สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร29,728.2214,342.0051.8 %5.02,867.59862.8069.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร36,832.4818,172.0050.7 %5.05,796.07757.8386.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร35,677.8918,453.0048.3 %5.05,358.71420.8992.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1290,550.94234,469.2319.3 %5.036,452.323,818.5589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2366,639.8855,991.3284.7 %5.039,714.843,757.8990.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 174,955.4345,036.7339.9 %5.03,237.66219.4593.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร54,031.19103,420.83-91.4 %0.012,166.205,418.4955.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร45,139.3833,993.6524.7 %5.09,276.015,253.2743.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร35,997.0415,874.0055.9 %5.05,320.68656.9287.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร34,485.9915,342.0055.5 %5.05,111.492,848.7744.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร37,750.5327,270.0027.8 %5.05,655.123,442.0539.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร21,950.5029,748.00-35.5 %0.04,217.641,087.7574.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร56,033.5437,483.4933.1 %5.013,307.406,075.5454.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร103,992.21156,584.17-50.6 %0.014,048.812,390.1283.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร39,919.6222,144.0044.5 %5.06,918.003,333.2251.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร45,134.8713,287.0070.6 %5.09,142.95538.0994.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร33,366.0713,799.0058.6 %5.04,312.842,449.0643.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร45,214.8452,513.27-16.1 %0.08,743.562,841.3467.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร93,691.55438,782.84-368.3 %0.017,871.2468,808.99-285.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร45,196.4515,939.0064.7 %5.07,830.763,102.6960.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร36,871.3022,704.0038.4 %5.05,057.651,149.0377.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร68,585.02150,794.72-119.9 %0.015,664.13679.1795.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร34,071.6216,168.0052.5 %5.04,407.962,623.9940.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร44,042.8723,973.0045.6 %5.08,020.941,804.3577.5 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร41,229.2443,828.00-6.3 %0.07,355.401,395.2681.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร49,767.9237,375.4324.9 %5.05,548.881,341.7275.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร48,402.1654,153.00-11.9 %0.06,918.00625.6891.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร133,654.1723,145.0082.7 %5.06,493.671,640.3474.7 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 591,466.50762,584.00-28.9 %0.08,903.995,122.9042.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 781,559.83199,190.00-144.2 %0.020,740.9211,249.2445.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร36,182.9423,075.5336.2 %5.03,305.021,470.5555.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร112,617.50151,029.56-34.1 %0.024,279.669,887.0859.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร49,235.5783,524.00-69.6 %0.010,645.154,275.2959.8 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร106,806.47210,408.00-97.0 %0.021,507.634,084.2581.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร47,867.7718,665.0061.0 %5.010,112.76154.8598.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร1,037,163.3043,953.8295.8 %5.03,630.801,267.7665.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร102,312.2181,403.9720.4 %5.026,544.372,013.6192.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร262,045.50122,533.9453.2 %5.013,707.242,743.7980.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร193,731.7742,914.6377.8 %5.03,189.862,049.3535.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว249,519.19149,884.5639.9 %5.04,111.831,928.2153.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร764,524.31488,374.0036.1 %5.012,735.762,755.4178.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร133,278.67146,510.34-9.9 %0.013,009.826,200.9052.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 56,268.1638,848.1031.0 %5.08,914.747,134.9920.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร30,759.0411,957.9861.1 %5.03,324.001,886.6243.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร808,399.06411,963.7849.0 %5.0166,174.6784,672.9649.0 %5.0
รวม 6,646,651 4,721,608 28.96 % 5.0 631,655 278,241 55.95 % 5.0