สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม32,016.8010,716.0066.5 %5.02,593.56775.3970.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม59,023.48122,492.71-107.5 %0.05,141.741,488.9771.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม36,268.5120,487.9043.5 %5.04,875.54257.7494.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม350,945.16223,503.2736.3 %5.027,977.404,104.4885.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที45,218.605,346.0088.2 %5.01,939.56329.3683.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,688.24762.3271.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา46,933.868,651.0081.6 %5.02,188.68815.5062.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง45,094.3859,261.63-31.4 %0.011,460.603,856.1266.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม57,832.7246,919.3918.9 %5.07,975.084,260.1446.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม47,659.9416,576.0065.2 %5.09,211.203,905.3657.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม36,498.069,008.0075.3 %5.05,046.662,839.0943.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม42,795.418,560.0080.0 %5.07,842.002,818.5664.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม39,855.9913,356.6066.5 %5.04,647.362,639.5643.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม37,308.4749,321.16-32.2 %0.07,629.961,908.3075.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม45,404.4427,170.0040.2 %5.07,842.004,249.6945.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม156,474.56112,241.3328.3 %5.010,123.92761.5892.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม40,027.0513,258.0066.9 %5.06,206.641,052.4483.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม39,514.5911,322.0071.3 %5.05,788.32523.9690.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม34,360.123,358.5090.2 %5.04,057.792,862.9029.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม40,200.0331,391.2821.9 %5.06,149.602,286.0862.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม55,673.5643,125.7022.5 %5.013,317.928,250.4138.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม64,319.9425,513.0060.3 %5.016,285.088,767.4746.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม42,082.8818,673.6455.6 %5.05,997.471,042.9082.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม53,201.7364,703.91-21.6 %0.011,055.70514.7695.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม130,597.5620,868.2084.0 %5.05,160.752,586.3849.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม41,318.9923,289.0043.6 %5.06,967.302,934.1257.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม45,449.2331,393.0030.9 %5.07,842.002,084.8073.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม54,444.1223,134.1057.5 %5.06,301.67945.3785.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม47,033.1538,871.0017.4 %5.04,171.87510.1587.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม131,521.5927,910.0078.8 %5.05,445.991,078.2580.2 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 432,311.47173,393.3959.9 %5.07,096.202,805.8460.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม31,474.5211,331.0064.0 %5.03,011.95788.4373.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม52,704.9647,504.689.9 %4.58,849.823,479.6660.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม34,980.4313,264.8062.1 %5.04,533.222,333.2748.5 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม53,548.7339,632.0026.0 %5.09,344.271,272.0686.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม49,729.9716,543.0066.7 %5.09,671.524,171.3856.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม41,272.1932,783.6720.6 %5.05,579.104,579.0917.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม181,933.36161,629.0611.2 %5.08,036.523,965.1150.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม57,750.6236,506.0036.8 %5.02,361.691,798.1523.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา172,119.1318,000.0089.5 %5.02,709.602,463.009.1 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม781,872.00577,265.0026.2 %5.012,752.244,089.7567.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม160,521.41106,489.4633.7 %5.03,928.281,933.2550.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม211,546.64186,058.4512.0 %5.011,241.603,530.3368.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม596,105.75375,971.0036.9 %5.015,778.217,524.9252.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 37,836.1722,215.0041.3 %5.05,503.023,785.0831.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม32,885.218,471.0074.2 %5.03,183.061,857.9241.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม181,777.8019,684.8289.2 %5.032,146.6829,854.457.1 %3.5
รวม 5,009,446 2,957,165 40.97 % 5.0 369,659 151,444 59.03 % 5.0