.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 338,992.0613,812.0064.6 %5.016,651.082,171.3387.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม37,979.6518,006.0052.6 %5.07,106.581,475.7979.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม35,598.6117,681.0050.3 %5.06,859.203,327.1351.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 765,017.4147,217.0027.4 %5.025,370.7617,567.1530.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม133,109.4296,744.3227.3 %5.019,390.9117,258.9211.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม38,235.2447,259.99-23.6 %0.05,544.992,949.1746.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม59,024.9847,855.0018.9 %5.013,666.923,424.7374.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม40,334.6729,117.0027.8 %5.06,833.85534.5692.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม196,806.59190,108.773.4 %1.522,433.331,932.1291.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม40,974.2420,467.0050.0 %5.08,399.498,395.170.1 %0.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)140,009.4167,344.4751.9 %5.08,241.126,996.7715.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม44,447.5615,040.0066.2 %5.09,597.66590.0293.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม34,688.628,273.0476.2 %5.05,908.531,818.3069.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม54,189.2247,254.0012.8 %5.07,801.322,488.2468.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม66,604.5645,547.0431.6 %5.016,201.6213,508.4016.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม72,390.1642,946.0040.7 %5.017,927.884,481.8175.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม59,352.9622,483.0062.1 %5.08,066.701,037.7687.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม181,937.14159,757.2712.2 %5.043,160.89911.3497.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม134,415.0022,539.4483.2 %5.08,038.324,101.7749.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม42,517.2531,072.1526.9 %5.08,951.145,352.3040.2 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม44,589.2028,526.0036.0 %5.07,871.172,532.8967.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม84,406.2159,015.0030.1 %5.017,932.505,747.8567.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม59,073.4564,859.00-9.8 %0.09,407.521,123.0488.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา156,640.84105,840.0032.4 %5.09,202.833,116.2066.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา237,210.36209,691.0011.6 %5.011,599.234,072.3264.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก264,048.22579,393.63-119.4 %0.08,936.225,703.4436.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร517,490.72485,708.226.1 %3.025,383.445,323.1279.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี368,275.94188,048.2348.9 %5.021,827.953,630.7183.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม134,117.9173,328.5845.3 %5.013,338.123,818.1071.4 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม1,677,025.102,097,241.30-25.1 %0.018,796.7713,175.6229.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม8,416.7212,544.00-49.0 %0.02,666.201,266.6152.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม60,020.1011,189.0081.4 %5.011,974.623,457.4671.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม41,052.8225,811.0037.1 %5.08,095.323,283.4959.4 %5.0
สปส.จ.นครปฐม196,751.84183,605.096.7 %3.029,203.1811,797.9159.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม51,253.8127,761.3645.8 %5.012,259.845,661.8953.8 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)51,877.6933,280.0035.8 %5.012,006.901,712.6285.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม121,952.1850,396.5858.7 %5.07,456.442,254.3269.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1185,371.30141,829.9523.5 %5.014,423.145,187.1964.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2174,354.0297,929.3143.8 %5.011,385.725,055.0655.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 179,608.28111,816.50-40.5 %0.03,424.854,541.84-32.6 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม778,106.13153,873.7080.2 %5.05,652.344,213.3325.5 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง308,052.34294,061.884.5 %2.07,467.602,795.6862.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม250,816.36320,336.00-27.7 %0.06,540.522,186.4966.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)389,586.59175,303.5955.0 %5.05,571.402,475.7655.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล584,470.2595,551.0083.7 %5.06,073.921,933.9168.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม1,876,251.00423,997.0077.4 %5.010,591.203,099.4370.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม614,191.00119,174.2480.6 %5.04,443.843,239.8427.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,980.47ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม101,819.47230,532.72-126.4 %0.013,347.4316,647.87-24.7 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)3,108,633.804,450,770.00-43.2 %0.017,897.7618,358.10-2.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 43,762.7836,355.8816.9 %5.09,141.307,680.2216.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม32,620.6317,368.0046.8 %5.04,539.241,651.0163.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7848,171.38594,961.6929.9 %5.0245,336.61171,867.9729.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม564,641.56226,464.5359.9 %5.065,553.7757,240.0012.7 %5.0
รวม 17,717,486 13,601,860 23.23 % 5.0 1,177,952 534,365 54.64 % 5.0