สรุปผลประเมินจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง37,020.898,153.0078.0 %5.03,017.58826.5572.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง35,077.0318,044.0048.6 %5.04,808.441,214.5874.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง34,379.3418,084.0047.4 %5.05,282.66790.1585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง144,419.27145,943.59-1.1 %0.019,717.025,186.2673.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย43,667.435,734.0086.9 %5.01,532.40705.3654.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก43,761.993,915.0091.1 %5.01,507.56392.2174.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง45,355.893,935.0091.3 %5.01,971.12308.2584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง53,182.1623,622.0055.6 %5.02,323.68448.7480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ50,124.0510,730.0078.6 %5.02,668.76499.7081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้19,658.982,401.0087.8 %5.01,722.5411.4099.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา45,171.554,714.0089.6 %5.01,686.00372.3277.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง40,644.4037,979.986.6 %3.06,557.954,174.8136.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง54,885.9822,693.0058.7 %5.010,417.294,745.6354.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง62,455.465,802.1090.7 %5.04,713.722,356.8350.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง31,705.0114,105.0055.5 %5.04,618.312,778.4939.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง43,824.8225,637.0041.5 %5.07,451.4011,309.09-51.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง25,558.6654,598.91-113.6 %0.04,647.521,449.9568.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง17,811.2230,146.00-69.3 %0.07,451.713,965.4946.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง177,350.42168,734.674.9 %2.010,665.403,969.7262.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง39,238.3612,538.0068.0 %5.06,424.871,671.6174.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง43,507.957,853.0082.0 %5.07,014.40288.5495.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง35,313.326,455.0081.7 %5.04,180.96824.6080.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง41,121.5339,848.003.1 %1.57,033.362,622.8262.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง152,173.97298,631.00-96.2 %0.012,700.1512,881.93-1.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง59,607.0644,707.0025.0 %5.010,190.047,008.6331.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง40,084.2627,225.0032.1 %5.06,767.162,455.5763.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง88,531.36128,309.68-44.9 %0.014,753.58908.0393.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง53,232.5539,268.0926.2 %5.04,941.603,239.8434.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง39,856.1423,704.0040.5 %5.06,653.042,589.2861.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง46,103.9219,333.6958.1 %5.06,805.203,692.5445.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง51,362.1217,747.0065.4 %5.07,679.881,716.8377.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง48,685.2030,951.0036.4 %5.04,485.24593.9186.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง38,252.0021,248.0044.5 %5.06,011.04963.2884.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 441,993.34499,323.38-13.0 %0.07,372.894,668.9636.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง6,483.2210,864.00-67.6 %0.03,382.31636.8281.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง34,292.1612,873.0062.5 %5.03,235.331,443.4255.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง49,182.3059,570.79-21.1 %0.07,916.323,802.8552.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง39,548.1721,598.0045.4 %5.05,397.961,240.1577.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง43,886.4033,637.0023.4 %5.07,330.683,037.5458.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง222,840.73179,399.1319.5 %5.012,286.242,604.9078.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง53,007.04106,011.36-100.0 %0.03,706.355,414.94-46.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง214,638.28148,436.3830.8 %5.03,526.204,533.62-28.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ258,683.45142,469.9844.9 %5.04,307.601,668.2061.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง692,389.94626,075.009.6 %4.511,242.126,009.9846.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง72,347.34218,094.72-201.5 %0.011,669.589,774.3116.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 37,822.9420,595.0045.5 %5.05,930.402,633.8755.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง34,020.849,150.0073.1 %5.04,028.881,294.3267.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง211,454.4178,611.3762.8 %5.026,923.6733,179.46-23.2 %0.0
รวม 4,195,715 3,489,500 16.83 % 5.0 326,658 168,906 48.29 % 5.0