สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี31,016.527,653.0075.3 %5.05,752.491,455.4374.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี121,717.0279,798.0734.4 %5.0810.84575.9429.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี133,274.5648,906.8563.3 %5.08,034.133,749.5253.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 48,255.4313,681.0071.6 %5.08,528.51179.5097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี193,516.23109,985.5243.2 %5.024,996.673,995.9584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน44,103.375,243.0088.1 %5.04,938.84863.7782.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย39,363.457,050.0082.1 %5.02,436.84563.9876.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ69,565.7910,524.0084.9 %5.04,337.641,007.5176.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง46,831.858,841.0081.1 %5.03,897.00568.1685.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด44,967.674,858.0089.2 %5.01,999.44659.5767.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม46,079.6810,289.0077.7 %5.01,913.16421.5278.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี53,697.4414,365.0073.2 %5.03,408.48313.5190.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง44,350.284,798.0089.2 %5.04,321.62790.4081.7 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม26,851.832,021.0792.5 %5.04,444.6811.4099.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี145,738.1372,971.0949.9 %5.014,043.1412,351.6012.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.08,825.011,355.1084.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี50,068.9922,281.0055.5 %5.011,837.642,168.7081.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี58,484.0638,386.0034.4 %5.010,092.734,943.1751.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี39,288.4815,799.7459.8 %5.09,099.004,617.9549.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี90,630.9227,050.0070.2 %5.028,837.8814,367.5950.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี28,414.0434,113.59-20.1 %0.05,986.32217.6596.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี53,886.8433,194.0038.4 %5.015,032.048,690.6842.2 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี75,410.0635,706.9452.6 %5.08,154.022,187.8573.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี160,488.28122,260.6323.8 %5.019,044.396,575.0865.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)153,449.08140,983.028.1 %4.035,713.8011,325.9068.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี61,724.3327,948.0054.7 %5.09,517.343,002.6268.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี39,624.6511,447.0071.1 %5.09,384.23305.5096.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี39,137.8917,828.0054.4 %5.07,292.513,528.3951.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี44,120.7539,702.2610.0 %5.010,772.362,460.0277.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี92,249.45159,657.30-73.1 %0.023,475.361,150.8595.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี70,135.7557,033.6818.7 %5.013,434.939,250.2231.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี41,392.4821,924.0047.0 %5.09,631.45683.1692.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี121,523.77132,679.77-9.2 %0.032,298.50793.9797.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี92,068.9515,955.0082.7 %5.09,365.164,233.2854.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี57,455.9149,743.9613.4 %5.011,437.986,447.1543.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี47,532.0230,445.0035.9 %5.09,137.013,292.1064.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี52,069.2729,378.0043.6 %5.011,780.282,314.9480.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี44,210.2531,533.0028.7 %5.011,918.041,586.3386.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี134,242.6423,446.0082.5 %5.08,906.472,625.0070.5 %5.0
เรือนจำกลางเพชรบุรี2,190,928.001,042,162.2052.4 %5.015,339.9414,220.117.3 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี33,447.7710,123.0069.7 %5.06,113.531,962.0167.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี51,620.1039,371.2223.7 %5.012,674.304,423.3465.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี37,252.7025,372.0031.9 %5.08,167.172,159.1673.6 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี65,324.1949,722.6023.9 %5.011,855.774,356.1063.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี43,142.6424,897.7042.3 %5.09,612.451,280.0886.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี145,920.55128,359.0012.0 %5.034,778.121,964.6094.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1880,903.06142,882.0283.8 %5.010,732.047,062.2034.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2212,575.09126,283.1940.6 %5.016,150.143,577.4677.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)185,793.63130,127.4230.0 %5.034,560.877,400.9578.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี64,063.6067,129.00-4.8 %0.04,864.893,879.8020.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย224,956.45132,236.7241.2 %5.07,157.284,882.5531.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด951,138.63222,213.9876.6 %5.09,906.966,044.0639.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี302,317.53226,199.4725.2 %5.010,665.807,697.8227.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี1,063,629.10416,145.5660.9 %5.010,202.168,455.5917.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี489,702.06190,050.0061.2 %5.09,675.5620,912.15-116.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี753,186.81345,387.0054.1 %5.010,272.244,377.1457.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี185,688.89281,066.66-51.4 %0.022,304.1318,549.4516.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 40,727.3526,490.0035.0 %5.08,737.694,254.1151.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี47,321.3021,326.0054.9 %5.06,817.082,024.4170.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี521,083.78210,455.7559.6 %5.082,869.1282,810.660.1 %0.5
รวม 11,227,661 5,377,481 52.11 % 5.0 768,295 337,925 56.02 % 5.0