สรุปผลประเมินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์42,162.038,473.0079.9 %5.05,643.723,289.1641.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์111,605.6492,384.1017.2 %5.0792.601,467.55-85.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์43,937.0956,643.15-28.9 %0.09,694.121,673.9782.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์35,663.7320,488.0042.6 %5.07,583.54439.0794.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์188,253.7781,147.8056.9 %5.029,204.738,629.2870.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี44,205.345,950.0086.5 %5.03,092.04556.6582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก44,664.414,761.0089.3 %5.03,056.16920.4769.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน49,931.829,114.0081.7 %5.05,193.56988.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย44,481.373,892.0091.3 %5.05,405.311,275.8976.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี48,727.9016,378.0066.4 %5.05,625.90547.8790.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์53,203.0313,627.8074.4 %5.03,916.20521.4686.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด52,119.366,117.0088.3 %5.04,033.50878.7578.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน54,364.9318,278.0066.4 %5.06,896.19708.7089.7 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์66,793.1583,947.97-25.7 %0.09,574.553,200.5266.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์53,560.3276,603.50-43.0 %0.013,941.426,879.7650.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน31,356.8623,068.0026.4 %5.06,372.662,837.6655.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน29,611.0510,485.0064.6 %5.06,462.411,172.8581.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์35,434.9619,354.4745.4 %5.07,089.24980.7686.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์55,517.0621,884.0060.6 %5.012,603.576,079.3551.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์37,397.5112,352.0067.0 %5.08,382.002,705.7567.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์96,802.3924,019.4075.2 %5.09,009.534,227.5653.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์189,287.4753,206.2071.9 %5.063,509.9111,612.0381.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์28,065.9425,263.9010.0 %5.06,176.561,575.7674.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์55,591.8046,886.1115.7 %5.012,355.645,319.7856.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์40,557.9020,735.1048.9 %5.09,637.22532.3294.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์153,337.81114,920.9825.1 %5.014,847.484,348.4770.7 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน947,888.25645,175.5631.9 %5.05,624.685,305.245.7 %2.5
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)151,359.3888,744.5941.4 %5.051,058.5638,272.6525.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์41,562.4830,846.3625.8 %5.09,884.30553.7094.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์25,693.9213,380.0047.9 %5.0714.00889.31-24.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)21,671.418,121.0062.5 %5.0862.14748.0413.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)60,428.2155,971.007.4 %3.51,079.28717.1533.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์41,931.655,924.0085.9 %5.09,962.02396.6596.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์35,167.839,643.0072.6 %5.07,507.484,203.4944.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์42,888.2741,137.814.1 %2.010,150.693,590.5764.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์43,627.4728,469.0034.7 %5.019,017.3611,366.8340.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์111,343.0658,403.0047.5 %5.020,742.577,460.7964.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์73,046.1517,828.3175.6 %5.010,115.241,589.3484.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์74,551.02108,341.53-45.3 %0.017,585.931,444.8091.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์165,636.88178,375.00-7.7 %0.023,959.5910,653.3055.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์128,482.1433,558.0073.9 %5.07,925.723,177.3259.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์43,336.9735,812.3617.4 %5.010,626.235,814.2045.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์36,978.0120,816.0043.7 %5.08,458.084,264.2349.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์41,281.782,281.7694.5 %5.09,485.163,902.0358.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์89,690.5061,150.0031.8 %5.08,479.83866.1789.8 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์135,224.5222,049.0083.7 %5.09,861.603,027.5169.3 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 630,503.25425,047.8432.6 %5.011,608.5210,952.365.7 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์35,053.339,030.0074.2 %5.06,347.461,612.7874.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์124,653.3149,332.3060.4 %5.011,557.692,845.2975.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์42,632.9015,735.6063.1 %5.07,526.502,240.5270.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์103,612.8268,030.5334.3 %5.017,623.788,890.5849.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์37,683.6719,337.2748.7 %5.08,400.991,504.2082.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์40,198.5834,948.5113.1 %5.08,460.84348.2395.9 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์562,715.751,307,230.00-132.3 %0.033,240.3919,767.3640.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1275,776.59100,391.1963.6 %5.015,883.746,031.1862.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2186,537.25143,051.0923.3 %5.019,386.765,228.9073.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์267,187.0368,002.4774.5 %5.02,867.811,016.3764.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์29,961.1222,252.9725.7 %5.04,198.532,850.0032.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน715,208.3843,260.0094.0 %5.010,491.129,543.209.0 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี511,483.72115,458.6377.4 %5.09,770.962,816.0571.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล446,814.75186,947.4158.2 %5.011,424.008,761.3323.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์7,196,282.00493,050.8193.1 %5.048,719.412,501.3894.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์143,618.47488,977.00-240.5 %0.020,079.0210,343.4048.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 99,028.7842,424.0057.2 %5.010,534.926,301.9540.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์30,730.779,854.0067.9 %5.05,777.101,607.3572.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์189,087.25137,756.0227.1 %5.050,255.6439,470.9921.5 %5.0
รวม 15,667,194 6,116,126 60.96 % 5.0 827,355 326,246 60.57 % 5.0