สรุปผลประเมินจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่30,456.0513,927.0054.3 %5.04,908.001,756.5064.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0669.601,242.72-85.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่36,195.1917,465.0051.7 %5.04,642.081,932.2558.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่41,384.8825,786.0037.7 %5.07,912.92312.1896.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่120,144.43116,042.193.4 %1.524,836.756,081.3275.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา44,799.085,678.0087.3 %5.05,044.56704.4786.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม45,430.804,980.0089.0 %5.03,472.44939.8872.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม45,117.968,821.0080.4 %5.03,767.161,069.0471.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา45,581.416,802.0085.1 %5.03,941.16326.1891.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่53,472.1217,220.0067.8 %5.03,703.321,597.7356.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง45,142.805,714.0087.3 %5.02,311.02191.8091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก46,891.867,960.0083.0 %5.03,961.44337.6991.5 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่50,991.4250,927.730.1 %0.59,166.50460.7595.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่37,726.2031,037.9017.7 %5.07,912.564,882.2738.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม28,110.788,467.0069.9 %5.04,622.943,194.7530.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่49,271.4515,844.2467.8 %5.04,122.961,923.8153.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่45,961.3122,601.0050.8 %5.011,107.204,893.4555.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่40,250.5532,068.0020.3 %5.08,368.925,141.3038.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่38,504.5320,860.0045.8 %5.07,912.562,040.8174.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่43,398.9415,087.0065.2 %5.09,546.843,906.5759.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่46,583.6824,904.2546.5 %5.011,338.3010,344.918.8 %4.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่23,110.5018,598.9319.5 %5.06,747.972,876.5857.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่55,390.9147,630.9414.0 %5.015,215.4010,113.8733.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)45,490.8722,494.0050.6 %5.08,190.613,342.4159.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่52,769.3750,791.613.7 %1.513,160.884,289.2767.4 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่6,284,085.503,409,175.8045.7 %5.037,283.9010,069.0273.0 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่57,971.5722,374.4761.4 %5.09,738.004,412.0554.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 100,589.3540,642.0059.6 %5.01,117.441,066.204.6 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่39,800.5813,848.0065.2 %5.08,863.49775.9691.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่34,766.5114,460.0058.4 %5.06,713.252,199.9367.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่40,903.4129,026.0029.0 %5.08,825.284,252.8151.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่49,955.7322,274.0055.4 %5.012,476.404,579.4863.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่53,637.1240,029.0025.4 %5.014,073.723,576.6174.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่63,039.4927,472.0056.4 %5.09,852.132,793.0271.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่158,894.05135,080.9115.0 %5.015,652.221,171.3592.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่35,115.3023,857.0032.1 %5.07,779.423,778.3751.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่43,235.3638,051.7912.0 %5.09,738.0014,637.89-50.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่38,350.2427,820.0027.5 %5.08,045.673,124.4761.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่44,848.7817,180.0061.7 %5.010,194.482,981.4770.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่48,895.5231,386.0035.8 %5.07,227.961,786.8175.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่131,950.0530,792.0076.7 %5.08,273.993,255.6760.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่1,216,368.80286,752.0076.4 %5.014,737.475,888.1060.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่36,147.7925,284.3030.1 %5.06,771.601,855.9672.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่45,229.9239,024.0013.7 %5.010,650.843,053.6571.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่38,545.4525,902.0032.8 %5.07,513.882,396.8268.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่62,799.2550,468.2619.6 %5.011,392.633,676.5067.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่39,137.2019,992.2848.9 %5.08,368.923,380.5859.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่124,036.0759,745.0651.8 %5.036,056.205,600.2884.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่477,191.53120,269.8574.8 %5.020,693.646,880.2766.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่68,332.7034,711.5949.2 %5.04,431.894,190.455.4 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม260,737.45138,896.0046.7 %5.07,349.462,188.2070.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก288,253.28279.1599.9 %5.07,951.266,219.2921.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่272,028.97340,619.00-25.2 %0.09,565.4415,153.06-58.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่803,639.75645,685.5019.7 %5.015,517.006,756.3456.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่197,183.45175,824.5510.8 %5.07,785.244,230.5745.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่379,887.8455,934.2885.3 %5.0146,785.7013,883.3090.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 37,617.5830,959.6517.7 %5.07,422.244,957.0933.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่32,222.4511,503.0064.3 %5.05,402.402,085.5061.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่158,174.4512,726.3092.0 %5.037,777.566,349.0083.2 %5.0
รวม 12,875,750 6,589,754 48.82 % 5.0 728,613 237,109 67.46 % 5.0