สรุปผลประเมินจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต34,001.358,522.0074.9 %5.03,411.623,118.768.6 %4.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต229,008.8890,355.4560.5 %5.0759.961,051.15-38.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,105.325,285.65-378.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต44,044.10191,877.69-335.6 %0.06,872.521,396.3479.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต38,143.5915,057.0060.5 %5.05,560.461,124.0879.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต361,036.78215,340.4540.4 %5.036,936.837,765.7679.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้56,575.7416,550.0070.7 %5.04,370.64267.6593.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง55,481.1114,950.0073.1 %5.04,664.10927.5180.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 1152,495.3141,628.0072.7 %5.04,818.84577.5288.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 262,497.1725,218.0059.6 %5.04,590.60867.2381.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.010,844.27651.8394.0 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต77,672.2156,926.0026.7 %5.07,100.751,446.3179.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต51,203.4970,350.00-37.4 %0.09,515.7512,260.95-28.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต69,165.5121,055.0069.6 %5.013,489.921,905.2185.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต49,588.4023,367.0052.9 %5.010,067.283,772.5962.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต40,001.5228,314.0029.2 %5.05,256.181,836.7465.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต35,213.0716,003.0054.6 %5.04,305.352,704.2337.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต38,833.0329,079.0025.1 %5.05,693.576,352.75-11.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต20,423.6224,801.00-21.4 %0.04,043.40838.8579.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต48,493.1322,994.0052.6 %5.08,907.263,573.0559.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต37,917.1327,965.0026.2 %5.05,180.101,875.7063.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต77,408.92233,027.00-201.0 %0.016,913.041,657.5390.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต46,573.9440,948.0012.1 %5.08,679.062,713.9968.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)49,843.4752,998.00-6.3 %0.08,926.326,010.6632.7 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก243,217.45178,216.7226.7 %5.02,914.201,387.4152.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 20,474.173,843.0081.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต41,420.1017,353.0058.1 %5.06,967.60536.8692.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต35,963.155,591.4084.5 %5.04,590.661,932.2257.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต49,669.5142,989.0013.4 %5.09,097.402,831.8168.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต66,848.46286,940.38-329.2 %0.014,402.8815,425.88-7.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต62,273.847,453.0088.0 %5.015,315.608,233.1946.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต51,443.3316,837.0067.3 %5.010,674.931,973.3381.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต63,757.59154,912.50-143.0 %0.013,794.381,221.8191.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต36,480.0119,461.0046.7 %5.04,172.273,092.1025.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต44,972.9266,456.78-47.8 %0.07,309.872,489.0066.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต39,262.9919,138.5051.3 %5.05,959.781,967.8267.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต43,016.5053,817.00-25.1 %0.07,119.7565,657.26-822.2 %0.0
สพ.ภูเก็ต121,688.4241,145.8266.2 %5.04,082.502,342.9142.6 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 824,383.691,048,027.80-27.1 %0.010,979.8310,376.855.5 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต32,346.6611,755.8363.7 %5.03,316.602,133.2235.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต45,126.4433,870.1824.9 %5.07,956.452,355.3170.4 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต61,885.2588,817.85-43.5 %0.011,417.323,227.3471.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต48,709.1027,288.5044.0 %5.09,801.001,607.6183.6 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 33,869.8711,681.0065.5 %5.03,099.243,027.582.3 %1.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต37,784.6237,405.051.0 %0.55,046.963,490.9630.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต547,686.19153,110.0072.0 %5.07,672.183,378.0056.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต35,126.8334,355.142.2 %1.03,148.731,464.0053.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต519,576.13447,654.5913.8 %5.07,681.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต223,991.19197,214.0212.0 %5.04,227.521,111.2273.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต1,637,472.80611,960.6362.6 %5.04,859.133,481.1328.4 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง413,151.81264,069.0036.1 %5.03,707.434,560.00-23.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต155,229.44193,395.00-24.6 %0.011,890.1712,532.16-5.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 41,161.5839,318.004.5 %2.05,731.562,521.5856.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต31,534.727,492.0076.2 %5.02,898.181,291.4255.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต444,907.97144,511.0067.5 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 7,730,054 5,533,406 28.42 % 5.0 394,167 235,632 40.22 % 5.0