สรุปผลประเมินจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง29,130.138,776.4069.9 %5.04,171.921,654.8060.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง1,459,673.30352,536.5675.8 %5.09,879.871,306.4986.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง35,139.1519,330.7045.0 %5.06,453.841,305.1779.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง34,025.8816,623.7051.1 %5.06,453.84577.8891.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง157,157.95133,320.0015.2 %5.023,244.905,530.5376.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี46,417.542,597.0094.4 %5.04,047.00897.7577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์45,779.114,509.0090.2 %5.03,853.68697.3081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง48,000.906,860.0085.7 %5.03,129.36690.0477.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น44,634.153,059.0093.1 %5.02,874.6011.4099.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง123,520.65117,806.524.6 %2.013,793.992,721.6580.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง44,252.3350,918.47-15.1 %0.010,295.045,170.6149.8 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี29,886.015,229.0082.5 %5.05,446.981,755.6067.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง47,846.3725,593.1046.5 %5.08,697.905,622.8835.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง36,535.2915,832.1056.7 %5.07,367.042,908.8860.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง35,319.8613,652.6061.3 %5.06,815.243,377.9050.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง36,254.1113,458.0062.9 %5.06,872.155,842.0415.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง28,548.2125,761.009.8 %4.55,163.641,625.3868.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง45,438.5111,993.0073.6 %5.011,018.055,404.8750.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)37,505.233,657.6090.2 %5.07,556.921,166.2084.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง145,856.3472,067.9050.6 %5.012,515.511,674.1286.6 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง603,181.81550,952.508.7 %4.04,397.906,041.05-37.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง39,309.8117,329.0055.9 %5.05,671.084,039.2428.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 47,739.9835,895.4724.8 %5.0769.541,082.10-40.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง37,107.1014,378.4061.3 %5.07,556.77532.8692.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง33,006.6811,688.0064.6 %5.05,864.332,291.8160.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง41,880.3628,955.0030.9 %5.07,594.743,049.5259.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง89,693.95320,173.41-257.0 %0.015,351.8210,842.3629.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง47,314.2459,268.30-25.3 %0.011,245.804,161.3063.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง38,442.8617,316.8255.0 %5.07,651.831,627.7078.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง45,227.2571,042.98-57.1 %0.09,838.671,563.6284.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง36,365.8120,771.0042.9 %5.06,891.185,659.9617.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง36,007.8846,899.41-30.2 %0.06,662.965,342.2219.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง36,512.3725,371.8030.5 %5.05,577.943,527.6836.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง52,786.5321,210.0059.8 %5.08,393.412,875.1765.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง33,096.1612,013.1063.7 %5.05,350.86541.2089.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง466,105.1329,708.0093.6 %5.0147,324.332,852.8898.1 %5.0
รจจ.ระนอง 11,582,208.00263,288.0397.7 %5.0109,211.613,795.3096.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง29,355.506,563.3577.6 %5.04,400.041,113.9574.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง92,039.1048,236.0047.6 %5.016,855.545,119.2669.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง38,279.3313,171.0065.6 %5.08,051.371,833.5877.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง37,761.4751,035.90-35.2 %0.07,537.753,131.9758.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง37,695.0224,730.8034.4 %5.05,584.383,255.8441.7 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง35,156.7632,089.068.7 %4.06,415.782,883.7455.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง222,718.00145,290.0234.8 %5.031,356.484,978.3284.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง47,548.4836,104.1324.1 %5.02,398.522,986.40-24.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี172,736.59107,111.4738.0 %5.07,054.042,702.9861.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง144,572.20112,473.9022.2 %5.05,854.046,108.07-4.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง380,353.63161,364.4857.6 %5.010,278.723,983.1661.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง78,888.03183,697.56-132.9 %0.017,508.2412,946.3926.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 40,968.1123,279.7043.2 %5.08,963.885,306.8840.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง33,682.5018,722.0044.4 %5.05,084.641,725.5566.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง187,504.3158,351.0768.9 %5.037,097.1645,540.57-22.8 %0.0
รวม 17,356,166 3,472,063 80.00 % 5.0 699,447 213,384 69.49 % 5.0