สรุปผลประเมินจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,949.94ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี39,978.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,691.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี127,563.02120,278.005.7 %2.535,924.287,193.0680.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ131,045.785,799.0095.6 %5.03,308.5263.0198.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง47,208.138,302.0082.4 %5.03,737.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล66,392.6910,780.0083.8 %5.05,855.296,154.01-5.1 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง45,193.9611,087.3775.5 %5.01,646.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง46,804.336,682.0085.7 %5.04,804.80425.4691.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่48,251.617,782.0083.9 %5.03,754.20612.5783.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม53,489.317,079.0086.8 %5.03,061.32359.3788.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี61,043.0927,599.2054.8 %5.03,369.48763.2277.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ49,557.822,010.0095.9 %5.04,843.3990.1698.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์53,741.386,807.0087.3 %5.03,319.7060.0098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง49,750.123,946.0092.1 %5.03,589.44592.4283.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี48,662.0816,985.0065.1 %5.012,666.205,438.0157.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 746,670.5839,287.9915.8 %5.015,163.294,218.2172.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 10399,336.78336,033.0015.9 %5.0145,119.0644,960.3069.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี50,713.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,145.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี27,129.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,347.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี177,101.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015,613.407,732.2250.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 11144,703.38209,088.02-44.5 %0.047,706.0455,338.00-16.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี31,158.259,943.0068.1 %5.05,402.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี35,591.1312,507.0064.9 %5.06,999.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี46,318.9452,416.56-13.2 %0.010,783.606,154.0042.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี64,365.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.017,020.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี55,251.8136,183.0034.5 %5.015,024.242,907.4380.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี178,796.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.021,869.881,435.1293.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี67,196.3643,036.0436.0 %5.013,274.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี66,889.0657,047.1114.7 %5.08,786.97534.0493.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี234,838.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.021,954.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี135,569.7328,391.1879.1 %5.08,863.022,304.5874.0 %5.0
รจก.ลพบุรี 784,761.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,673.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี33,589.4414,892.0055.7 %5.06,352.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี42,046.2517,595.0458.2 %5.09,110.203,889.2757.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี37,435.5514,850.0060.3 %5.08,178.483,038.3062.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี51,532.4989,169.52-73.0 %0.018,021.498,649.9052.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี49,662.9874,615.94-50.2 %0.011,829.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1260,973.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014,952.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2792,078.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.038,779.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 618,835.64105,266.64-458.9 %0.04,379.626,828.90-55.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง513,534.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,049.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี1,506,303.601,236,392.0017.9 %5.024,437.4015,130.6638.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,098.89ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี162,894.7389,955.9844.8 %5.06,933.482,253.8467.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 34,993.0818,094.6948.3 %5.014,236.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 46,798.1941,106.0012.2 %5.010,764.542,489.8876.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี36,655.0718,122.7550.6 %5.07,563.772,918.8961.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี267,018.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.043,645.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 3,878,137 2,779,130 0.00 % 0.0 462,815 192,535 0.00 % 0.0