สรุปผลประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี51,891.961,749.0096.6 %5.02,374.841,097.2553.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี55,437.86146,267.00-163.8 %0.020,557.032,261.7089.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี209,073.13178,279.6914.7 %5.01,029.602,073.16-101.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย80,577.3630,665.6061.9 %5.0848.52814.904.0 %2.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี741,447.50635,610.1314.3 %5.02,998.907,042.87-134.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี51,659.18151,592.00-193.4 %0.015,844.663,522.0877.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 837,634.4734,885.667.3 %3.58,345.70381.5095.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี36,542.51948.2697.4 %5.010,021.80214.9497.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 11164,257.2357,567.6965.0 %5.055,618.562,401.2095.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี242,776.92218,153.1110.1 %5.034,902.687,528.3278.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2171,177.3385,039.6050.3 %5.021,116.012,287.4089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์46,166.825,164.0088.8 %5.03,132.24415.5086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน43,776.768,529.0080.5 %5.04,639.92781.3883.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย48,123.998,415.0082.5 %5.05,199.1285.3398.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม67,828.311,761.0097.4 %5.02,382.24134.8994.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา67,862.033,115.0095.4 %5.03,723.00592.7884.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี41,010.233,249.0092.1 %5.03,838.5684.3397.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา67,858.788,183.0087.9 %5.06,128.28365.1794.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก68,899.585,148.0092.5 %5.04,047.72498.1887.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง42,430.503,751.0091.2 %5.03,831.84246.8893.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ59,865.293,457.0094.2 %5.04,114.32571.5886.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน43,185.936,771.0084.3 %5.02,816.52468.1083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม68,454.836,334.0090.7 %5.02,916.36424.6885.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร41,316.046,142.0085.1 %5.03,801.48390.4389.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม67,862.643,071.0095.5 %5.04,557.9611.2599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง65,540.229,193.0086.0 %5.04,536.48250.9694.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,175.16662.2184.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี55,402.1521,766.0060.7 %5.02,522.20928.5663.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ46,517.9711,161.0076.0 %5.05,447.50552.3789.9 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย97,220.999,460.0090.3 %5.07,215.36294.6295.9 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน133,587.3482,564.0038.2 %5.08,668.401,460.1583.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 854,841.75116,321.82-112.1 %0.021,884.1412,186.6044.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี358,983.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0117,659.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย40,749.9822,125.0045.7 %5.06,259.922,793.0055.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน31,672.8921,099.5033.4 %5.05,642.782,904.1548.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ32,030.1512.00100.0 %5.04,582.441,930.4057.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ35,418.8713,362.0062.3 %5.07,533.005,992.0220.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี36,280.2121,581.0040.5 %5.04,643.402,305.6550.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี60,603.1263,486.20-4.8 %0.015,992.4711,196.6230.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1039,633.5624,362.8038.5 %5.096,488.711,367.2198.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี37,473.0615,779.0057.9 %5.010,768.323,322.1569.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี37,180.3912,004.0067.7 %5.010,661.163,783.3764.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 852,656.5654,422.95-3.4 %0.021,356.608,252.3561.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี46,205.1943,813.085.2 %2.512,873.8410,770.1716.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1157,078.2554,522.204.5 %2.023,569.6415,859.3232.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี484,991.9787,871.0081.9 %5.021,358.6825,641.58-20.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี32,649.4151,514.76-57.8 %0.07,424.954,095.4544.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี56,800.0320,643.0063.7 %5.019,719.6011,059.4143.9 %5.0
