สรุปผลประเมินจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร30,960.8110,735.9265.3 %5.05,989.021,208.0679.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร213,197.6778,577.4063.1 %5.0861.121,002.67-16.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร37,579.7939,418.00-4.9 %0.08,803.682,144.4375.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร34,887.3915,934.0054.3 %5.07,491.30938.3587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร236,279.9581,357.8065.6 %5.022,723.085,491.2075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ47,709.114,480.0090.6 %5.03,570.00422.3788.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก44,381.596,246.0085.9 %5.03,865.08756.3080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว43,580.842,805.0093.6 %5.03,093.00404.4386.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ42,829.521,853.0095.7 %5.05,747.70164.3297.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร51,105.8814,640.0071.4 %5.03,740.16339.1590.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม43,582.924,171.0090.4 %5.04,649.40593.6487.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี43,660.605,270.0087.9 %5.03,741.00844.2777.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน99,013.5110,299.0089.6 %5.05,951.40822.1986.2 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร42,774.9780,092.02-87.2 %0.09,091.631,779.7680.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร133,183.2360,978.5254.2 %5.013,196.128,874.9032.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร22,407.4518,695.0016.6 %5.012,416.457,781.0637.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร35,371.037,480.0078.9 %5.07,890.602,453.2368.9 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14305,401.2280,352.9973.7 %5.0109,449.7647,922.7556.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร35,379.1324,551.0030.6 %5.07,947.653,743.8152.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร22,214.3032,352.33-45.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร49,335.8428,956.0041.3 %5.013,614.777,816.7242.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร47,915.3629,978.0037.4 %5.09,514.443,140.2267.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร59,196.59107,426.40-81.5 %0.015,287.806,856.7255.1 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร683,056.63454,490.0033.5 %5.06,961.334,229.3539.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร40,078.4422,680.0043.4 %5.09,716.122,909.7270.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร53,236.3961,852.00-16.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0857.43700.3418.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร38,850.419,395.0075.8 %5.010,245.04898.5791.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร33,662.073,709.0089.0 %5.07,358.483,063.7358.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร38,221.7739,007.00-2.1 %0.09,963.383,688.6463.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร450,688.44528,612.94-17.3 %0.038,012.2813,235.5765.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร73,955.9723,753.2067.9 %5.017,094.6819,429.38-13.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร39,882.6720,327.0049.0 %5.09,697.131,499.4284.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร72,843.61142,883.25-96.2 %0.016,961.241,361.5892.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร16,758.5024,061.00-43.6 %0.09,031.584,273.1952.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร40,156.7529,258.7427.1 %5.09,488.283,974.8658.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร40,002.9018,584.0053.5 %5.05,441.272,611.2852.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร39,487.2627,493.5030.4 %5.07,510.30553.2692.6 %5.0
สพ.ชุมพร130,480.2631,886.0075.6 %5.09,107.633,074.3066.2 %5.0
รจจ.ชุมพร 503,948.38357,134.0029.1 %5.010,527.682,762.0973.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร29,952.585,753.0080.8 %5.05,608.68848.8784.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร37,785.1837,660.000.3 %0.56,159.483,700.5039.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร36,620.9114,006.0061.8 %5.08,309.291,489.0782.1 %5.0
สปส.จ.ชุมพร51,684.3862,385.00-20.7 %0.012,053.393,409.6071.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร35,058.7415,185.0056.7 %5.07,700.772,557.5866.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร84,199.0318,238.0978.3 %5.09,398.642,062.0078.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร64,547.9935,074.4745.7 %5.014,355.602,798.0880.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1473,893.6394,868.0080.0 %5.023,162.083,517.9384.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2140,425.16111,897.6420.3 %5.016,565.612,483.3085.0 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล718,229.38137,911.7780.8 %5.04,413.854,154.795.9 %2.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน371,260.56186,140.0049.9 %5.09,771.362,286.9476.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร1,855,100.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,529.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร194,966.61153,874.6921.1 %5.08,551.444,320.5149.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร214,642.22224,849.00-4.8 %0.031,355.664,361.0086.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 58,955.6327,783.2052.9 %5.09,564.005,704.1540.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร29,621.277,469.0074.8 %5.05,837.161,876.9267.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร293,786.91115,040.0060.8 %5.049,849.8046,135.807.5 %3.5
รวม 6,852,890 3,789,911 44.70 % 5.0 679,266 265,473 60.92 % 5.0