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี58,839.7637,088.0037.0 %5.016,241.165,526.2266.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 838,322.6326,337.1931.3 %5.015,911.0315,195.434.5 %2.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี70,435.62253,230.00-259.5 %0.019,491.484,917.2074.8 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี2,713,295.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,956.0811,590.003.1 %1.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)99,253.30102,139.60-2.9 %0.031,599.242,695.1591.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี41,940.9923,214.0044.7 %5.012,552.844,241.0666.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)45,157.0872,881.82-61.4 %0.016,841.334,624.7572.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)127,502.31108,960.4314.5 %5.049,605.094,117.6191.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10102,495.7485,355.3516.7 %5.039,571.5033,145.6016.2 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง29,442.838,191.0272.2 %5.01,075.32833.5922.5 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี82,684.4153,376.0035.4 %5.01,326.72456.3365.6 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)18,650.499,339.0049.9 %5.0943.47254.4373.0 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)35,761.7110,325.0071.1 %5.01,107.722,000.94-80.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี45,850.0116,231.0064.6 %5.014,033.74183.3598.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี36,230.1611,413.0068.5 %5.09,888.233,414.3065.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี45,122.6238,313.5015.1 %5.08,414.504,747.1543.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี113,163.77570,077.00-403.8 %0.030,028.5621,805.8027.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี41,169.0034,180.0017.0 %5.010,820.283,815.2064.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี91,235.31146,964.20-61.1 %0.021,526.261,153.1694.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี163,511.27233,710.36-42.9 %0.028,091.5438,085.50-35.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี142,869.0929,267.0079.5 %5.017,152.5018,651.35-8.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี44,638.5953,211.00-19.2 %0.013,444.505,057.6062.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี47,132.8230,210.0035.9 %5.014,471.283,033.3579.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี56,151.7949,901.0011.1 %5.017,285.916,937.8559.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี56,302.0952,747.936.3 %3.011,048.641,866.8183.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 309,146.34257,188.0216.8 %5.010,137.423,932.1861.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี104,151.92143,040.00-37.3 %0.07,264.672,358.9467.5 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี899,419.31759,877.0615.5 %5.017,915.5214,360.5019.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8165,522.66147,241.0011.0 %5.029,148.368,411.5071.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี79,016.5551,570.0034.7 %5.09,184.861,673.4181.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี70,467.8953,490.0024.1 %5.022,539.225,680.0574.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี271,565.81171,289.0236.9 %5.010,007.043,187.2468.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี47,943.1629,189.0039.1 %5.09,332.632,523.4673.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี40,807.94112,782.24-176.4 %0.019,586.655,134.5673.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี47,471.7472,271.00-52.2 %0.011,504.8812,141.41-5.5 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี44,540.5741,372.727.1 %3.57,829.823,910.3450.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1232,927.53101,688.9056.3 %5.013,781.283,230.4076.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2925,680.63126,492.1586.3 %5.025,991.005,978.1477.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3253,045.84190,861.7324.6 %5.020,319.933,926.2480.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)643,514.06119,652.4481.4 %5.058,654.835,073.6291.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี52,185.9638,327.3226.6 %5.03,165.902,335.9126.2 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้140,896.1690,584.1735.7 %5.04,189.314,332.91-3.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา421,183.63209,849.0050.2 %5.012,156.883,297.6372.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ532,623.63189,612.0064.4 %5.012,005.043,223.5573.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี204,349.13319,125.97-56.2 %0.011,872.8013,464.35-13.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ไม่ครบ142,996.77ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,627.92ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี2,550,849.50784,201.0069.3 %5.015,173.616,087.1559.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี394,379.41199,032.0049.5 %5.09,823.082,637.0473.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี1,006,097.70227,237.6177.4 %5.013,334.643,492.2073.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี713,207.56282,096.9760.4 %5.0264,738.7529,322.4888.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี337,219.28282,277.0016.3 %5.013,694.973,372.5375.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1135,050.9112.00100.0 %5.015,195.48869.3694.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 42,879.4134,519.0019.5 %5.08,668.396,508.4524.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)59,862.3296,650.00-61.5 %0.018,495.7211,667.0536.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)29,650.4912,207.0058.8 %5.05,782.38147.7297.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี31,043.027,902.0074.5 %5.08,350.322,012.9275.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี285,095.25246,571.0013.5 %5.089,264.1651,161.5642.7 %5.0
รวม 16,757,310 9,825,785 41.36 % 5.0 1,745,651 586,109 66.42 % 5.0